Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Lažni mesija Dedždžal

Lažni mesija Dedždžal

Značenje riječi El Mesaja

            Ebu Abdullah el Kurtubi spominje dvadeset i tri izvedenice ovog korena riječi a autor El Kamusa pedest značenja.[1]

            Ovaj izraz se upotrebljava za iskrenog, kao i za lažljivog, prevaranta. Tako Mesih Isaa sin Merjemin je iskreni, dok je Mesih Dedždžal pokvareni lažac.

            Allah, slavljen neka je On, je stvorio dva Mesiha, jedan nasuprot drugom:

            Tako je Isaa Mesih upute, leči slepog i gubavog, oživljava mrtvog – Allahovom, slavljen neka je On, dozvolom.

            A Dedždžal – Allah ga prokleo – je Mesih stranputice. Iskušaće ljude onim što mu je dato od znakova kao što su: spuštanje kiše, rast rastinja i druge neprirodnosti.

            Nazvan je Dedždžal (Dedžalom) Mesihom jer mu je jedno oko „memsuhatun“ izbrisano, ili zato što će zemlju pobrisati za četrdeset dana.

            Prvo mišljenje je jače jer se u hadisu kaže: “Doista je Dedždžal pobrisanog oka.”[2]

Značenje riječi Dedždžal

            A reč Dedždžal je izvedena od: katranom namazati devu, kada je katranom prekriju. A osnova riječi je u značenju: Mešanje. Kaže se „dedžele“ kada se pomeša i prikazuje.

            Dedždžal je: lažac, smutljivac i nadnaravan, odnosno onaj koji puno laže i obmanjuje. U mnošini se kaže „dedždžalun“, a Malik je rekao „dedžadžile“, u obliku nepravilne množine.

            Kurtubi spominje da reč Dedždžal ima deset upotreba u jeziku. Izraz Dedždžal je postao simbolom jednookog Mesiha lažljivca, pa kad se izgovori Dedždžal isključivo se misli na to značenje.

            Dedždžal je nazvan Dedždžalom jer on istinu prekriva neistinom, ili zato što ljudima prekriva svoje nevjerovanje, prikazivanje i pretvaranje, ili zato što se pokriva brojnošću svoje skupine.[3] A Allah, slavljen neka je On, najbolje zna.

Osobine Dedždžala i zabilježeni hadisi o njemu

            Dedždžal je čovjek, potomak Ademov. Ima mnogo svojstava rečenih u hadisima kako bi se ljudi upoznali i upozorili na njegovo zlo. Kada se pojavi prepoznaće ga istinski vjernici, neće biti njime iskušani, nego će ga znati po opisu koji nam je prenio Poslanik ﷺ . Ova svojstva ga razlikuju od drugih ljudi. Neće zavarati nikoga osim neznalicu koji je još pre stradao. Molim od Allaha sigurnost za nas.

            Od tih svojstava je : čovjek, mlad, crven, nizak, hodaće primičući prste a odmičući pete, kovrdžave kose, širokog čela, širokih prsa, pobrisanog desnog oka. To oko nit je istureno nit je udubljeno, poput je bobe koja pluta po površini. A njegovo levo oko je prekriveno gustom koprenom. Između očiju će mu pisati „kaf, fa, ra- kefere“ nepovezanim slovima, što znači kafir (nevjernik). Pročitaće ih svako od vjernika, i ko zna i ko ne zna da čita. Od njegovih svojstava je i neplodnost, neće imati dece.
Spomenuću nekoliko vjerodostojnih hadisa u kojima se spominju neke od nabrojanih osobina. I oni su dokaz pojave Dedždžala:

            1.Od Ibn Omera, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik ﷺ rekao: “Zaspao sam obilazeći Kabu …(pa je spomenuo kako je video Isaa  , zatim Dedždžala, pa je, opisujući ga, rekao: ( … kad ono ogroman čovjek, crven, kovrave kose, ćorav, oko mu je poput bobe koja pluta po površini, rekoše: To je Dedždžal, njemu najsličniji čovjek je Ibn Kutn, čovjek iz plemena Huza’a.[4]

            2.Od Ibn Omera, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik ﷺ spomenuo Dedždžala pa rekao: “Doista  Allah nije ćorav. Nije li Mesih Dedždžal ćorav u desno oko koje je poput plutajuće bobe na površini.”[5]
3. U hadisu Nevas bin Sem’ana stoji da je Allahov Poslanik ﷺ opisao Dedždžala: “On je mladić, jako kovrave kose, ugašenog oka, kao da ga poredim sa Abdulizzom Ibn Kutnom.”[6]

            4.Ubade bin Samit prenosi da je Allahov Poslanik ﷺ rekao: “Doista je Mesih Dedždžal čovjek, nizak, proćelav, šepav, ćorav, pobrisanog oka koje niti je istureno niti udubljeno. Ako vam se pričini, znajte da vaš Gospodar nije ćorav.”[7]

            5.Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik ﷺ rekao: “A što se tiče Mesiha zablude, on je ćorav u jedno oko, visokog čela, širokih prsa, gubav.” [8]

            6.Husejfe, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik ﷺ rekao: “Dedždžal je ćorav u levo oko, nakostrešene kose.”[9]

            7.Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik ﷺ rekao: “Između očiju će mu biti napisano kafir (nevjernik).”[10]

A u drugoj predaji stoji: “…biće pravilno poredana slova: ke, fe, re, pročitaće ih svaki musliman.”[11]

A u predaji Huzejfinoj stoji: “pročitaće ih svaki mu’min (vjernik), bio pismen ili nepismen.”

