Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Ovo je Muhammed ﷺ Allahov poslanik

Ovo je Muhammed ﷺ Allahov poslanik

Uzvišeni Allah poslao nam je za poslanika najbolje stvorenje, najboljeg roba, onoga kojeg su i nevjernici nazivali Istinoljubivim i Povjerljivim, koji je poznat po svome uzoritom moralu, predvodnika vjerovjesnika i poslanika, poslao je Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Naš Gospodar poslao ga je kao milost svim svjetovima, kao upućivača bogobojaznim i predvodnikom dobrih. Pomogao ga je u dostavljanju poslanice pa se njegov poziv proširio na sve strane svijeta, vjera s kojom je došao dospjela je sve dokle dospijevaju dan i noć, i neće ostati nijedne kuće a da u nju neće ući poziv Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, s ponosom njenih stanovnika ili poniženjem! Sve do Sudnjega dana postojat će skupina koja će braniti i njega i njegov vjerozakon, neće im nauditi oni koji im se suprotstave, kao ni oni koji se budu ismijavali s njima i ponižavali ih!

Uzvišeni Allah dao je Svome Poslaniku najbolje drugove, ashabe, koji su ga voljeli svim srcem, davali su mu prednost nad svojim imecima i svojim porodicama, pa i samima sobom! Neka je Allahov salavat i selam na vjerovjesnika Muhammeda, na njegovu porodicu i sve njegove ashabe.

Istinu je rekao Allah i istinu je rekao Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a i mi smo svjedoci tome: “Mnogi sljedbenici Knjige jedva bi dočekali da vas, pošto ste postali vjernici, vrate u nevjernike, iz lične zlobe svoje, iako im je Istina poznata.” (El-Bekara, 109) Od Ademovih sinova do Sudnjega dana neprekidno će trajati borba između dobra i zla, između prijatelja šejtana i prijatelja Svemilosnog Allaha, mijenjajući svoje oblike s vremena na vrijeme.

Nalazimo se u vremenu kada je ta borba usmjerena na ličnost našega plemenitog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. To nimalo ne treba da nas čudi kada znamo da su nevjernici uznemiravali prije i Musaa, alejhis-selam, Jusufa, alejhis-selam, optužili su za blud, Isaa, alejhis-selam, htjeli su pogubiti i razapeti.

Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, od samog početka poslanstva, počeli su ismijavati i uznemiravati i tako će biti do Sudnjega dana, jer se nevjernici najviše ismijavaju poslanicima i njihovim sljedbenicima.

Svi iz ovoga ummeta: i mladi i stari, i muškarac i žena, obavezni su, shodno svojim mogućnostima, da brane čast svoje vjere i svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ovim riječima obraćamo se svima onima koji napadaju na čast našega Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, osobu najčasnijeg i najboljeg porijekla, Ebul-Kasima Muhammeda, sina Abdullahovog, sina Abdulmuttaliba, sina Hašimovog, sina Abdumenafa, sina Kusajja, čije porijeklo seže do Adnana, a Adnan je jedan od potomaka Ismaila, Ibrahimovog, alejhimes-selam, sina. Imam Muslim bilježi od Vasile el-Lejsija da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doista je Allah odabrao pleme Kinana od Ismailovih potomaka, a Kurejš je odabrao od potomaka Kinane. Od potomaka Kurejša odabrao je Hašimoviće, a mene je odabrao od Hašimovića.” (Muslim, br. 2276)

Poslanika najavljuju prethodni poslanici

Allahov poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, plod je dove Ibrahima, alejhis-selam, radosna vijest i nagovještaj Isaa i Musaa, i san njegove majke. Uzvišeni Allah u Svojoj Knjizi spominje dovu Ibrahima, alejhis-selam: “Gospodaru naš, pošalji im poslanika, jednog od njih, koji će im ajete Tvoje kazivati i Knjizi ih i mudrosti učiti i očistiti ih, jer Ti si, uistinu, silan i mudar!” (El-Bekara, 129)

