Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Način uzimanja duše i šta dušu čeka nakon smrti

Način uzimanja duše i šta dušu čeka nakon smrti

O načinu uzimanja duše, i o onome šta je čeka nakon smrti je došlo pojašnjenje u dugom hadisu Beraa ibn Aziba, koji kaže: „Prisustvovali smo dženazi na Beki’i, kada nam je došao Vjerovjesnik Muhammed, sallallahu alehi ve sellem, pa je sjeo i mi smo posjedali oko njega. Bili smo mirni kao da nam je na glavama ptica. Otkopavao je kabur i tri puta ponovio: ‘Allahu se utječem od kaburske patnje.’ Zatim je rekao:

‘Kada vjernik krene prema Ahiretu napuštajući ovaj svijet, siđu mu meleki kao da im je na licima Sunce, noseći sa sobom džennetske ćefine i balzam, a zatim sjednu udaljeni od njega koliko pogled dopire.

Zatim mu dođe Melek smrti, sjedne kod njegove glave i kaže: ‘O ti dobra dušo, izađi ka oprostu i zadovoljstvu tvog Gospodara.’

Pa će izaći poput kapljice koja se slije iz grla mješine. Zatim će je uzeti Melek smrti. Kada je Melek smrti uzme, neće proći ni koliko treptaj oka, a da je neće uzeti meleki, odjenuti u ćefine i namirisati je, pa će izaći kao najljepši miris miska koji postoji na dunjaluku.

Zatim će se sa njom uspinjati i neće proći ni pored jednog mjesta na kojem su meleki, a da meleki neće upitati: ‘Koja je ovo dobra duša?’ Ovi će odgovoriti: ‘To je taj i taj, sin toga i toga’, oslovljavajući ga najljepšim imenima kojima je oslovljavan na dunjaluku. I tako sve dok ne dođu do neba, kada će tražiti da mu se otvori, pa će mu se otvoriti, a meleki sa svakog neba će ga pozdravljati sve dok ne stigne do neba na kojem je Allah, azze ve džell.

Allah će reći: ‘Upišite knjigu moga roba u ‘illijjine i vratite ga u Zemlju. Od nje sam ih stvorio, u nju ću ih vratiti, i iz nje ću ih ponovo izvesti.’ Pa će se njegova duša ponovo vratiti u njegovo tijelo i doći će mu dva meleka, pa će ga staviti u sjedeći položaj i reći mu:

‘Ko je tvoj Gospodar?’ Reći će: ‘Moj Gospdodar je Allah.’ Pa će ga pitati: ‘Koja je tvoja vjera?’ Odgovorit će: ‘Moja vjera je islam.’ Zatim će ga pitati: ‘Ko je čovjek koji vam je poslan?’ Odgovorit će: ‘On je Allahov Poslanik.’ Ponovo će ga pitati: ‘Odakle znaš?’ Pa će odgovoriti: ‘Učio sam Allahovu knjigu, vjerovao u nju i smatrao je istinitom.’

Zatim će glasnik sa neba dozvati: ‘Istinu je rekao Moj rob. Prostrite mu džennetsku prostirku, otvorite mu vrata Dženneta.’ Pa će do njega doprijeti njegovi mirisi, a u kabur će mu se prostrijeti dokle dopire pogled.

Zatim će mu doći čovjek lijepog lica, lijepe odjeće i ugodnog mirisa i reći: ‘Raduj se, ovo je dan koji ti je obećan.’ Ovaj će ga upitati: ‘Ko si ti? Tvoje lice je lice onoga ko dolazi sa dobrim.’ Odgovorit će: ‘Ja sam tvoje dobro djelo.’ Zatim će čovjek reći: ‘O, Gospodaru, otpočni Sudnji dan kako bih se vratio svojoj porodici i imetku.’

A što se tiče nevjernika koji napušta ovaj svijet i pristupa Ahiretu, njemu će sa neba sići meleki crnih lica, noseći sa sobom najgrublje platno i sjesti na razdaljini koliko pogled dopire.

Zatim će mu doći Melek smrti, sjesti pored glave, a zatim reći: ‘O ti pokvarena dušo, izađi ka srdžbi i gnjevu svoga Gospodara.’ Pa će se razdvojiti od njegovog tijela i iščupati kao što se čupaju grebeni kroz mokru vunu.

Kada je Melek smrti izvadi, meleki je neće ostaviti u njegovim rukama ni koliko treptaj oka, već će je odjenuti u ono grubo platno, a iz nje će izlaziti truho i najodvratniji miris koji postoji na Zemlji.

Zatim će se sa njom uspinjati. Neće proći ni pored jedne skupine meleka, a da meleki neće upitati: ‘Koja je ovo pokvarena duša?’ Pa će joj reći: ‘To je sin toga i toga’, nazivajući ga najružnijim imenima kojima je nazivan na dunjaluku. I tako sve dok ne stignu do dunjalučkog neba, kada će tražiti da mu se otvori, ali mu se neće otvoriti.

Zatim je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, proučio ajete: Kapije nebeske neće se otvoriti, i prije će debelo uže kroz iglene uši proći nego što će oni u Džennet ući. (Kur’an, El-E’araf, 40.)

A onaj ko Allahu pridružuje druge – kao da je s neba pao, pa ga ptice razgrabe, ili ga vjetar u daleki predio otpuše. (Kur’an, El-Hadždž, 31.)

Allah Uzvišeni će reći: ‘Upišite knjigu njegovih djela u sidždžin, u najniže zemaljske deredže’, i njegova duša će biti odbačena. Zatim je Allahov Poslanik proučio ajet: A onaj ko Allahu pridružuje druge – kao da je s neba pao, pa ga ptice razgrabe, ili ga vjetar u daleki predio otpuše. (Kur’an, El-Hadždž, 31.)

Zatim će njegova duša biti vraćena u tijelo i doći će mu dva meleka, posaditi ga da sjedne, pa mu reći: ‘Ko je tvoj Gospodar?’ A on će odgovoriti: ‘Ah, ah. Ne znam.’ Pitat će ga: ‘Ko je čovjek koji vam je poslan?’ Odgovorit će: ‘Ah, ah. Ne znam.’

Zatim će glasnik sa nebesa pozvati: ‘Moj rob je poricao. Opremite ga za Džehennem i otvorite mu vrata Džehennema.’ Pa će do njega doprijeti njegova vrelina i užarenost, a kabur će mu se stisnuti  tako da će mu rebra jedna kroz druga prolaziti.

Doći će mu čovjek ružnog lica, ružne odjeće i odvratnog mirisa, pa će mu reći: ‘Raduj se onome što će te ožalostiti. Ovo je dan koji ti je obećan.’ On će upitati: ‘Ko si ti, tvoje lice je lice onoga ko dolazi sa zlom?’ Odgovorit će mu: ‘Ja sam tvoja loša djela.’ Nevjernik će reći: ‘Gospodaru, ne daj da otpočne Sudnji dan.’“

(Hadis bilježi Ahmed, Ebu Davud, Hakim, Ebu ‘Avane, Ibn Hibban i En-Nesai, a šejh Albani ga je ocijenio ispravnim)

About Islam

Pogledaj takođe

Ništavnost dove upućene nekome drugome mimo Allahu

Nažalost možemo vidjeti da mnogi ljudi koji se pripisuju islamu, pored Allaha dove upućuju drugima …