Home / Tekst / Ostalo (txt) / Ne remetite red na Zemlji

Ne remetite red na Zemlji

“Kada im se kaže: “Ne remetite red na Zemlji!” – odgovaraju: “Mi samo red uspostavljamo!”  Svašta! Uistinu, oni nered siju, ali to ne osjećaju.” (el-Bekara, 11,12.) Savršeni red, uspostavljen od Allaha dž.š., poštuje brdo dok prkosno miruje, rijeka dok teče od izvora do ušća (a ni ne pitamo se kako li dolazi do svog izvora!), žitarica dok proizvodi pšenicu i ječam, kravu dok prizvodi mlijeko, ptice dok lete u potrazi za hranom, sunce što danju grije, a noću se sakriva, riba dok pliva u vodi mora ili rijeka… sve teče svojim tokom osim čovjeka.
On se uzholio i mimo savršenog reda Allahovog izmišlja nekakav svoj “red”, koji se često puta pretvori u nered! Allah dž.š., kaže: “Kada im se kaže: “Ne remetite red na zemlji!”- odgovaraju: “Mi samo red uspostavljamo!”

Pogledajmo malo bolje oko sebe i lahko ćemo primjetiti one koji svoj lažni “red” uspostavljaju. Lahko se prepoznaju. Nikada ne lažu malo vjerovatne stvari. Uvijek lažu s jednom dozom istine!

Ifsad-kvarenje je sve ono čija je šteta veća od eventualne koristi, čega se, naravno, moramo kloniti, dok je islah-popravljanje, sve ono čija je korist veća od eventualne štete, što nam je i obaveza za činiti.

Ashab, Selman el-Farisi r.a., kaže da ovi ljudi tek treba da se pojave, dok se od Abdullaha b. Mes’uda r.a., bilježi da se navedeni ajeti odnose na munafike-licemjere iz vremena Poslanika s.a.w.s., a navedeni fesad se ogleda u njihovom nevjerstvu i grijesima koje čine na zemlji. Ipak je jače mišljenje ovo drugo tj. da se spomenuti ajeti odnose na munafike – licemjere i griješnike, zbog toga što osoba koja griješi prema Allahu dž.š., neizbježno takvim postupanjem čini nered na zemlji, dok je osoba koja je pokorna Allahu dž.š., ona koja uspostavlja red na zemlji.

Ovi ajeti prvashodno govore o munaficima/licemjerima iz vremena Poslanika s.a.w.s., ali svojim sveobuhvatnim značenjima se odnose i na sve kasnije ljude i generacije koji se uzliče na one prve ljude iz redova licemjera!

čovjek će se svrstati með’ one „koji nered čine na Zemlji“ – ako bude radio ono što mu je Allah dž.š., zabranio da radi, ili ako ne bude radio ono što mu je Allah dž.š., naredio da radi! Mada su i sami meleki definisali ljudsku suštinu, i to odmah nakon dvadesetak ajeta,  riječima: “Zar će Ti namjesnik biti onaj koji će na zemlji nered činiti i krv (ljudsku) proljevati?!“ (el-Bekara, 30.)

„Koji će na zemlji nered činiti“ tj. prema Tebi se griješiti i naredbama Tvojim kontrirati – što je osobina licemjera i munafika, koja bi se detaljnije mogla opisati slijedećim:

1.    čine nered po zemlji putem grijeha svojih prema Allahu.
2.    Krše Allahove dž.š., zabrane i harame.
3.    Gube i neizvršavaju Allahove dž.š., naredbe i farzove.
4.    Neprestano sumnjiče i skeptični su po pitanju Allahovog dž.š., dina/vjere, a poznato nam je to da Allah dž.š., neće ukabuliti nijednog „dobrog djela“ koje nije utemeljeno na čvrstoj vjeri u Allaha dž.š., i ispravnom ubjeðenju.
5.    Lažu vjernike oko sebe govoreći im da vjeruju u Allaha i Sudnji Dan.
6.    Pomažu ili su svojim djelima na usluzi nevjernicima – onima koji poriču Allaha dž.š., Njegove knjige i poslanike, i koliko god mogu rade protivu Allahovih dž.š., miljenika.

