Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Da li je Kur’an falsifikovan?

Da li je Kur’an falsifikovan?

Pitanje: U toku predavanja, spomenuli ste odlomak iz 17. sure (poglavlja), koji glasi: “Reci: “Kad bi se svi ljudi i džini udružili da sačine jedan ovakav Kur’an, oni, takav kao što je on, ne bi sačinili.” (Kur’an, poglavlje Noćno putovanje, odlomak 88.)

Međutim, Taberi u svojoj Istoriji u 6. tomu na 107. strani i Ibn Hišam u Životopis Poslanika na 165. i 167. strani kažu da je Muhammeda inspirisao đavo i da je govorio u ime tri božanstva. Kasnije je tvrdio da mu je objava dolazila od meleka Dzebraila (anđela Gavrila), ali ostaje da mu je prethodnu objavu donosio đavo. Ovo baca senku na izazov koji se spominje u navedenom odlomku. Jer, ako je istina ovo sa početkom objave, onda je tom izazovu već odgovoreno od strane đavola. To nas, konačno, dovodi do zaključka da ni ostatak Kur’ana ne može biti Božija reč.

Odgovor: Brat je citirao odlomak iz poglavlja Noćno putovanje. U još nekoliko odlomaka postoje slični izazovi.

To što si naveo iz knjiga od Taberija i Ibn Hišama, sigurno si pogrešno pročitao. Nisu oni rekli: “Ovi odlomci su od đavola”, već su rekli: “Mušrici (idolopoklonci tj. nevernici) su govorili da Muhammeda, mir nad njim, đavo podučava Kur’anu.” Dakle, samo su citirali šta nevernici govore. U nastavku, ove knjige kažu da su odmah nakon ovih neverničkih sumnji objavljeni odlomci iz poglavlja Događaj:

On je, zaista, Kur’an plemeniti, u Knjizi brižljivo čuvanoj – dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti. On je objava od Gospodara svetova. (Kur’an, poglavlje Događaj, odlomci 77-80.)

Dakle, Kur’an je u Levhi-mahfuzu, ploči pomno čuvanoj, a mogu mu prići samo čisti, tj. anđeli. Đavo nema pristup Kur’anu. Ibn Hišam i Taberi nisu rekli da đavo objavljuje Kur’an Poslaniku, već su rekli da to nevernici govore. Uzvišeni Allah (Bog) nevernike izaziva:

A zašto oni ne razmisle o Kur’anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha (Boga), sigurno bi u njemu našli mnoge protivrečnosti. (Kur’an, poglavlje En-Nisa, odlomak 82.)

Nađite protivrečnosti u Kur’anu! Nema ih! Da je Kur’an od đavola ili bilo koga drugog, bio bi pun kontradikcija. Ranije sam spominjao Božije izazove ljudima da sačine knjigu sličnu Kur’anu (Kur’an, poglavlje Gora, odlomak 34; Noćno putovanje, odlomak 88), uz napomenu da ni ljudi ni džinni, čak i kad bi se udružili, ne bi napravili nešto slično Kur’anu. Ako vam je izazov težak, Bog vam je olakšao u 13. odlomku poglavlja Hud:

Zar oni da govore: “On ga izmišlja!” Reci: “Pa sačinite vi deset Kur’anu sličnih, izmišljenih poglavlja, i koga god hoćete, od onih u koje pored Boga verujete u pomoć pozovite, ako je istina što tvrdite!”

Skepticima je i ovo pretežak izazov. Nemoguće je izmisliti deset poglavlja sličnih kur’anskim.Uzvišeni Bog ih i dalje izaziva – da naprave samo jedno jedino poglavlje!

A oni govore: “On ga izmišlja!” Reci: “Pa, dajte vi jedno poglavlje kao što je njemu objavljeno, i koga god hoćete, od onih u koje mimo Boga verujete, u pomoć pozovite, ako istinu govorite.” (Kur’an, poglavlje Josip, odlomak 38.)

A ako sumnjate u ono što objavljujemo robu Svome, načinite vi jedno poglavlje slično objavljenim njemu, a pozovite i božanstva vaša, osim Boga, ako istinu govorite.

Pa ako ne učinite, a nikada nećete učiniti, onda se čuvajte vatre za nevernike pripremljene, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. (Kur’an, poglavlje El-Bekare, odlomci 23-24)

Nije da ljudi nisu pokušavali da odgovore ovim izazovima. Pokušavali su da načine bar jedno poglavlje slično kur’anskom, ali su doživeli poraz i poniženje. Kur’anski stil je tako uzvišen, savršen, čist i neprikosnoven, da mu nema ravnog. U vreme objavljivanja Kur’ana, arapski jezik je bio na vrhuncu. Tada su živeli najveći umovi arapske književnosti, ali niko nije uspeo prići nenadmašnom kur’anskom stilu. Kao da im Uzvišeni Bog kaže: “Evo Arapi, vi koji nećete da verujete, ovo je Kur’an objavljen na vašem, arapskom jeziku! Ako sumnjate u njegovo poreklo, načinite bar jednu njemo slično poglavlje! Ne morate isto, već barem slično.” U Kur’anu postoje poglavlja od svega 3-4 odlomka, svega desetak reči! Izazov važi i za takve sure. Međutim, svi koji su pokušali da izmisle čak i tako mala poglavlja, doživeli su poraz. Niko nikada nije uspeo da porazi Kur’an, pa nećeš ni ti, brate. Nadam se da ti je odgovor jasan.


dr. Zakir Naik

Izvor: islamhouse.com/sr

About Islam

Pogledaj takođe

3. Pitaj daiju

Pred vama je treći dio serijala (pitanja i odgovora): PITAJ DAIJU sa FB stranice Predaje …