Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Blizina Sudnjeg Dana

Blizina Sudnjeg Dana

            Plemeniti Kur’anski ajeti (stihovi) i vjerodostojni hadisi ukazuju na blizinu, dolazak i nastanak Smaka svijeta. Pojava velikog broj predznaka Smaka svijeta ukazuje na njegovu blizinu i da se mi nalazimo na samom kraju ovoga svijeta: Uzvišeni Allah kaže:

“Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni, bezbrižni, ne mare za to.”(Kur’an, sura  El-Ebija’ 1.)

            I kaže Uzvišeni:  “A ti ne znaš, možda je Smak svijeta blizu!” (Kur’an, sura  El-Ahzab 63.)

            I kaže Uzvišeni:  “Oni misle da se dogoditi neće, a Mi znamo da sigurno hoće.”(Kur’an, sura  El-Me’arid` 6-7.)

            I kaže Uzvišeni:  “Bliži se čas i Mjesec se raspolovio!” (Kur’an, sura  El-Kamer, 1.)

            Postoje još mnogobrojni ajeti koji upućuju na blizinu završetka ovog dunjalučkog (ovosvjetskog) svijeta, i preseljenja na ahiretski (budući) svijet.           Tamo će svaki čovjek zateći ono što je uradio, ako je bilo dobro, naći će dobro; a ako je bilo zlo, naći će zlo.

            Rekao je Poslanikﷺ ,: “Ja i Smak svijeta smo poslani kao ovo dvoje”, pokazujući sa svoja dva prsta koja je međusobno spojio.[1]

            I rekao je ﷺ : “Poslat sam u neposrednoj blizini Smaka svijeta.”[2]

            I rekao je ﷺ: “Vaš vijek – u vijeku onih koji su bili pre vas od prethodnih naroda – je kao razdoblje između ikindije  namaza i akšama.[3]

            Od Ibn Omera, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: Sedjeli smo kod Poslanika  a Sunce je bilo naginjalo Kaikanu[4], posle ikindije namaza, pa je rekao: “Vaš vijek – u odnosu na vijek onih koji su bili pre vas – je kao ono što je ostalo od ovog dana i onoga što je proteklo od njega.”[5]

            Ovo nas upućuje na sljedeće: “Ono što je preostalo, u odnosu na ono što je proteklo iznosi vrlo malo; dok stvarnu dužinu preostalog ne zna niko drugi osim Allaha, slavljen neka je On. Ono što nas ne upućuje na precizno određenje njegovog nastanka (Smaka svijeta) je dozvoljeno citirati i prenositi. Potrebno je znati razlikovati ono što je prošlo u pogledu onoga što je preostalo; a to je vrlo malo.”[6]

            U pogledu blizine Smaka svijeta, ne postoji niko rječitiji od Poslanika ﷺ kada kaže: “Ja i Smak svijeta smo poslati zajedno, i umalo me on nije pretekao.”[7]

            Ovo nam je znak stvarne njegove blizine sa Poslanstvomﷺ tako da se bojao da ga ono ne pretekne, Zbog svoje blizine.

Fusnote:

[1] Hadis bilježi Buhari, br. 11/347.

[2] Hadis, zbirka “Sahih hadisa“, učenjak Albani, 2/467.,  808.

[3] Hadis bilježi Buhari, 6/495.

[4] Brdo u južnom djelu Meke.

[5] Hadis bilježi Ahmed, 5966.

[6] En-Nihaje, 1/195.

[7] Hadis bilježi Ahmed, 5/348.

 

Izvor: “Predznaci Sudnjeg dana” Jusuf b. Abdullah b. Jusuf el-Vabil

About Islam

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …