Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Opis Džehennema i njegovih kazni i strahota

Opis Džehennema i njegovih kazni i strahota

Hej ti koji o sebi ne vodiš računa i koji si se zaokupio ovosvjetskim poslovima osuđenim na propast i nestanak, prestani da razmišljaš o onome što napuštaš i svu pažnju posveti na svoje buduće odredište, jer ti se u riječima Uzvišenog poručuje da će svako do Džehennema stići:  I svaki od vas će do njega stići! Gospodar tvoj se sigurno tako obavezao! Zatim ćemo one koji su se grijeha klonili spasiti, a nevjernike ćemo da u njemu na koljenima kleče ostaviti. (Kur’an, 19:71-72)

Sigurno ćeš i ti do njega stići, a pitanje je da li ćeš se spasiti. Zato u srcu dobro razmisli o strahotama odredišta, jer, ne bi li počeo da se spremaš kako od njega da se spasiš. Zamisli samo kako će ljudi izgledati, na Sudnjem danu nakon što su pronevjerili ono što su pronevjerili. Zamisli da će, dok u strahu i nesreći budu stajali, iščekujući šta će se dalje desiti i hoće li se ko za njih zauzeti, grješnike tama u tri pramena razdvojena obuzeti i prema njima se rasplamsala vatra pomoliti. Zamisli samo prizor, kada će od straha, svi ljudi na koljenima klečati, da će čak i nevini od zlog svršetka zazirati!

Zamisli samo kakav će strah biti, kada se pomoli neko od meleka kazne i upita: “Gdje je taj i taj, koji se na dunjaluku previše nadao, sve odgađao i koji je cio svoj život u nedjelima proveo?!” Zamisli samo kako će strašno biti, kada ga gvozdenim maljevima počnu udarati, zastrašujućom kaznom mu prijetiti, u žestoku patnju ga voditi i strmoglavačke ga na dno Džehennema bacati, rekavši mu: “Okušaj, pa ti si, uistinu, ‘moćni i ‘poštovani’. (Kur’an, 44:49)”

Zamisli samo kako će im biti kada se u tijesno mjesto sa svih strana zbiju, mjesto sa mračnim prolazima, zastrašujućim nesrećama, mjesto u kojem će vječno zarobljenici ostati, ispod kojeg će se vatra razbuktavati, u kojem će im piće ključala voda biti, a vatra staništem postati, mjesto u kojem će ih meleki kazne željeznim maljevima po glavi udarati i gdje će se u džehennemskoj provaliji okupljati!

U njemu će smrt priželjkivati, okovi im se nikada neće skidati, noge će im se za kosu vezati, lica će im od grijeha pocrnjeti. Dozivaće iz svojih boravišta starješinu Džehennema i na sve strane će kukati i zapomagati: “O Malik, prijetnja se nad nama obistinila! O Malik, kože su nam se ispekle! O Malik, izvedi nas odavde, nikada više nećemo da činimo ono što smo činili!” Na to će im meleki kazne odgovoriti: “Daleko od toga da ćete više ikada mira imati! Nema vam izlaska iz kuće poniženja! Ostanite u njoj prezreni i ništa ne govorite! I kada bi iz nje izašli, opet bi isto, kao i ranije, ono što vam je bilo zabranjeno činili.”

Tada će svaku nadu izgubiti i, zato što su u griješenju prema Allahu pretjerali, zažaliti. Ali, od kazne ih neće spasiti kajanje, niti će im pomoći žaljenje, nego će se, poraženi, strmoglaviti i vatra će ih sa svih strana okružiti; iznad, ispod, sa desne i sa lijeve njihove strane, pa će se u vatri gušiti. Ona će im biti i hrana, i piće, i odjeća i postelja. Kuda god se okrenu, čekaće ih gomile vatre, košulje od katrana, željezni maljevi i teški lanci. Tako će pomagati u tjeskobi, krhati se po ponorima i biti udarani do besvijesti.

Gorjeće i ključaće na vatri, kao što ključaju lonci, kukaće i cviliće, i svaki put kada zamole propast, na njihove će se glave odozgo sručiti ključala voda, od koje će im se topiti trbusi njihovi i kože njihove. Biće udarani gvozdenim maljevima kojima će im se razbijati čela njihova, pa će na usta gnoj povraćati, a od žeđi će im jetre pucati. Niz obraze će im se zjenice proljevati, a sa jagodica lica meso će im otpadati, tako da će smrt prizivati, ali im neće biti dato da umru.