U svemu navedenom bi se ogledalo „remećenje reda“ na Allahovoj dž.š., zemlji od strane munafika i licemjera – lažnih muslimana, ali da stvar bude još gora svi odredom misle da tom praksom samo „red uspostavljaju na zemlji“, i da viših „muslihuna“ od njih nema!

Allah dž.š., ih neće osloboditi kazne, niti će im patnju u džehennemu olakšati, i pored toga što su mislili da hoće „red na zemlji zavesti“, jer su griješni bili i nepokorni prema Allahu dž.š., i prema Njegovom Poslaniku s.a.w.s., kao i prema ljudima od emra/odluke na zemlji! Allah dž.š., im obećava dno džehennema, kudeći ih riječima: „Svašta! Uistinu, oni su ti koji nered siju, ali to ne osjećaju!”

Hafiz Ibnul-Kajjim rhm., kaže: „Alah dž.š., nam ajetom: „Svašta! Uistinu, oni su ti koji nered siju, ali oni to ne osjećaju!” – ukazuje na sljedeće:

1.    Osporava tvrdnju licemjera govoreći da lažu!
2.    Opisuje ih riječima „mufsidun“ – štetočine.
3.    Sve štete i zlo su plod samo njihovih ruku.
4.    Prave su neznalice – jer rade zlo a da i ne osjećaju!

Moramo citirati riječi imama Taberija rhm., koji u komentaru Allahovih dž.š., riječi: “Mi samo red uspostavljamo!” – kaže: „Od Ibnu Abbasa r.a., se bilježi da je rekao: “Mi samo red uspostavljamo – izmeðu vjernika i ehlu-kitabija (jevreja)!?“

Koliko god kvazi-muslimani, munafici i licemjeri, tvrdili za sebe da su „muslihuni/mirotvorci“, što su bez sumnje umislili sebi, ne bitno bilo to na relaciji izmeðu muslimana i jevreja, ili izmeðu njih samih – tvrde i govore vjernicima ono što ne nose u svojim srcima! Na svoju pamet „rade dobro“, ali su kod Allaha dž.š., griješni i Njegovim propisima kontriraju, zbog toga što im je Allah dž.š., propisao i naredio neprijateljstvo prema jehudijama-jevrejima kao i to da se zajedno s muslimanima protivu njih bore, i obavezao ih je na vjerovanje i prihvatanje samog Božijeg Poslanika s.a.w.s., kao i svega s čime je on došao od Allaha dž.š., ali, bratska saradnja licemjera sa jevrejima, kao i sumnja u poslanstvo Muhammeda s.a.w.s., i u ono s čime je on došao od Allaha dž.š., je najveći fesad i nered i ako su oni na to gledali kao na uspostavu reda i pravi put!“ (Pogledaj: Tefsirul-Taberi, 1/159.)

Jedan od najvećih vidova fesada i nereda na zemlji jeste pomaganje nevjernika protivu vjernika, što je izričito zabranjeno vjernicima! Allah dž.š., kaže: „O vjernici, ne uzimajte nevjernike za prijatelje umjesto vjernika! Zar hoćete da protivu sebe Allahu date jasan i otvoren dokaz!“ (el-Nisa’, 144.) – a na drugom mjestu stoji: „O vjernici, za prisne prijatelje uzimajte samo svoje, ostali vam samo propast žele: jedva čekaju da muka dopadnete, mržnja izbija iz njihovih ustiju, a još je gore ono što njihova prsa kriju. Mi vam iznosimo dokaze, ako pameti imate.“ (3:118)

Munafik, s obzirom da mu je vanjština islam, biva dvosmislen u očima vjernika i nejasan, tako da se opasnost od njega ogleda u obmanjivanju vjernika svojom vanjštinom i pomaganju nevjernika protivu vjernika! Licemjeri su oni koji raspaljuju i izazivaju fitne, nerede i raskole með’ muslimanima, svaðajući ih meðusobno, praveći od njih lak i ukusan plijen lešinarskim nevjernicima oko njih.

Licemjeri su ti koji muslimane izlažu opasnostima – nožu i presiji nevjernika, i otkrivaju im tajne, slabosti ili mahane muslimana! Licemjeri su oni koji rade na širenju grijeha i poroka, na uništavanju ekonomije, privrede i poljoprivrede, kao i oni koji nipodaštavaju islamsku vjeru i njene propise.

Svako udaljavanje od Allahove dž.š., Knjige i sunneta Poslanika s.a.w.s. – razlog su mu, izmeðu ostalog, licemjeri, kvazi-muslimani! Allah dž.š., kaže: „Ima ljudi čije te riječi o životu na ovome svijetu oduševljavaju, i koji se pozivaju na Allaha kao svjedoka za ono što je u srcima njihovim, a najljući su protivnici. & čim se neki od njih dočepa položaja, nastoji napraviti na Zemlji nered, ništeći usjeve i stoku, a Allah ne voli nered!  A kada mu se rekne: “Boj se Allaha!” – on onda iz inata griješi. Njemu je dosta džehennem, a on je, doista, grozno boravište!“ (el-Bekara, 204-206.)

Nažalost, imamo i odreðen procenat vjernika koji smatraju da je šeri’at skup propisa koji se odnosi samo na ‘ibadat/obredoslovlje i da islam nema nikakve veze sa onim što je izvan toga. Smatraju da islam nema nikakve veze sa kosmosom, prirodom, niti sa javnim životom?!

Naravno da je ovako shvatanje islama jako usko i potpuno pogrešno. Islam je objava koja je sveobuhvatna, zadire u sve pore ljudskog života i odreðuje čovjekovu ulogu u okruženju u kojem se nalazi. Islam obuhvata vjeru i državu, ‘akidu i pravo, dunjaluk i ahiret, poziv u vjeru i ureðenje države, ponašanje pojedinca i organizaciju društva, obuhvata cijeli život čovjeka i kompletan kosmos koji ga okružuje.

Licemjeri govore: “Mi samo red uspostavljamo!” – mi nismo štetočine, mi smo na pravome putu, mi nismo zalutali…, ali im Allah dž.š., sve njihove tvrdnje poriče sljedećim riječima: „Svašta! Uistinu, oni su ti koji nered siju, ali oni to ne osjećaju!” – dok su mu’mini oni koji to i vide i osjećaju, pa im ubog toga i nareðuju činjenje dobra, a zabranjuju činjenje zla!

Štete koje proizvode kvazi-muslimani

1.Prva šteta koju licemjeri proizvode jeste šteta koju nanose sami sebi istrajavajući na svim tim srčanim bolestima i zarazama, podnoseći i trpeći sve ono što se kasnije izrodi iz njih.

2.Šteta koju nanose muslimanima plasirajući takva svojstva i „kulturu“ með’ ostalim ljudima, uz neizbježno pozivanje njima, kvareći djecu i familije koji bivaju s prva namamljeni a kasnije, od strane njih, prevareni, kao što je Nuh a.s., rekao: „I Nuh reče: “Gospodaru moj, ne ostavi na Zemlji nijednog nevjernika  jer, ako ih ostaviš, oni će robove Tvoje u zabludu zavoditi, i samo će griješnika i nevjernika raðati!“ (Nuh, 26-27.)

3.Svojim djelovanjem štetno djeluju po cijelo društvo šireći mržnju i neprijateljstvo, sve vrste poroka i harama, gibet/ogovaranje, hased/zavist i nemimet/prenošenje riječi; potpaljuju fitne, izazivaju raskole i muslimane dovode u nezgodnu situaciju podvodeći ih pod čizmu nevjernika, neprestano se postavljajući na put onima koji su pravi muslihuni.

About irfan

Pogledaj takođe

Gdje se izgubila ljubomora, gdje se izgubio stid!?

Prije svega tražim halala svakom onom koji se osjeti neprijatno zbog ovoga što će pročitati, …