Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Slijeđenje običaja prijethodnih naroda

Slijeđenje običaja prijethodnih naroda

            Od velikih nereda za ovaj narod je svakako i dosljedno slijeđenje običaja jevreja i kršćana.

            Neki od muslimana su slijedili nevjernike i poistovećivali se sa njima. Uzimali su njihova pravila ponašanja i bili su fascinirani njima, što je samo potvrda istinskih riječi Poslanika ﷺ u hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, kada kaže:

            “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok moj narod ne počne uzimati pravila ponašanja prethodnih naroda, i to pedalj po pedalj, podlakticu po podlakticu.” Bilo je kazano: O Allahov Poslaniče! Kao što su Persijanci  i Rimljani? Poslanik je odgovorio: “Pa ko su ti ako ne oni.”[1]

            U drugoj predaji od Ebi Seida se kaže: Rekli smo: O Allahov Poslaniče! Jevreja i kršćana? Na šta je Poslanik odgovorio: “Pa ko drugi?!”[2]

            Imam Ibn Bettal kaže: “Znao je Poslanik da će njegov narod sljediti novotarije, kao što su radili i narodi pre njih. U mnogim hadisima je upozoravao na loš i poguban završetak, jer neće nastupiti Sudnji dan osim na najlošiji narod, dok će vjera ostati postojana samo kod pojedinih ljudi.”[3]

            Imam Ibn Hadžer kaže: “Većina stvari na koje je upozorio Poslanik se već desila i pojavila, kao što će se desiti i pojaviti ostatak onoga na šta nas je upozorio Poslanik ﷺ  .[4]

            U ovo vrijeme svjedoci smo sve većeg broja muslimana, Istoka i Zapada, koji se poistovećuju sa nevjernicima. Naši ljudi se poistovećuju sa njihovim ljudima, naše žene se poistovećuju sa njihovim ženama. Svi ovi bivaju iskušavani sa nevjernicima idući toliko daleko da napuste i izađu iz Islama.          Oni su ubeđeni da neće dostići današnju civilizaciju i ekonomski napredak osim odbacivanje i udaljavanjem od Allahove Knjige (Kur’ana), Sunneta (prakse) Njegovog Poslanika Muhammeda ﷺ i svih onih koji pravilno razumu vjeru Islam. Upoznati smo sa onim što se desilo muslimanima u prethodnim stolećima, sa njihovim udaljavanjem od Islama i iskrivljavanje njihovih ubeđenja. Takvo stanje ih dovedi do te mere da među nekima od njih, od Islama, ostane samo lično ime.

            Sudili su po zakonima koje su ustrojili nevjernici, a ostavili i zapostavili su Allahova vjerska pravila i zakon. Ne postoji ništa jasnije opisano od riječi Poslanika ﷺ u kojima je opisao muslimane i njihovo Slijeđenje nevjernika i sudstvo po njihovim zakonima, pa kaže:

            “Pedalj po pedalj, podlakticu po podlakticu, toliko bi ih slepo slijedili da, kada bi zašli u gušterovo leglo, oni bi pošli za njima (sljedeći ih).”

            Imam Nevevi kaže: “Sa pedljom, podlakticom i gušterovim gnezdom želi se dati primer njihovog (muslimanskog) slepog i žestokog poistovećivanja sa nevjernicima. To poistovećivanje se ogleda u grešenju i iskrivljenju, a ne direktno u nevjerstvu. Ovo je jasno i vidljivo čudesno predskazanje Allahovog Poslanika jer se desilo sve ono na šta nas je upozorio, .[5]

            Ovde nismo u stanju da navedemo sve smutnje i iskušenja, među kojima su: smutnje žena, bogatstva, ljubav za strastima i požudama, želja za vlašću, upravom i prestižom. Sve su ovo smutnje koje mogu upropastiti čovjeka i strovaliti ga u bezdanu provaliju Džehennema.

            Molimo Allaha za spas i sigurnost od toga.

Fusnote:

[1] Hadis bilježi Buharija, 13/300.

[2] Hadis bilježi Buharija, 13/300, i Muslim, 16/219, 220.

[3] Tumačenje hadisa iz Buharijeve zbirke „Fethul-Bari“ , 13/301.

[4] Tumačenje hadisa iz Buharijeve zbirke „Fethul-Bari“ , 13/301.

[5] Nevevijevo tumačenje Sahih Muslima, 16/219-220.

 

Izvor: “Predznaci Sudnjeg dana” Jusuf b. Abdullah b. Jusuf el-Vabil

About Islam

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …