Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Opis Džehennema njegovih kazni i strahota

Opis Džehennema njegovih kazni i strahota

Opisujući Džehennem El-Gazali, Allah mu se smilovao, kaže: “Hej ti koji o sebi ne vodiš računa i koji si se zaokupio ovosvjetskim poslovima osuđenim na propast i nestanak, prestani da razmišljaš o onome što napuštaš i svu pažnju posveti na svoje buduće odredište, jer ti se u riječima Uzvišenog poručuje da će Džehennem za sve odredište biti:

I svaki od vas će do njega stići! Gospodar tvoj se sigurno tako obavezao! Zatim ćemo one koji su se grijeha klonili spasiti, a nevjernike ćemo da u njemu na koljenima kleče ostaviti. (Kur’an, sura Merjem, 71-72)

Sigurno ćeš i ti do njega stići, a u pitanju je da li ćeš se spasiti. Zato u srcu dobro razmisli o strahotama odredišta, jer, možda ćeš da počneš da se spremaš kako ćeš se od njega da se spasiš?! Zamisli samo kako će ljudi izgledati, na Sudnjem danu nakon što su pronevjerili ono što su pronevjerili. Zamisli da će, dok u strahu i nesreći budu stajali, iščekujući šta će se dalje desiti i hoće li se ko za njih zauzeti, griješnike tama u tri pramena razdvojena obuzeti i prema njima se rasplamsala vatra pomoliti. Zamisli samo prizor, kada će od straha, svi ljudi na koljenima klečati, da će čak i nevini od zlog svršetka zazirati! Zamisli samo kakav će strah biti, kada se pomoli neko od Zebanija (meleka kazne) i upita: ‘Gdje je taj i taj, koji se na dunjaluku previše nadao, sve odgađao i koji je cio svoj život u nedjelima proveo?! Zamisli samo kako će strašno biti, kada ga gvozdenim maljevima počnu udarati, zastrašujućom kaznom mu prijetiti, u žestoku patnju ga voditi i strmoglavačke ga na dno Džehennema bacati, rekavši mu:

 Okušaj, pa ti si, uistinu, ‘moćni i ‘poštovani’. (Kur’an, sura Dim, 49)

Zamisli samo kako će im biti kada se u tijesnu kuću sa svih strana nakrcaju, kuću sa mračnim prolazima, zastrašujućim nesrećama, kuću u kojoj će vječno zarobljenici ostati, ispod koje će se vatra razbuktavati, u kojoj će im piće ključala voda biti, a Džehennem staništem postati, kuću u kojoj će ih Zebanije željeznim maljevima po glavi udarati i gdje će se u džehennemskoj provaliji okupljati! U njoj će smrt priželjkivati, okovi im se nikada neće skidati, noge će im se za kosu vezati, lica će im od grijeha pocrnjeti. Dozivaće se iz svojih boravišta i na sve strane će kukati i pomagati: ‘O Malik, prijetnja se na nama obistinila! O Malik, kože su nam se ispekle! O Malik, izvedi nas odavde, nikada više nećemo da činimo ono što smo činili!’ Na to će im Zebanije odgovoriti: ‘Daleko od toga da ćete više ikada mira imati! Nema vam izlaska iz kuće poniženja! Ostanite u njoj prezreni i ništa ne govorite! I kada bi iz nje izašli, opet bi isto, kao i ranije, ono što vam je bilo zabranjeno činili.’ Tada će svaku nadu izgubiti i, zato što su u griješenju prema Allahu pretjerali, zažaliti. Ali, od kazne ih neće spasiti kajanje, niti će im pomoći žaljenje, nego će se, poraženi, strmoglaviti i vatra će ih sa svih strana okružiti; iznad, ispod, sa desne i sa lijeve njihove strane, pa će se u vatri gušiti. Ona će im biti i hrana, i piće, i odjeća i postelja. Kuda god se okrenu, čekaće ih gomile vatre, košulje od katrana, željezni maljevi i teški lanci. Tako će pomagati u tjeskobi, krhati se po ponorima i biti udarani do besvijesti. Gorjeće i ključaće na vatri, kao što ključaju lonci, kukaće i cviliće, i svaki put kada zamole propast, na njihove će se glave odozgo sručiti ključala voda, od koje će im se topiti trbusi njihovi i kože njihove. Biće udarani gvozdenim maljevima kojima će im se razbijati čela njihova, pa će na usta gnoj povraćati, a od žeđi će im jetre pucati. Niz obraze će im se zjenice proljevati, a sa jagodica lica meso će im otpadati, tako da će smrt prizivati, ali im neće biti dato da umru.”

Dubina Džehennema i žestina njegove vatre

Od Utbe b. Gazvana se prenosi da je Vjerovjesnik, salallahu alejhi ve selem, rekao: “Sa ivice Džehennema će se baciti ogroman kamen i kroz njega će propadati sedamdeset godina dok ne padne na njegovo dno.”

Od Ebu Hurejre, neka je Allah zadovoljan sa njim, se prenosi da je rekao: “Bili smo kod Allahova Poslanika, salallahu alejhi ve selem, kada se (iznenada) začuo tup udar, pa je Vjerovjesnik, salallahu alejhi ve selem, rekao: ‘Znate li šta je ovo?’ – Pa smo rekli da Allah i Njegov Poslanik, salallahu alejhi ve selem,  najbolje znaju. Na to je on rekao: ‘Ovo je kamen koji je Allah u Džehennem poslao prije sedamdeset godina, i upravo je sada završio na njegovom dnu.'”

Džehennem ima sedam vrata, kao što se kaže u riječima Uzvišenog Allaha:

On će sedam kapija imati i kroz svaku će određen broj njih proći. (Kur’an, sura El-Hidžr, 43)

 Neki smatraju da se pod izrazom “kapije” misli na sedam katova Džehennema.

Od Abdullaha b. Mes’uda, Allah bio zadovoljan njime, se prenosi da je u vezi riječi Uzvišenog:

…čije će gorivo biti ljudi i kamenje. (Kur’an, sura El-Bekare, 24)

Rekao: “Da je to kamenje od sumpora koje je Uzvišeni Allah na nama najbližem nebu stvorio, još onoga dana kada je stvorio nebesa i Zemlju i da je ono pripremljeno za nevjernike.” U Buharijinom Sahihu i u Muslimovom Sahihu u više verzija se navodi da je Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve selem, rekao: “U Džehennem će se neprestano ubacivati, a on će cijelo vrijeme govoriti: ‘Ima li još?’ Sve dok na njega Svemogući Gospodar ne stane Svojim stopalima i ne savije ga, kada će on (tj.Džehennem) reći: “Dosta, dosta, tako mi Tvoje moći!”

Od Ibn Mes’uda, Allah bio zadovoljan njime, se prenosi da je u vezi riječi Uzvišenog:

On će kao kule bacati iskre. (Kur’an, sura Poslani, 32)

Rekao: “Ja ne kažem da će one biti kao drveće, nego kao tvrđave i gradovi.”

Od Ebu Hurejre, Allah bio zadovoljan njime, se prenosi da je Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve selem,  rekao: “Ova vaša vatra koju potpaljuje čovjek, ima samo jedan dio vreline od sedamdeset dijelova koliko ih ima džehennemska vatra.” Na to su upitali: “Allahov Poslaniče, tako nam Allaha i on je dovoljan.” – Pa je dodao: “Ona je od ove (dunjalučke) jača za šezdeset i devet puta. Svaki od njenih dijelova je poput njene vrućine.”

Hrana stanovnika Džehennema

Uzvišeni Allah kaže:

Kada drugog jela osim trnja neće imati, koje neće ni ugojiti ni glad utoliti. (Kur’an, sura Teška nevolja, 6-7) Pomenuto trnje je toliko odvratno da ga, ni kada su najgladnije, neće ni životinje koje pasu travu.

Biće kod Nas dosta okova i ognja, i jela koje u grlu zastaje i patnje nesnosne. (Kur’an, sura Umotani, 12-13).