Što se tiče radosne vijesti i Musaovog i Isaovog nagovještaja Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, one se nalaze u Tevratu i Indžilu, čak i nakon njihove izmjene. Uzvišeni Allah kaže: “Kaznom Svojom Ja kažnjavam koga hoću”, reče On, “a milost Moja obuhvata sve, dat ću je onima koji se budu grijeha klonili i zekat davali, i onima koji u dokaze Naše budu vjerovali, onima koji će slijediti Poslanika, vjerovjesnika, koji neće znati  čitati ni pisati, kojeg oni kod sebe, u Tevratu i Indžilu, zapisana nalaze, koji će od njih tražiti da čine dobra djela, a od odvratnih odvraćati ih, koji će im lijepa jela dozvoliti, a ružna im zabraniti, koji će ih tereta i teškoća koje su oni imali osloboditi. Zato će oni koji budu u njega vjerovali, koji ga budu podržavali i pomagali i svjetlo po njemu poslano slijedili – postići ono što budu željeli.” (El-A‘raf, 156–157) I danas se može naći, i pored svih pokušaja izmjene, spomen Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, u Starom i Novom zavjetu, poput “Muhammadim, Periklitos”…

Radosnu vijest od Isaa, alejhis-selam, Uzvišeni spominje u ajetu: “A kada Isa, sin Merjemin, reče: ‘O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed, koji će poslije mene doći” – i kad im je on donio jasne dokaze, oni rekoše: ‘Ovo je prava vradžbina!’ (Es-Saff, 6) Ahmed je jedno od imena našega Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kako se bilježi u vjerodostojnom hadisu u kojem Poslanik kaže: “Ja imam pet imena: ja sam Muhammed, i ja sam Ahmed, i ja sam El-Hašir, onaj oko čijih nogu će se okupiti ljudi na Sudnjem danu, i ja sam El-Mahi, onaj kojim Allah briše nevjerstvo, i ja sam El-Akib.” (Buhari)

On je najodabraniji poslanik

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, najodabraniji je Allahov poslanik i vjerovjesnik. On je pečat svih vjerovjesnika i poslanika i Allahovo najbolje stvorenje općenito. Poslanici se razlikuju jedan od drugoga i jedan nad drugim. Kaže Uzvišeni Allah: “Neke od tih poslanika odlikovali smo više nego druge.” (El-Bekara, 253) Uzvišeni Allah odlikovao je ulul-azm nad ostalim poslanicima, a ulul-azm su: Muhammed, Nuh, Ibrahim, Musa i Isa, alejhimus-salatu ves-selam. Rekao je Uzvišeni Allah: “Ti se strpi kako su se strpjeli i odabrani poslanici!” (El-Ahkaf, 35) “On vam propisuje u vjeri isto ono što je propisao Nuhu i ono što objavljujemo tebi, i ono što smo naredili Ibrahimu i Musau i Isau: ‘Pravu vjeru ispovijedajte i u tome se ne podvajajte!’” (Eš-Šura, 13) Odabrane poslanike Uzvišeni je jasno spomenuo u riječima: “Mi smo od vjerovjesnika zavjet njihov uzeli, i od tebe, i od Nuha, i od Ibrahima, i od Musaa, i od Isaa, sina Merjemina, čvrst smo zavjet uzeli.” (El-Ahzab, 7)