Dubina Džehennema i žestina njegove vatre

Od Ebu Hurejre t se prenosi da je rekao: Bili smo kod Allahova Poslanika kada se (iznenada) začuo tup udar, pa je Vjerovjesnik rekao: ‘Znate li šta je ovo?’ – Pa smo rekli da Allah i Njegov Poslanik   najbolje znaju. Na to je on rekao: ‘Ovo je kamen koji je Allah u Džehennem poslao prije sedamdeset godina, i upravo je sada završio na njegovom dnu.’” (Muslim)

Džehennem ima sedam vrata, kao što se kaže u riječima Uzvišenog Allaha: On će sedam kapija imati i kroz svaku će određen broj njih proći. (Kur’an, 15:43) Neki smatraju da se pod izrazom “kapije” misli na sedam katova Džehennema.

Uzvišeni kaže: …čuvajte se vatre za nevjernike pripremljene, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. (Kur’an, 2:24)

Allahov Poslanik ﷺ je  rekao: Ova vaša vatra koju potpaljuje čovjek, ima samo jedan dio vreline od sedamdeset dijelova koliko ih ima džehennemska vatra. Na to su rekli: Allahov Poslaniče, tako nam Allaha i on je dovoljan. – Pa je dodao: Ona je od ove (dunjalučke) jača za šezdeset i devet puta. Svaki od njenih dijelova je poput njene vrućine.(Muttefekun alejhi)

Hrana i piće stanovnika Džehennema

Uzvišeni Allah kaže: Kada drugog jela osim trnja neće imati, koje neće ni ugojiti ni glad utoliti. (Kur’an, 88:6-7)

U opisu drva zekkum Uzvišeni kaže: To je drvo koje će usred Džehennema rasti; plod će mu poput glava šejtanskih biti. Oni će se njime hraniti i trbuhe će svoje njime puniti, zatim će to s ključalom vodom izmiješati, a potom će se, sigurno, opet u Džehennem vratiti. (Kur’an, 37:64-68)

Od Ibn Abbasa t se prenosi da je Vjerovjesnik ﷺ proučio sljedeći kur’anski ajet: Bojte se Allaha onako kako se treba bojati i ne umirite osim kao muslimani! (Kur’an, 3:102) i rekao: Kada bi samo jedna kap od (džehennemskog) zekkum drveta kanula na ovaj svijet, pokvarila bi sve namirnice stanovnicima ovog svijeta. Kako li će tek onome kome će on hrana biti?! (Tirmizi)

Uzvišeni Allah je rekao: Zato on danas ovdje nema prisna prijatelja, ni druga jela osim smrdljive kapljevine. (Kur’an, 69:35-36) Ibn Abbas t kaže da se misli na krv, sukrvicu i gnoj koji će curiti iz njihovih tijela.

Uzvišeni Allah kaže: I on će biti pojen odvratnom kapljevinom, mučiće se da je proguta, ali je nikako neće moći progutati i smrt će mu sa svih strana prilaziti, ali on neće umrijeti; njega će teška patnja čekati. (Kur’an, 14:16-17), tj. biće pojen gnojem koji će mu iz tijela curiti i koji će neprijatno zaudarati, pa ga zbog pokvarenosti i gustoće neće moći da to probavi.

Također kaže: Uzavrelom vodom će se pojiti koja će im crijeva kidati. (Kur’an, 47:15) Od ove uzavrele vode na vatri džehennemskoj, topiće se ono što je u stomacima njihovim, izlaziće im crijeva i raspadaće se koža, kao što stoji u riječima Uzvišenog:

Od nje će se istopiti ono što je u stomacima njihovim, i koža, a gvozdenim maljevima biće mlaćeni; kad god pokušaju da zbog teškog jada iz nje izađu, biće u nju vraćeni: Iskusite patnju u užarenoj vatri! (Kur’an, 22:20-22)

…a ako zamole pomoć, pomoći će im se tečnošću poput rastopljene kovine koja će lica ispeći. Užasna li pića i grozna li boravišta! (Kur’an, 18:29)

 Odjeća i postelja stanovnika Džehennema

Uzvišeni Allah kaže: Toga Dana ćeš vidjeti grešnike povezane u zajedničke okove; košulje će im od katrana biti, a vatra će im lica njihova obavijati. (Kur’an, 14:49-50) Riječi Uzvišenog: “Košulje će im od katrana biti znače da će im odjeća biti od katrana koji će pržiti njihove kože, tako da će i one izgorjeti i pocrnjeti kao košulje od katrana.

Uzvišeni Allah, nadalje, kaže: Onima koji ne budu vjerovali biće odijela od vatre skrojena, a ključala voda biće na glave njihove nalivana. (Kur’an, 22:19)

Vjerovjesnik ﷺ rekao: Neke od njih vatra će obuzeti do koljena, neke do pojasa, neke do vrata, a neke do ključne kosti. (Muslim)

Allahov Poslanik ﷺ je, također, rekao: Od svih stanovnika Džehennema najblaža kazna će biti Ebu Talibu. Obuzimaće ga vatra do članaka i od nje će mu ključati mozak. (Muslim)

Uzvišeni Allah kaže: U Džehennemu će im ležaji i pokrivači od vatre biti. (Kur’an, 7:41), tj. postelja će im biti od vatre pokrivači od vatre, neka nas Allah od nje sačuva.