U vezi riječi Uzvišenog: … i jela koje u grlu zastaje. Ibn Abbas, Allah bio zadovoljan njime, je rekao da se pod time misli na trnje koje, kada se pođe da proguta, zastane u grlu, pa ne može ni naprijed ni nazad da se protjera.

-tada ćete vi, o zabludjeli, koji poričete oživljenje, sigurno s drveta zekkum jesti, i njim ćete trbuhe puniti, pa zatim na to, vodu ključalu piti poput kamila koje ne mogu žeđ ugasiti, to će na onom svijetu biti gošćenje njihovo. (Kur’an, sura Događaj, 51-56), a u opisu drva zekkum Uzvišeni kaže:

To je drvo koje će usred Džehennema rasti; plod će mu poput glava šejtanskih biti. Oni će se njime hraniti i trbuhe će svoje njime puniti, zatim će to s ključalom vodom izmiješati, a potom će se, sigurno, opet u Džehennem vratiti. (Kur’an, sura Redovi, 64-68)

Od Ibn Abbasa, Allah bio zadovoljan njime, se prenosi da je Vjerovjesnik, salallahu alejhi ve selem, proučio sljedeći kur’anski ajet:

Bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao Muslimani! (Kur’an, sura Imranova porodica, 102) i rekao: “Kada bi samo jedna kap od (džehennemsog) zekkum drveta kanula na ovaj svijet, pokvarila bi sve namirnice stanovnicima ovog svijeta. Kako li će tek onome kome će on hrana biti?!”

Uzvišeni Allah je rekao: Zato on danas ovdje nema prisna prijatelja, ni druga jela osim splačina. (Kur’an, sura Čas neizbježni, 35-36)

 Ibn Abbas kaže da se pod izrazom misli na krv, sukrvicu i gnoj koji će curiti iz njihovih tijela.

To što se na jednom mjestu u riječima Uzvišenog Allaha kaže da će njihova hrana biti: …samo trnje. (Kur’an, sura Teška nevolja, 6), na drugom mjestu: …zekkum drvo. (Kur’an, sura Događaj, 52), na trećem mjestu: Oni u trbuhe svoje ne trpaju ništa drugo do vatru. (Kur’an, sura El-Bekare, 174) može se razumjeti da će im to sve biti hrana, ili da će hrana u zavisnosti od vrste kazne biti različita, tj. da će jedni jesti samo trnje, drugi zekkum drvo, treći vatru, odnosno da će svaka vrsta stanovnika Džehennema imati svoju hranu.

Piće stanovnika Džehennema

Uzvišeni Allah kaže:

I on će biti pojen odvratnom kapljevinom, mučiće se da je proguta, ali je nikako neće moći progutati i smrt će mu sa svih strana prilaziti, ali on neće umrijeti; njega će teška patnja čekati. (Kur’an, sura Ibrahim, 16-17) tj. biće pojen gnojem koji će mu iz tijela curiti i koji će neprijatno zaudarati, pa ga zbog pokvarenosti i gustoće neće moći da to probavi.

Uzavrelom vodom će se pojiti koja će im crijeva kidati. (Kur’an, sura Muhammed, 15).     Od ove uzavrele vode na vatri džehennemskoj, topiće se ono što je u stomacima njihovim, izlaziće im crijeva i raspadaće se koža, kao što stoji u riječima Uzvišenog:

Od nje će se istopiti ono što je u stomacima njihovim, i koža, a gvozdenim maljevima biće mlaćeni; kad god pokušaju da zbog teškog jada iz nje izađu, biće u nju vraćeni: “Iskusite patnju u užarenoj vatri!” (Kur’an, sura Hadždž, 20-22)

…a ako zamole pomoć, pomoći će im se tečnošću poput rastopljene kovine koja će lica ispeći. Užasna li pića i grozna li boravišta! (Kur’an, sura Pećina, 29) 

Odjeća stanovnika Džehennema

Uzvišeni Allah kaže:

Toga Dana ćeš vidjeti grešnike povezane u zajedničke okove; košulje će im od katrana biti, a vatra će im lica njihova obavijati. (Kur’an, sura Ibrahim, 49-50)

Riječi Uzvišenog: … košulje će im od katrana biti znače da će im odjeća biti od katrana koji će pržiti njihove kože, tako da će i one izgorjeti i pocrnjeti kao košulje od katrana. Ovdje je uzet katran zato što je u dodiru sa vatrom brzo zapaljiv, što ima neprijatan miris i ružnu boju. Za katran se kaže da su njime odavnina mazali šugom zaraženu kamilu. U tom smislu se od Ebu Malika el-Eš’arija prenosi da je Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve selem, rekao: “Ako se narikača za mrtvakom prije smrti ne pokaje, na Sudnjem danu će biti proživljena u košulji od katrana i u oklopu od šugave kože.”[1]

Uzvišeni Allah, nadalje, kaže:

Onima koji ne budu vjerovali biće odijela od vatre skrojena, a ključala voda biće na glave njihove nalivana. (Kur’an, sura Hadždž, 19) tj. biće im odijela skrojena prema veličini, jer se odijelo kroji prema veličini onoga kome je namijenjeno. Ima mišljenja da se pod tim podrazumijeva od bakra koji se rastopio pa postao kao vatra. Međutim, ispravno je vjerovati onako kako je rečeno u kur’anskom tekstu.

Od Semure b. Džunduba, Allah bio zadovoljan njime, se prenosi da je Vjerovjesnik, salallahu alejhi ve selem, rekao: “Neke od njih vatra će obuzeti do koljena, neke do pojasa, neke do vrata, a neke do ključne kosti.”

Od Ibn ‘Abbasa, Allah bio zadovoljan njime, se prenosi da je Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve selem, rekao: “Od svih stanovnika Džehennema najblaža kazna će biti Ebu Talibu[2]. Obuzimaće ga vatra do članaka i od nje će mu ključati mozak.”

Postelja stanovnika Džehennema

Uzvišeni Allah kaže:

U Džehennemu će im ležaji i pokrivači od vatre biti. (Kur’an, sura Bedemi, 41) tj. postelja će im biti od vatre pokrivači od vatre, neka nas Allah od nje sačuva.

Nad njima će biti naslage od vatre, a i ispod njih naslage. (Kur’an,  sura Skupovi, 16) tj. pokrivači, postelja i krovovi od vatre. Izraz “hladovi” ovdje je upotrijebljen u ironičnom značenju, jer hladovina štiti od vrućine, za razliku od ove njihove koja će ih pržiti, kao što na drugom mjestu stoji u riječima Uzvišenog: Idite prema onome što ste neistinom smatrali – idite prema dimu u tri pramena razdvojenom. (Kur’an, sura Poslani, 29-30)

Veličina – obim tijela stanovnika Džehennema i odvratnost njihovog izgleda

Od Ebu Hurejre se prenosi da je Vjerovjesnik, salallahu alejhi ve selem, rekao: “Između plećki nevjernika biće tri dana hoda za brzog jahača” Od njega se prenosi da je Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve selem,  također, rekao: “Kutnjak nevjernika je kao (brdo) Uhud, a bora na koži (tolika da bi trebalo) tri dana hoda (da se pređe).”[3]

El-Hafiz el-Munziri je rekao: “I u ovom narodu će biti pojedinaca koji će u Džehennemu biti ogromni kao što su ogromni i nejvernici.”

Ibn Madže, El-Hakim i neki drugi, navode hadis koji prenosi Abdullah b. Kajs u kome stoji: “Jedne noći sam bio kod Ebu Burejde kada je kod nas došao El-Haris b. Ukajš, Allah bio zadovoljan njime, pa nam je te noći El- Haris ispričao da je Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve selem, rekao: “Zahvaljujući mojem zauzimanju  u Džennet će od mojih sljedbenika ući više (ljudi) nego što ih ima u Mudaru. Među mojim sljedbenicima biće i onih koji će radi Vatre toliko narasti da će zauzeti jedan od njenih uglova.”

Opis još nekih vrsta kazni

Od Enesa b. Malika se prenosi da je Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve selem, rekao: “Na Sudnjem danu će se prići čovjeku koji je na dunjaluku najviše uživao a biće od stanovnika vatre, pa će se samo jednom staviti u vatru i upitati: ‘Čovječe, jesi li ikada vidio kakvo dobro? Jesi li ikada osjetio kakvo uživanje?’ – pa će odgovoriti: ‘Nisam, tako mi Allaha, Gospodaru!’ Zatim će se prići jednom od stanovnika Dženneta koji je na ovom svijetu bio najnesretniji čovjek, pa će mu se dati da samo jednom oproba Džennet i upitati: ‘Čovječe, jesi li ikada vidio kakvu bijedu? Jesi li ikada osjetio nestašicu?’ – pa će odgovoriti: ‘Nisam, tako mi Allaha! Nikada nisam osjetio poteškoću, niti sam je kada vidio.”

Od Ebu Hurejre se prenosi da je Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve selem, rekao: “Nema nikoga ko ima riznicu blaga, pa na nju ne daje zekat, a da mu se ona na Sudnjem danu neće pretvoriti u ćelavog junaka koji svojim vilicama gricka dva zrna grožđica i koji će mu reći: ‘Ja sam tvoj imetak. Ja sam tvoja riznica.’ U drugoj verziji još stoji: “pa će od njega početi bježati, a ovaj ga goniti i od njega se braniti, a ovaj ga svojom rukom založiti i savladati i to mu o vrat objesiti.“, a zatim je proučio ovaj ajet:

Neka oni koji škrtare u onom što im Allah iz obilja Svoga daje, nikako ne misle da je to dobro za njih; ne, to je zlo za njih. Na Sudnjem danu biće im o vratu obješeno ono čime su škrtari. (Kur’an, sura Imranova porodica, 180)

Od Nu’mana b. Bešira se prenosi da je Vjerovjesnik, salallahu alejhi ve selem,  rekao: “Od svih stanovnika Džehennema najblaža kazna će biti čovjeku ispod čijih peta će gorjeti dvije žeravice od kojih će mu ključati mozak kao što na suvom granju ključa kotao.”

Od el-Hasana el-Basrija se prenosi da je u vezi riječi Uzvišenog:

Kad im se kože ispeku, zamijenićemo im ih drugim kožama da osjete pravu patnju.” (Kur’an, sura En-Nisa’, 56) rekao: “Vatra će ih svaki dan sagorjeti po sedamdeset hiljada puta, i svaki put će kada sagore, biti rečeno: “Vratite se ponovo kao što ste bile!” – pa će se vratiti.”

Kažnjavanje stanovnika Džehennema u moralno – psihičkom smislu

U ovu vrstu kažnjavanja spada i to da će stanovnike Džehennema prije ulaska u vatru melek; ućutkivati, kao što stoji u riječima Uzvišenog Allaha:

 Kad god se koja gomila u nj baci, stražari u njemu će je upitati: “Zar nije niko dolazio da vas opominje”Jeste, dolazio nam je onaj koji nas je opominjao “- odgovoriće -, “ali mi smo poricali i govorili: ‘Allah nije objavio ništa.” (Kur’an, sura Vlast, 8-9)

U ovu vrstu kažnjavanja spada i to što će jedni druge proklinjati i vrijeđati, kao što stoji u riječima Uzvišenog: I kad god neki narod uđe, proklinjaće onaj za kojim se u nevjerovanju poveo. (Kur’an, sura Bedemi, 38), zatim i to što će se tlačitelji odreći od potlačenih, pa će im potlačeni, kao što kaže Uzvišeni, reći: “Da nam je samo da se vratimo, pa da se i mi njih odreknemo kao što su se i oni nas odrekli!” Eto, tako će Allah njima djela njihova po njih kobnim pokazati i oni iz vatre neće izlaziti.” (Kur’an, sura El-Bekare,167)

