Home / Tekst / Verske teme / Kur'anske teme / Mnoštvo stranki i grupacija kao Allahova kazna

Mnoštvo stranki i grupacija kao Allahova kazna

Sva hvala pripada samo Allahu Uzvišenom, salavat i selam neka su na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda, na njegovu časnu porodicu i sve njegove ashabe.

Imam Ahmed prenosi od S’ad ibn Ebi-Vekkasa, r.a., da je rekao:

„Jedanput smo išli sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i naišli pored mesdžida Beni-Mu’avije. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ušao je u mesdžid i klanjao dva rekata, mi smo ušli i zajedno sa njim klanjali. Zatim je on ostao dugo učeći dovu Uzvišenom Allahu, a nakon toga rekao: ‘Pitao sam svoga Gospodara tri stvari: molio sam Ga da ne uništi moj ummet poplavom, pa mi je to udovoljio; zatim sam Ga molio da ne uništi moj ummet sušom, pa mi je i to udovoljio; a zatim sam Ga molio da ne učini jedne drugima od mog ummeta iskušenjem, pa mi to nije udovoljio.’

Interesantno je i gotovo nepoznato za veći broj muslimana da se pojam stranka – stranke u Kur’anu spominje 19 puta u 17 kur’anskih ajeta.

Rekao je Uzvišeni Allah:

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ

Reci: ‘On je kadar da pošalje protiv vas kaznu iznad vaših glava ili ispod vaših nogu ili da vas u stranke podijeli i učini da silu jedni drugih iskusite.’ Pogledaj samo kako Mi potanko iznosimo dokaze da bi se oni urazumili! (Kur’an, Al-An’am, 65)

U tefisiru ibn Kesira stoji da riječi Uzvišenog Allaha,‘…ili da vas u stranke podijeli’, znače: ili da vas podijeli na razne grupacije i stranke koje će se međusobno razilaziti.

“…i učini da silu jedni drugih iskusite.” Ibn-‘Abbas, i drugi, kažu: “Tj. učinit će da jedni od vas muče i ubijaju druge.”

Uzvišeni Allah ističe da se svaka stranka raduje svojim programom i ciljevima, jer smatra da je u pravu:

A oni su se u pitanjima vjere svoje podijelili na skupine, svaka stranka radosna onim što ispovijeda.“ (Kur’an, El-Mu’minun, 53)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

“Podijelili su se Židovi na sedamdeset i jednu skupinu, kršćani na sedamdeset dvije skupine, a podijelit će se moj ummet na sedamdeset tri skupine, sve će u Vatru osim jedne, a ona je džemat (ono na čemu sam ja (danas) i moji ashabi).” hadis je vjerodostojan i mutevatir kako bilježi imam Es-Sujuti.

Osim jedne…

Uzvišeni Allah, stranke dijeli na dvije:

prvu: Allahovu stranku, koja obuhvata sve one koji slijede Allahov put i Njegov program i

drugu: šejtanove stranke, kojih je mnogo.

Allahova stranka spominje se samo na dva mjesta i to isključivo u jednini, što znači da je pravi put samo jedan i da je ispravna ona stranka koja je na tom putu, jer je istina jedna. Kaže Uzvišeni Allah:

Vaši zaštitnici su samo Allah i Poslanik Njegov i vjernici koji ponizno molitvu obavljaju i zekat daju. Onaj ko za zaštitnika uzme Allaha i Poslanika Njegova i vjernike – pa, Allahova stranka će svakako pobijediti. (Kur’an, El-Ma’ida, 55-56)

Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju, makar im oni bili očevi njihovi, ili braća njihova, ili rođaci njihovi. Njima je On u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom Svojim ih osnažio, i On će ih uvesti u džennetske bašče kroz koje rijeke teku, da u njima vječno ostanu. Allah je njima zadovoljan, a i oni će biti zadovoljni Njime. Oni su na Allahovoj strani, a Allahova stranka će sigurno uspjeti. (Kur’an, Al-Mudžadele, 22)

Šejtanova stranka spominje se u četiri ajeta u jednini, a u deset ajeta u množini, što ukazuje da je šejtanovih stranki, koje predstavljaju stranputice, mnogo. Kaže Uzvišeni Allah:

Zar ne vidiš one koji prijateljuju s ljudima na koje se Allah rasrdio? oni nisu ni vaši ni njihovi, a još se svjesno krivo zaklinju. Allah je njima pripremio tešku patnju, jer je, zaista, ružno ono što rade: zaklanjaju se iza zakletvi svojih, pa odvraćaju od Allahova puta; njih čeka sramna kazna. Ni bogatstva njihova ni djeca njihova im nimalo neće pomoći kod Allaha, oni će biti stanovnici u vatri, u njoj će vječno boraviti. Na Dan u koji ih Allah sve oživi oni će se Njemu zaklinjati, kao što se vama zaklinju, misleći da će im to nešto koristiti. Oni su, doista, pravi lažljivci! Njima je ovladao šejtan i učinio da zaborave na Allaha. Oni su šejtanova stranka, a oni na šejtanovoj strani će sigurno nastradati. (Kur’an, Al-Mudžadele, 14-19)

I nakon konačnog obračuna će postojati dvije stranke… Jedna u Džennetu i vječnom uživanju, a druga u Vatri.

Uzvišeni Allah nam je naredio ljubav radi Njega i odricanje radi Njega, a ne radi stranaka kao što je to danas, nažalost, stanje kod većine muslimana…

I na kraju, lijek za islamsko jedinstvo je u govoru Uzvišenog Allaha:

„Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, prijatelji; i bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je On nje spasio. Tako vam Allah objašnjava Svoje dokaze, da biste na pravom putu istrajali.“ (Kur’an, Ali-Imran, 103) – A Allahovo uže su Kur’an, Sunnet i džema’at.

Kao i hadis Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u kome kaže:

“Nijedan od vas neće biti pravi vjernik, sve dok ne bude želio svome bratu (prijatelju, muslimanu) ono što želi sam sebi.” (Muttefekun alejhi)

Molim Allaha da nam se smiluje i uputi na pravi put, da zbliži naša srca i ujedini nas. Amin!

About pozivistine

Pogledaj takođe

Tajanstvene ličnosti iz Kur’ana: Hazreti Hidr – Musaov učitelj

Snaga Hidrove ličnosti bila je tolika da, od vremena objave Kur’ana pa do danas, neprekidno …