Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Obaveza robova spram vjere

Obaveza robova spram vjere

Obaveza robova spram vjere jeste da slijede ono šta kaže Allah i šta kaže Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kao i (da slijede) pravedne upućene halife od ashaba i one koji su njih slijedili u pravednosti.

Ovo je zato, jer je Allah, Uzvišeni, poslao Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, sa pojašnjenjem i uputom i obavezao sve ljude da vjeruju u njega i da ga slijede, kako vanjštinski tako i ubjeđenjem. Allah Uzvišeni, kaže: “Reci: ‘O ljudi, ja sam svima vama Allahov Poslanik, Njegova vlast je i na nebesima i na Zemlji; nema drugog istinskog boga osim Njega, On život i smrt daje, i zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova, vjerovjesnika, koji ne zna čitati i pisati, koji vjeruje u Allaha i riječi Njegove; njega slijedite da biste bili upućeni!'” (Prijevod značenja, El-‘Araf, 158)

I Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Držite se moga sunneta i sunneta pravednih upućenih halifa nakon mene. Držite se čvrsto za to – držite se za to svojim kutnjacima. I pripazite se novih uvedenih stvari u vjeru, svaka ta uvedena stvar je bida’ (novotarija), a svaka novotarija je zabluda.” [Zabilježio ga je Tirmizi 2676 i kaže da je hasen-sahlh. Takođe ga bilježe i Ebu Davud 4607, Ibn Madže 42 i Ahmed 4/123. Ibn Hibban i Hakim su ga ocijenili sahihom (vjerodostojnim)]

Pravedne upućene halife su oni koji su došli nakon (Poslanika) i slijedili Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u korisnom znanju i pravednim djelima. Najzaslužniji od ljudi ovom opisu su ashabi, radijallahu anhum. Allah je odabrao njih da budu Poslanikovi drugovi i oni koji će uspostaviti Njegovu vjeru. A Allah ne izabira, jer je On Sveznajući i Najmudriji, za Poslanikove drugove, osim ljude koji su najkompletniji u imanu, najinteligentniji, najpravedniji u djelima, najodlučniji i najbliže upućeni ka Pravom putu. Zato su oni najzaslužniji od ljudi da budu slijeđeni nakon Poslanika  i da budu imami u vjeri – oni su poznati po njihovoj uputi i ispravnom stanju.
__________________________________________

Iz knjige: Hamevija od šejhul-islama Ibn Tejmijje – komentar šejha Ibn ‘Usejmina

About pozivistine

Pogledaj takođe

Ništavnost dove upućene nekome drugome mimo Allahu

Nažalost možemo vidjeti da mnogi ljudi koji se pripisuju islamu, pored Allaha dove upućuju drugima …