U njihov moralni poraz i svojevrsnu kaznu spada i to što će da vide da će vjernici koje su na ovom svijetu vrijeđali, ponižavali i ruglu izlagali, zaslužiti Allahovo zadovoljstvo i nagradu, te spas od Allahove srdžbe i gnjeva kojima su oni izvrgnuti, kao što stoji u riječima Uzvišenog: I govoriće: “Zašto ne vidimo ljude koje smo u zle ubrajali i koje smo ismijavali? Da nam se nisu iz vida izgubili?” (Kur’an, sura Sad, 62-63)

U njihov moralni poraz i kaznu spada i to što im neće biti dozvoljeno da govore. U tom smislu Muhammed b. Ka’b kaže: “Stanovnici Džehennema željeće da upute pet molbi, od kojih će im se Allah odazvati na četiri, ali kad dođu do pete zanijemiće i neće je moći izgovoriti, niti poslije toga bilo šta progovoriti. To su njihove riječi: “Gospodaru naš” – reći će oni – “dva puta si nas usmrtio i dva puta si nas oživio; mi priznajemo grijehe naše, pa ima li ikakva načina da se izađe?” (Kur’an, sura Vjernik, 11)

Uzvišeni Allah će, odazivajući se na njihovo molenje, odgovoriti: To vam je zato što niste vjerovali kada se pozivalo Allahu Jedinom, a vjerovali ste ako bi Mu se neko drugi smatrao jednakim! Odluka pripada jedino Allahu, Uzvišenom i Velikom. (Kur’an, sura Vjernik, 12) Oni će zatim reći: Gospodaru naš, vidjeli smo i čuli smo, pa nas povrati da dobra djela činimo, mi, doista, čvrsto vjerujemo! (Kur’an, sura Sedžda, 12), a Uzvišeni Allah  će im odgovoriti: Zar se prije niste zaklinjali da nećete na onaj svijet? (Kur’an, sura Ibrahim, 44) Zatim će zamoliti: Gospodaru naš, izbavi nas, činićemo dobra djela, drugačija od onih koja smo činili. (Kur’an, suraStvoritelj, 37) – pa će im Uzvišeni Allah reći: A zar vas nismo ostavili da živite dovoljno dugo da bi onaj koji je trebao da razmisli imao vremena da razmisli, a bio vam je došao i onaj koji opominje! Zato iskusite patnju, nevjernicima nema pomoći! (Kur’an, sura Stvoritelj, 37). Zatim će zamoliti: Gospodaru naš, naši prohtjevi su bili od nas jači, pa smo postali narod zalutali. Gospodaru naš, izbavi nas iz nje; ako bismo ponovo zlo radili, sami bismo sebi nepravdu, učinili. (Kur’an, sura Vjernici, 106-107). Na to će im Allah reći: Ostanite u nj prezreni i ništa Mi ne govorite! (Kur’an, sura Vjernici, 108) Poslije toga nikada više neće progovoriti ni jednu jedinu riječ, a to je, samo po sebi, užasna kazna.”

Od Malik b. Enesa se prenosi da je Zejd b. Eslem u vezi sa sljedećim kur’anskim ajetom: Žalili se mi ili trpjeli, svejedno nam je, spasa nam više neće biti. (Kur’an, sura Ibrahim, 21) rekao da su prethodno: “Trpjeli stotinu godina, zatim žalili stotinu godina, pa ponovo trpjeli stotinu godina, a tek onda rekli: Žalili se mi ili trpjeli, svejedno nam je, spasa nam više neće biti. (Kur’an, sura Ibrahim, 21)

Od Ibn Omera se prenosi da je Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve selem, rekao: “Na Sudnjem danu će se smrt dovesti u liku ovna sa bijelim runom, usmrtiti između Dženneta i Džehennema i objaviti:’ O stanovnici Dženneta, od danas je vječnost i više nema smrti! O stanovnici Džehennema, od danas je vječnost i više nema smrti!”

Ovoliko, ukratko, o vrstama džehennemske kazne, sa napomenom da ima još mnogo detalja o njima. Pored navedenih vrsta patnji stanovnici Džehennema će imati još jednu vrstu kazne, a to je da nikada neće moći prežaliti što su propustili priliku da uživaju u džennetskim blagodatima, susretu sa Allahom i da steknu Njegovo zadovoljstvo, iako će biti svjesni da su to sve žrtvovali za jeftinu robu od svega nekoliko dinara radi svojih niskih prohtjeva i kratkog uživanja na ovom svijetu. Shvativši, konačno, da je to sve kratko trajalo i da im, čak, ni uživanje na ovom svijetu nije bilo čisto, nego ponekad i pomućeno gorčinom, u sebi će pomisliti: “Kakva šteta! Kako smo mogli sebi tako zlo nanijeti i zbog neposlušnosti prema Gospodaru našem, sebe upropastiti?! Kako se nismo uspjeli strpjeti određeni broj dana i tako spasiti?! Da smo se tada strpjeli, prošli bi dani i danas bi bili u blizini Gospodara svjetova i uživali u Njegovom zadovoljstvu!

Kakve žalosti za njih! Propustili su ono što su propustni i iskusili ono što su iskusili, a da im ništa od dunjaluka, njegovih blagodati i uživanja nije ostalo. Znaj da je Allah za Džehennem i njegove »strahote stvorio i tačno određen broj stanovnika koji niti se povećava niti smanjuje, te da je sa tim gotovo, kao što stoji u riječima Uzvišenog:                  I opomeni ih na Dan tuge kada će biti s polaganjem računa završeno, a oni su ravnodušni bili i nisu vjerovali. (Kur’an, sura Merjem, 39) Zaista, ovdje se misli na Sudnji dan i unaprijed određenu sudbinu. Ono što čudi je da se smiješ, veseliš i zaokupljaš bezvrijednim stvarima na ovom svijetu, a ne znaš kakva ti je sudbina unaprijed određena.

Ukoliko bi se zapitao: “Da mi je znati kakvo li je moje konačno odredište? Kuda idem i čemu se nadam? Kakva li je moja sudbina i sl.?” vidio bi predznake koji potvrđuju opravdanost tvoga nadanja. Dakle, prvo moraš razgledati oko sebe, vidjeti u kakvom se stanju nalaziš, kakva su tvoja djela, jer je svakom olakšano ono za šta je stvoren. Ukoliko ustanoviš da si na pravom putu i da činiš dobra djela, blago tebi jer si daleko od Džehennema, a ukoliko ustanoviš da si na krivom putu, da ne činiš dobra djela, da stalno nailaziš na nešto što ti ne da da činiš dobro i što te navraća na zlo, znaj da te Džehennem čeka, jer to na njega upućuje kao što dim upućuje na vatru. Uzvišeni Allah u tome smislu kaže: Čestiti će sigurno u Džennet, a grešnici sigurno u Džehennem. (Kur’an, sura Rascijepljenje, 13-14) Prema tome, postavi se prema ova dva ajeta, pa ćeš vidjeti kakva ti je sudbina na oba svijeta. Allah, opet, najbolje zna!

[1] En-Nevevi kaže: “Ovaj hadis je dokaz da je naricanje zabranjeno, o čemu su islamski učenjaci jednoglasnog mišljenja. U njemu je također potvrda da je za taj grijeh pokajanje ispravno,  ukoliko se učini prije nego što duša izađe.”

[2] Ebu Talib je bio amidža Poslanika Muhameda, salallahu alejhi ve selem.

[3] En-Nevevi kaže: “Ovo sve zato da bi mu bol i patnja bili veći. U ovo se ne smije sumnjati, jer je to sve u Allahovoj moći. U to se mora vjerovati, jer je vijest o tome saopćio lično Vjerovjesnik, salallahu alejhi ve selem, koji je samo istinu govorio “

 

Odlomak iz knjige Bistro more pobožnosti i suptilnosti – Ahmed Ferid

About Islam

Pogledaj takođe

Ništavnost dove upućene nekome drugome mimo Allahu

Nažalost možemo vidjeti da mnogi ljudi koji se pripisuju islamu, pored Allaha dove upućuju drugima …