Najodabraniji od svih ovih odabranih poslanika jeste Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, bez imalo dvojbe i razmišljanja. Uzvišeni Allah svakog vjerovjesnika i poslanika spominje po imenu, izuzev Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, iz počasti i ugleda koji ima kod Uzvišenog. Rekao je Uzvišeni Allah: “O Nuhu, on nije čeljade tvoje”, rekao je On, “jer radi ono što ne valja, zato Me ne moli za ono što ne znaš! Savjetujem ti da neznalica ne budeš.” (Hud, 46) “Mi ga zovnusmo: ‘O Ibrahime, ti si se Objavi u snu odazvao – a Mi ovako nagrađujemo one koji dobra djela čine.’” (Es-Saffat, 104–105) “O Musa”, reče On, “Ja sam tebe odlikovao nad ostalim svijetom poslanstvom svojim i govorom Svojim. Ono što ti dajem uzmi i zahvalan budi!” (El-A‘raf, 144) “A kada Allah rekne: ‘O Isa, sine Merjemin, jesi li ti govorio ljudima: Prihvatite mene i majku moju kao dva boga uz Allaha?’” (El-Maida, 116)

Međutim, što se tiče Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, nigdje u Kur’anu nije navedeno da se Uzvišeni našem Poslaniku obraća riječima: “O Muhammede!”, već Uzvišeni kaže: “O Vjerovjesniče, Allah je dovoljan tebi i vjernicima koji te slijede.” (El-Enfal, 64) “O Poslaniče, kazuj ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga!” (El-Maida, 67)

Uzvišeni Allah nigdje se u Kur’anu ne zaklinje nijednim vjerovjesnikom, a oni su Allahova najodabranija stvorenja, izuzev Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem! Uzvišeni Allah zaklinje se životom poslanika Muhammeda: “A života Mi tvoga, doista su oni u pijanstvu svome lutali!” (El-Hidžr, 72) Jedan od dokaza koji ukazuju na Muhammedovu, sallallahu alejhi ve sellem, odlikovanost nad drugim poslanicima i vjerovjesnicima jeste i to što nema mudžize – nadnaravnog djela, ni vrline ni odlike da je data nekome od prethodnih poslanika i vjerovjesnika a da isti ili viši stepen te mudžize, vrline i odlike nije imao i vjerovjesnik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem. Imam Muslim bilježi od Džunduba b. Abdullaha, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doista je Allah mene uzeo za Svoga prisnog prijatelja kao što je uzeo i Ibrahima za svog prisnog prijatelja!” (Muslim, br. 532) Rekao je Uzvišeni Allah: “I Allah je zasigurno s Musaom razgovarao!” (En-Nisa, 164) Isto tako, Uzvišeni Allah razgovarao je s Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem, na Miradžu, kada je ispred njega išao melek Džibril i nakon što je došao do određenog mjesta, rekao je: “Odavde ja dalje nisam u mogućnosti da idem!” Allahov poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, nastavio je sam ići dalje, što ukazuje na njegovu odabranost, i tom prilikom obratio mu se Uzvišeni Allah i propisao obavezni namaz.

Kao što je Uzvišeni Allah dao moć Isau, alejhis-selam, da liječi slijepe i gubave, i da oživljava mrtve, isto to dao je i Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem. U Bitki na Bedru Katada b. Nu‘man, radijallahu anhu, bio je pogođen u oko. Izbijeno mu je oko koje je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uzeo svojom plemenitom rukom i vratio. Oko je zacijelilo i nije se razlikovalo od drugog zdravog oka, naprotiv, kažu da je na njega nakon toga bolje vidio.

Vjerovjesnikov položaj kod ashaba

Ebu Sufjan, pojašnjavajući Herakliju, kako se ashabi ophode prema Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Do sada još nisam vidio da se neko voli kao što Muhammedovi ashabi vole Muhammeda.”

Voljeli su ga svim srcem. Žrtvovali su sve za njega: imetak, porodicu, pa i svoje živote. Enes b. Malik, radijallahu anhu, rekao je: “Ničemu se ashabi nisu više obradovali kao što su se obradovali riječima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Čovjek će biti s onim koga voli!’” (Buhari, br. 6169), jer su ga svi voljeli više od svega. Svi su željeli biti u njegovoj blizini, i na dunjaluku i na ahiretu.