Kažnjavanje stanovnika Džehennema u moralno – psihičkom smislu

U ovu vrstu kažnjavanja spada i to da će stanovnike Džehennema prije ulaska u vatru meleki ućutkivati, kao što stoji u riječima Uzvišenog Allaha: Kad god se koja gomila u nj baci, stražari u njemu će je upitati: Zar nije niko dolazio da vas opominje” “Jeste, dolazio nam je onaj koji nas je opominjao– odgovoriće – ali mi smo poricali i govorili: ‘Allah nije objavio ništa.‘” (Kur’an, 67:8-9)

U ovu vrstu kažnjavanja spada i to što će jedni druge proklinjati i vrijeđati, kao što stoji u riječima Uzvišenog: I kad god neki narod uđe, proklinjaće onaj za kojim se u nevjerovanju poveo. (Kur’an, 7:38)

U njihov moralni poraz i svojevrsnu kaznu spada i to što će da vide da će vjernici koje su na ovom svijetu vrijeđali, ponižavali i ruglu izlagali, zaslužiti Allahovo zadovoljstvo i nagradu, te spas od Allahove srdžbe kojom su oni izvrgnuti, kao što stoji u riječima Uzvišenog: I govoriće:Zašto ne vidimo ljude koje smo u zle ubrajali i koje smo ismijavali? Da nam se nisu iz vida izgubili? (Kur’an, 38:62-63)

U njihov moralni poraz i kaznu spada i to što će im biti uzalud da govore. Uzvišeni kaže: Oni će u njemu (Džehennemu) jaukati: Gospodaru naš, izbavi nas, činićemo dobra djela, drugačija od onih koja smo činili. (Kur’an, 35:37), pa će im Uzvišeni Allah reći: A zar vas nismo ostavili da živite dovoljno dugo da bi onaj koji je trebao da razmisli imao vremena da razmisli, a bio vam je došao i onaj koji opominje! Zato iskusite patnju, nevjernicima nema pomoći! (Kur’an, 35:37)

Pored navedenih vrsta patnji stanovnici Džehennema nikada neće moći prežaliti što su propustili priliku da uživaju u džennetskim blagodatima, susretu sa Allahom i da steknu Njegovo zadovoljstvo, te će biti svjesni da su to sve žrtvovali za jeftinu robu radi svojih niskih prohtjeva i kratkog uživanja na dunjaluku. Shvativši, konačno, da je to sve kratko trajalo i da im, čak, ni uživanje na ovom svijetu nije bilo čisto, nego ponekad i pomućeno gorčinom, u sebi će pomisliti: “Kako smo mogli sebi tako zlo nanijeti i zbog neposlušnosti prema Gospodaru našem, sebe upropastiti?! Kako se nismo uspjeli strpiti određeni broj dana i tako spasiti?! Da smo se tada strpili, prošli bi dani i danas bi vječno bili u blizini Gospodara svjetova i uživali u Njegovom zadovoljstvu!”

Kakve žalosti za njih! Propustili su ono što su propustili i iskusili ono što su iskusili, a da im ništa od dunjaluka, njegovih blagodati i uživanja nije ostalo.

Allahov Poslanik ﷺ je kazao: Na Sudnjem danu će se doći sa čovjekom koji je na dunjaluku najviše uživao, a biće od stanovnika vatre, pa će se samo jednom umočiti u vatru i upitati: ‘Čovječe, jesi li ikada vidio kakvo dobro? Jesi li ikada osjetio kakvo uživanje?’ – pa će odgovoriti: ‘Nisam, tako mi Allaha!’ Zatim će se doći sa jednim od stanovnika Dženneta koji je na dunjaluku najviše patio, pa će mu se dati da samo jednom oproba Džennet i upitati: ‘Čovječe, jesi li ikada vidio kakvu nedaću? Jesi li ikada osjetio muku?’ – pa će odgovoriti: ‘Nisam, tako mi Allaha! Nikada nisam osjetio poteškoću, niti sam je kada vidio.‘” (Muslim)

Ono što čudi je da se mi smijemo, veselimo i zaokupljamo bezvrijednim stvarima na ovom svijetu, a ne znamo kakav nam je kraj i kakvo nas konačno odredište čeka. Pogledajmo u svoje stanje i djela prije nego bude kasno… Uzvišeni Allah kaže: Čestiti će sigurno u Džennet, a grješnici sigurno u Džehennem. (Kur’an, 82:13-14)

Odlomak iz knjige “Lađa Mudrosti – sažetak knjige Bistro more pobožnosti i suptilnosti”

Priredio: Irfan Hajrudin Klica, prof.

Skinite knjigu u PDF-formatu:

Download Now

About pozivistine

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …