Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Da li u Kur’anu postoji matematička greška? – dr. Zakir Naik

Da li u Kur’anu postoji matematička greška? – dr. Zakir Naik

Zabluda: Autor Kur’ana ne zna matematiku! Prema Aronu Šuriju, u Kur’anu postoji jedna matematička greška. Ako saberete sve delove nasledstva koje se deli među naslednicima – što se spominje u 4. poglavlju, 11. i 12. ajet – dobija se više od jedne celine (preko 100%). Autor Kur’ana, očigledno, ne poznaje matematiku.

Časni Kur’an na nekoliko mesta govori o nasledstvu: sura (poglavlje) El-Bakara, 180. ajet (odlomak); sura El-Bakara, 240. ajet; sura En-Nisa, ajeti 7-9; sura En-Nisa, ajeti 19 i 33; sura El-Maida, ajeti 105 i 108.

U suri (poglavlju) En-Nisa, u 11., 12., i 176. ajetu (odlomku), jasno je objašnjen način raspodele nasledstva.

Pogledajmo 11. i 12. ajet sure En-Nisa, kojeg Aron Šuri citira:

Bog vam naređuje da od dece vaše – muškom pripadne toliko koliko dvema ženskima. A ako bude više od dve ženskih, njima dve trećine onoga što je ostavio, a ako je samo jedna njoj – polovina. A roditeljima, svakom posebno – šestina od onoga što je ostavio, ako bude imao dete; a ako ne bude imao deteta, a nasleđuju ga samo roditelji, onda njegovoj majci – trećina. A ako bude imao braće, onda njegovoj majci – šestina, pošto se izvrši oporuka koju je ostavio, ili podmiri dug. Vi ne znate ko vam je bliži, roditelji vaši ili sinovi vaši. To je Božija zapoved! – Bog, zaista, sve zna i mudar je.

A vama pripada – polovina onoga što ostave žene vaše, ako ne budu imale deteta, a ako budu imale dete, onda – četvrtina onoga što su ostavile, pošto se izvrši oporuka koju su ostavile, ili podmiri dug. A njima -četvrtina onoga što vi ostavite, ako ne budete imali deteta; a ako budete imali dete, njima – osmina onoga što ste ostavili, pošto se izvrši oporuka koju ste ostavili, ili podmiri dug. A ako muškarac ili žena ne budu imali ni roditelja ni deteta, a budu imali brata ili sestru, onda će svako od njih dvoje dobiti – šestinu; a ako ih bude više, onda zajednički učestvuju u trećini, pošto se izvrši, ne oštećujući nikoga, oporuka koja je ostavljana ili podmiri dug; to je Božija zapoved! A Bog sve zna i blag je.

Islam veoma detaljno govori o naslednom pravu. Većina propisa o nasledstvu data je u Kur’anu, dok neke manje detalje možemo da nađemo u hadisima (kazivanjima) Božijeg Poslanika, neka su Božiji mir i blagoslov nad njim.

Ima ljudi koji se celog života bave proučavanjem islamskog naslednog prava, raznim kombinacijama u podeli imovine. Aron Šuri očekuje da upozna celokupno nasledno pravo samo ukoliko pročita ova dva ajeta, bez poznavanja nekih osnovnih kriterijuma.

On liči na osobu koja želi da reši složeni matematički izraz a ne poznaje osnovno pravilo u matematici: Z D M S O, koje kaže da bez obzira koji matematički izraz rešavate i bez obzira na znak ispred brojeva, morate da sledite ovaj redosled: 1) zagrade se sklanjaju; 2) deljenje; 3) množenje; 4) sabiranje; 5) oduzimanje. Ako Aron Šuri ne zna matematiku, pa prvo izvrši sabiranje, pa množenje, a zatim se oslobodi zagrada, a ostatak izraza podeli i oduzme – na dobrom je putu da dobije pogrešan rezultat.

Pored toga, iako se u 11. ajetu prvo spominju deca, a tek kasnije roditelji i supružnici, prema striktnom pravilu u islamskom naslednom pravu, najpre se odvaja deo nasledstva koji pripada roditeljima i supužniku – u zavisnosti od toga koliko je iza umrlog ostalo dece – pa se nakon toga ostatak imovine podeli sinovima i ćerkama umrloga, svakome tačno preciziran deo.

Gde se ovde javlja ukupna suma od preko jedan?! Nije Bog Taj Koji ne zna matematiku, već Aron Šuri ne zna ni njene osnove…

Odlomak iz knjige ”Odgovori na zablude o islamu” – Dr. Zakir Naik

About pozivistine

Pogledaj takođe

3. Pitaj daiju

Pred vama je treći dio serijala (pitanja i odgovora): PITAJ DAIJU sa FB stranice Predaje …