Rekao je Uzvišeni Allah: “Oni koji su poslušni Allahu i Poslaniku bit će u društvu vjerovjesnika, i pravednika, i šehida, i dobrih ljudi, kojima je Allah milost Svoju darovao. A kako će oni divni drugovi biti!” (En-Nisa, 69) Begavi, rahimehullahu te‘ala, kaže: “Ovaj ajet objavljen je povodom Sevbana, sluge Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Naime, Sevban je mnogo volio Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i nije mogao dugo da odsustvuje od njega. Nestrpljivo je iščekivao svaki susret s voljenim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Jednog dana došao mu je sav blijed, plač i tuga jasno su mu se primjećivali na njegovom licu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao ga je: ‘Sevbane, šta ti je?! Što si tako blijed?! Šta ti se desilo?’ Sevban je odgovorio: ‘Allahov Poslaniče, nisam bolestan niti sam slab, već, kada te ne vidim, osjećam veliku prazninu i ne mogu da se smirim sve dok te ne vidim. Zatim počnem razmišljati o ahiretu, pa se pobojim da te tamo neću vidjeti jer ćeš ti biti uzdignut sa drugim vjerovjesnicima, a ja, ako i uđem u Džennet, bit ću na nižem mjestu od tvoga, a ako ne uđem u Džennet, nikada te više neću vidjeti!’ Nakon toga objavljen je ovaj ajet.” (Mealimut-tenzil, 1/559) Kada je Sevban, radijallahu anhu, pomagao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da uzme abdest i kada mu je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Poželi što god hoćeš”, rekao je: “Želim tvoje društvo u Džennetu!” (Muslim, br. 489)

Hubejb b. Adijj, radijallahu anhu, nakon što su ga mušrici Meke razapeli i upitali: “Da li bi volio da je sada Muhammed na tvom mjestu, a da si ti na sigurnom u svojoj kući?”, odgovorio je: “Tako mi Allaha, ne bih volio da Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ubode jedan trn, a da sam ja na sigurnom u svojoj kući!”

U Bitki na Uhudu, Hamni bint Džahš, poginuo je i brat Abdullah b. Džahš, i daidža Hamza b. Abdulmutallib, i muž Musab b. Umejr. Kada su je obavijestili o njihovoj pogibiji, upitala je: “Kako je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem?” Odgovorili su: “Dobro je, onako kako bi ti i htjela!“ “Gdje je? Pokažite mi ga da se uvjerim!”, ponovo je upitala. Kada su joj pokazali prema Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, rekla je: “Svaka nevolja mimo tebe, Allahov Poslaniče, je podnošljiva!”

Nevjernici su uvažavali i poštovali Allahovog Poslanika

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je ličnost koju nisu uvažavali i poštovali samo njegovi istomišljenici, nego i protivnici, nevjernici. Allah je dao da i kod razboritih nevjernika Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, uživa počasno mjesto, što je kasnije navelo brojne nevjernike da prime islam.

Urva b. Mesud es-Sekafi, radijallahu anhu, obraća se svom narosu i opisuje Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu ličnost i ugled koji je uživao: “Nisam vidio nikoga koga njegovi prijatelji poštuju i uvažavaju kao što prijatelji Muhammeda poštuju i uvažavaju njega. Doista vam je on predočio Pravi put, pa ga prihvatite.”

Heraklije, nakon što mu je stiglo pismo od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ja sam znao da će se on pojaviti, ali nisam mislio da će biti od vas, o Arapi! Uistinu, kada bih ja bio kod njega, prao bih mu noge iz počasti.”

Ebu Džehl je bio najveći neprijatelj Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, najviše ga uznemiravao i ismijavao se s njim, međutim, kada bi se osamio sa svojim bližnjima, potvrđivao bi ugled i veličinu Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa bi govorio: “Tako mi Allaha, ja dobro znam da je istina na njegovoj strani!“

Abdullah b. Selam, dok je bio jevrej, znao je za Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i čitao je o njegovim osobinama, pa kada se lično u to uvjerio, prihvatio je islam.

Naše obaveze u pogledu Allahovog Poslanika

Obaveza ovoga ummeta da se probudi iz nemara, da se vrati svome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da ga upozna, cijeni i poštuje, da veliča njega i njegov sunnet, da ga slijedi, kako u govoru, tako i u djelima, i da ostale ljude upoznaje sa ovom velikom ličnošću. Kada nevjernici vide da muslimani drže do svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da ga cijene i poštuju, slijedeći njegove riječi i djela, u svim segmentima života, na svakom mjestu i u svakom vremenu, i sami nevjernici tada će cijeniti Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i nikada neće ni pomisliti da se poigravaju s njegovom čašću.

Uzvišeni Allah poziva nas da se na ovakav odnos ophodimo prema Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Mi šaljemo tebe kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao onoga koji treba  opominjati, da u Allaha i Poslanika Njegova vjerujete, i da ga pomognete, i da ga cijenite i poštujete, a Allaha ujutro i navečer hvalite.” (El-Feth, 8–9)

Sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, treba da stavimo iznad svojih želja i htijenja, da se ne izdižemo iznad njega, da zastupamo stavove i mišljenja koja je i on zastupao, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naš uzor, naš vođa i ne možemo napredovati, ne možemo postići postojanost, ne možemo do bolje budućnosti nikako drugačije osim sa slijeđenjem Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Naše obaveze prema Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, naročito u ovim vremenima, jesu sljedeće:

  • Tevba – iskreno pokajanje Uzvišenom Allahu zbog zapostavljanja Njegove vjere i sunneta Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer je ovo grijeh, a nedaće i kušnje (koje su se nadvile nad nama) ne dolaze osim zbog grijeha i ne otklanjaju se i ne podižu osim tevbom – iskrenim pokajanjem.
  • Širenje vrlina i odlika Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Upoznaj se i upoznaji druge sa odlikama i vrlinama Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. Govori o njegovoj milosti, praštanju, plemenitosti, hrabrosti, znanju, bogobojaznosti, pobožnosti…, govori o njemu na poslu, u školi, na ulici, u trgovini, podučavaj svoju djecu da vole Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu i njegove ashabe. Abdullah b. Mubarek, rahimehullahu te‘ala, rekao je: “Uistinu, podučavati djecu da vole ashabe Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dio je Allahove vjere, pa na kakvom je onda stepenu kda djecu podučavaju da vole Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem?!”
  • Čvrsto se pridržavati sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i postupati u skladu s njegovim smjernicama, cijeniti, uvažavati, poštivati Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi ve sellem, sunnet i poštivati sve one koji pozivaju da ga prihvate z asvoga poslanika. Ovo, kao i prethodno, moguće je postići samo učenjem. Nemoguće je držati do sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a ne poznavati ga, kao što je nemoguće poznavati ga dok planduješ na svom krevetu! Nemoguće je poznavati sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada i dan i noć provodiš pred televizijom! Neće ti na televiziji komentarisati hadise Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, govoriti o njegovom životu i ophođenju! Sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovim sunnetom možeš se upoznati jedino kod učenih ljudi, na njihovim skupovima i u njihovim halkama! Nećeš pomoći sunnet voljenog Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, sve dok ga ne naučiš, pa traži znanje!
  • Pozivati druge u islam. Jedno od prava našega Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jeste da činimo ono što nam je on naredio, a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio nam je da prenesemo od njega, pa makar jedan ajet: “Da Allah tvojim sebebom uputi samo jednog čovjeka, bolje ti je od stada crvenih deva.” Pozivaj druge mudro, lijepim riječima, pozivaj druge kako je pozivao i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dostavi istinsku sliku islama kako ne bi rekli za muslimane da su ubice, oni koji samo prolijevaju krv, oni koji rade ovo, rade ono… Dakle, na nama je da tražimo znanje, širimo ga među ljudima i sve pozivamo u Allahovu vjeru.

Piše: Hajrudin Tahir Ahmetović

Izvor. el-asr.com

About Islam

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …