Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Da li je dozvoljeno da musliman oženi jevrejku ili hrišćanku?

Da li je dozvoljeno da musliman oženi jevrejku ili hrišćanku?

Odgovor: Muslimanu je dozvoljeno da se oženi sa jevrejkom ili hrišćankom, ukoliko se ispune određeni uslovi. Uzvišeni Allah (Bog) kaže: …čestite vernice su vam dozvoljene, i čestite kćeri onih kojima je data Knjiga pre vas. (Kur’an, poglavlje Trpeza, odlomak 5)

Na osnovu navedenog odlomka, većina učenjaka smatra da je dozvoljeno da se oženi sa jevrejkom ili hrišćankom. Međutim, na drugim mestima Kur’an ističe da je muslimanima zabranjen brak sa mnogoboškinjama, onima koji pripisuju Bogu druga:

Ne ženite se mnogoboškinjama dok ne postanu vernice; uistinu je robinja – vernica bolja od mnogoboškinje, makar vam se i sviđala. (Kur’an,poglavlje El-Bekare, odlomak 221)

Kada analiziramo verovanja jevreja i hrišćana, videćemo da oni pripisuju Allahu (Bogu) druga. O tome govori i Časni Kur’an:

Oni, pored Allaha (Boga), bogovima smatraju sveštenike svoje i monahe svoje i Hrista, sina Marijinog, a naređeno im je da se samo jednom Bogu klanjaju – nema boga osim Njega. (Kur’an, poglavlje Pokajanje, odlomak 31)

Hrišćani tvrde da je Isus bog i sin Božiji, kao takvog ga obožavaju i čine širk/mnogoboštvo.

Nevernici su oni koji govore: “Bog je – Hrist, sin Marijin!” A Hrist je govorio: “O sinovi Izraelovi, klanjajte se Bogu, i mome i vašem Gospodaru! Ko drugog Bogu smatra ravnim, Bog će mu ulazak u Raj zabraniti i boravište njegovo će Pakao biti; a nevernicima neće niko pomoći.” (Kur’an, poglavlje Trpeza, odlomak 72)

Iz ovog i mnogih drugih odlomaka, razumemo da su većina jevreja i hrišćana u stvari mnogobošci, jer pripisuju Allahu (Bogu) druga, smatrajući božanstvom nekog drugog pored Jednog Boga. Neko će pomisliti da postoji kontradikcija između odlomaka koji dozvoljava ženidbu sa jevrejkom ili hrišćankom i odlomaka koji govore o njihovom mnogoboštvu i zabrani ženidbe sa mnogoboškinjama. Objašnjenje je dato u sledećem odlomku:

A kad bi sledbenici Knjige ispravno verovali, bilo bi bolje za njih; ima ih i pravih vernika, ali, većinom su nevernici. (Kur’an, poglavlje Imranova porodica, odlomak 110)

Prema tome, moj stav je da se muslimani smeju da se žene sa jevrejkama i hrišćankama koje su čestite i ne veruju u trojstvo i ne pripisuju Isusu božanske osobine. A Allah (Bog) najbolje zna.


dr. Zakir Naik

http://islamhouse.com/sr/fatwa/2781200/

About Islam

Pogledaj takođe

3. Pitaj daiju

Pred vama je treći dio serijala (pitanja i odgovora): PITAJ DAIJU sa FB stranice Predaje …