Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Da li je Kur’an Božija objava ili Sotonin rukopis? – dr. Zakir Naik

Da li je Kur’an Božija objava ili Sotonin rukopis? – dr. Zakir Naik

Zabluda: Kur’an nije Božija Knjiga, već sotonin rukopis!

Odgovor: Isto su i mekanski pagani govorili Muhammedu, neka su Božiji mir i blagoslov nad njim, optužujući ga da ne dobija objavu od Boga, već od šejtana (sotone).

Allah Uzvišeni kaže:

On je, zaista, Kur’an plemeniti u Knjizi brižljivo čuvanoj – dodirnuti ga smeju samo oni koji su čisti on je Objava od Gospodara svetova. (Kur’an, El-Vakia, 77-80)

Knjiga brižljivo čuvana je Levhi-Mahfuz, koju mogu dodirnuti samo oni koji su čisti od svih greha i zala. To mogu biti samo anđeli. Šejtanu (Sotoni) je apsolutno zabranjeno primaći joj se.

Pošto se šejtan ne može primaći Knjizi, nema govora o tome da on može napisati ili nekom “objaviti” Časni Kur’an.

U poglavlju Šuara (210-212) stoji:

Kur’an ne donose šejtani (đavoli), nezamislivo je da to oni čine; oni to nisu u mogućnosti, oni nikako ne mogu da ga prisluškuju. (Eš-Šuara, 210-212)

Veliki broj ljudi ima pogrešan koncept o sotoni (šejtanu). Veruju da sotona može uraditi skoro sve što poželi, osim nekolicine stvari koje može samo Bog. Prema njihovom shvatanju, sotona je, po pitanju moći, samo malo niži od Boga. Pošto neki ljudi ne žele prihvatiti da je Časni Kur’an čudesna Božija objava, kažu da je on sotonino delo.

Da je sotona napisao Kur’an, ne bi bio spomenut u pogrdnom kontekstu u tom istom Kur’anu! Na primer, sura En-Nahl (98) kaže:

Kada hoćeš da učiš Kur’an, zatraži kod Allaha zaštitu od šejtana (sotone) prokletog, on doista nema nikakve vlasti nad onima koji veruju i koji se u Gospodara svoga pouzdaju.

Veliki broj kur’anskih ajeta (odlomaka) daje jasne dokaze da sotona nije autor Kur’ana.

A ako šejtan pokuša da te na zlo navede, ti potraži utočište u Allaha, On uistinu sve čuje i zna. (Kur’an, El-A’raf, 200)

Zašto bi sotona učio sledbenike da, kad god ih navodi na zle misli, traže utočište kod Allaha, iako je sotona otvoreni Božiji neprijatelj?

Allah Uzvišeni kaže:

O ljudi jedite od onoga što ima na zemlji, ali samo ono što je dopušteno i što je prijatno, i ne sledite šejtanove stope, jer vam je on neprijatelj očevidni! (Kur’an, El-Bekara, 168.)

O sinovi Adamovi, zar vam nisam naredio: “Ne klanjajte se šejtanu (sotoni) on vam je neprijatelj otvoreni …” (Kur’an, Ja-sin, 60.)

Šejtan je iskusan i inteligentan. Nije ni čudo da je u umove nekih ljudi ubacio ideju da je on lično autor Kur’ana. Međutim, on je u odnosu na Boga zanemarljiv, jer samo Allah zna sve i ništa Mu nije skriveno. Allah je znao da će šejtan doći s takvom idejom, pa je onima koji proučavaju Kur’an ostavio veliki broj dokaza da je Kur’an Božija, a ne šejtanova reč.

U Jevanđelju po Marku stoji:

Ako je kraljevstvo u sebi nesložno, onda ne može opstati takvo kraljevstvo.

Ako je kuća u samoj sebi nesložna, onda ne može opstati takva kuća.

I ako sotona ustane protiv samom sebi i nesložan je samim sobom, onda ne može opstati, nego će propasti. (Novi zavet, Jevanđelje po Marku, 3:24-26)

Odlomak iz knjige ”Odgovori na zablude o islamu” – Dr. Zakir Naik

About pozivistine

Pogledaj takođe

3. Pitaj daiju

Pred vama je treći dio serijala (pitanja i odgovora): PITAJ DAIJU sa FB stranice Predaje …