            Ovaj natpis će biti stvaran i vidljiv. Nema nejasnoće u tome da ga neki ljudi vide a neki ne vide, niti da ga čita nepismen. To stoga što vizuelnu moć stvara Allah, slavljen neka je On, kako hoće i kad hoće.  Taj natpis će videti vjernik svojim okom makar i ne znao da čita, a neće ga videti nevjernik makar i znao da čita, isto kao što vjernik vidi Allahove znakove koje nevjernik ne vidi. Tako će Allah, slavljen neka je On, podariti mogućnost čovjeku bez učenja jer će to biti u vrijeme natprirodnosti.[12]

            Nevevi kaže: „Tačno je ono na čemu su učenjaci, a to je da će ovaj natpis biti stvaran i vidljiv. Allah ga je učinio znakom i jednim od nepobitnih dokaza o njegovom nevjerstvu, laži i pokvarenosti. Predočiće ga svakom muslimanu, pismenom ili nepismenom, a sakriće ga od onog kome je hteo nesreću i kušnju, a u svemu tome nema oprečnosti.[13]

            8.Od njegovih svojstava je i ono što se beleži u hadisu Fatime bint Kajs, radijallahu anha, u priči o Džesasi u kojoj Temim, radijallahu anhu, kaže: “Brzo smo krenuli dok nismo ušli u kuću, kad u njoj najveći i najčvršći čovjek koga smo ikad vidjeli.”[14]

            9.Imran bin Husajn prenosi da je čuo Allahovog Poslanika ﷺ da kaže: „Između stvaranja Adema i Sudnjeg dana nije stvoren veći čovjek od Dedždžala.[15]

            10.A što se tiče Dedždžalove neplodnosti, beleži se od Ebu Seid el Hudrija da mu je rekao Ebu Sajjad: „Zar nisi čuo Allahovog Poslanika ﷺ kako kaže: „Doista neće imati potomaka? „Naravno da sam čuo“ – rekao je.[16]

            Primetno je da je u spomenutim predajama nekada levo, a da je nekad desno oko opisano ćoravošću, a sve predaje su vjerodostojne, te tu postoji nejasnoća.

Imam  Ibn Hadžer smatra da je hadis Ibn Omera u dve hadiske zbirke o ćoravosti desnog oka prioritetniji od predaje Muslima o ćoravosti levog oka, jer je usaglašenost o tačnosti jača od neusaglašenosti.[17]
Kadi ‘Ijad smatra kako su mu oba oka oštećena. Sve predaje su vjerodostojne. Desno oko je slepo i pobrisano kao što stoji u hadisu Ibn Omera, radijallahu anhu, a na levom oku je gusta koprena, tj. i ono je oštećeno. Tako su oba oka ćorava, jedno je slepo a drugo dobro oštećeno.

            O ovom sublimiranju predaja Nevevi kaže: „Ovo je vrhunac lepote.“[18]

            I to je ono što Ebu Abdullah el Kurtubi smatra ispravnim.[19]

[1] Et-Tezkire, 679., Tertibul Kamus, 4/239.

[2] Hadis bilježi Muslim, 18/16.

[3] Et-Tezkire, 658.

[4] Hadis bilježi Buhari, 13/90.

[5] Hadis bilježi Buhari, 13/90.

[6] Hadis bilježi Muslim, 18/65.

[7] Hadis bilježiEbi Davud, 11/443.

[8] Vidi, “Nihaje fi garibil hadis“, 2/126.

[9] Hadis bilježiMuslim, 18/60, 61.

[10] Hadis bilježi Buhari, 13/91.

[11] Hadis bilježi Muslim, 18/95

[12]Vidi, „Fethul-Bari, 13/100.

[13] Nevevijev komentat na Muslimovu zbirku hadisa, 18/60.

[14] Hadis bilježi Muslim, 18/81.

[15] Hadis bilježi 18/86, 87.

[16] Hadis bilježi 18/50.

[17] Fethul-Bari, 13/97.

[18] Nevevijev komentar Muslimove zbirke hadisa, 2/235.

[19] Et-Tezkire, 663.

 

Izvor: “Predznaci Sudnjeg dana” Jusuf b. Abdullah b. Jusuf el-Vabil

About Islam

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …