Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Pojava razvrata, prekidanja rodbinskih veza i loši međukomšijski odnosi (Predznak Sudnjeg dana)

Pojava razvrata, prekidanja rodbinskih veza i loši međukomšijski odnosi (Predznak Sudnjeg dana)

            Učenjaci Ahmed i Hakim prenose od Abdullaha b. Amra, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik ﷺ rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojavi nemoral, besramnost, kidanje rodbinskih odnosa i loši međukomšijski odnosi.”[1]

            Taberani u svom djelu “El-Evsat” prenosi od Enesa, radijallahu anhu, da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik ﷺ : “Od predznaka Sudnjeg dana spada: razvrat, besramnost i prekidanje rodbinskih odnosa.”

            Imam Ahmed prenosi od Ibn Mes’uda, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik ﷺ rekao: “Pred sami Sudnji dan će se pojaviti… kidanje rodbinskih odnosa.”[2]

            Sve ono na šta nas je upozorio naš Poslanik ﷺ se desilo. Razvrat i nemoral su se proširili među mnogim ljudima, ne spominjujući šta sve rade od grijeha i šta ih čeka Zbog toga od kazni. Bližnji se ne pazi i ne obilazi sa svojim bližnjim, već su se među njima prekinule sve veze i spojevi. Prođu po mjeseci i godine a da se ne posete, i pored toga što žive u jednom mjestu. Sve ovo je produkt slaAllah vjerovanja, jer nas je Poslanik ﷺ podsticao na uspostavljanje i čuvanje rodbinskih veza, a upozorio nas na opasnost njihovim kidanjem.

            Poslanik ﷺ je rekao: “Kada je Allah stvorio stvorenja, rodbinska veza je ustala i kazala: Je li ovo mjesto utočišta onih koji prekidaju rodbinske odnose? Allah, slavljen neka je On, je odgovorio: Da; da li ćeš biti zadovoljna da spojim one koji spajaju rodbinske odnose a da rastavim one koji ih raskidaju? Odgovori: Svakako. Uzvišeni Allah je rekao: To ti pripada.”
            Zatim je Allahov Poslanik ﷺ rekao: Ako želite proučite sljedeće Allahove ajete:

            “Zar i vi ne biste, kad biste se vlasti dočepali, nered na Zemlji činili i rodbinske veze kidali! To su oni koje je Allah prokleo i gluvim i slepim ih učinio. Kako oni ne razmisle o Kur’anu, ili su im na srcima katanci!” (Kur’an, sura  Muhammed, 22-24)

            Allahov Poslanik ﷺ je rekao : U Džennet neće ući onaj koji kida rodbinske odnose.[3]
            Što se međukomšijskih odnosa tiče, zaista je suvišno i govoriti. Koliko li samo ima komšija koji i ne poznaje svoje komšije, a niti se raspitaju za njihova stanja, kako bi im pružili ruku pomoći ako im ona zatreba; već povrh toga ne prestaju da ih uznemiravaju.

            Allahov Poslanik ﷺ je zabranio da se komšiji čini nepravda i šteta, govoreći: “Ko vjeruje u Allaha i u Sudnji dan neka ne uznemirava svoga komšiju.”[4]

            Allahov Poslanik ﷺ je naređivao da se prema komšijama dobročinstvo čini, govoreći: “Ko vjeruje u Allaha i u Sudnji dan neka svome komšiji dobročinstvo čini.”[5]

            I još je Allahov Poslanik ﷺ kazao: Džibril mi nije prestajao oporučivati komšiju sve dok nisam pomislio da će me moći nasljediti (u imetku posle njegove smrti).”[6]

 

Fusnote:

[1] Hadis, prenosi Ahmed, 10/26,31.

[2] Hadis, prenosi Ahmed, 5/333.

[3] Hadis bilježi Muslim, 16/114.

[4] Hadis bilježi Muslim, 2/20.

[5] Hadis bilježi Muslim, 16/176.

[6] Hadis bilježi Ahmed, 4/156.

 

Izvor: “Predznaci Sudnjeg dana” Jusuf b. Abdullah b. Jusuf el-Vabil

About Islam

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …