Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Allah je savršen, čist od svake mahane

Allah je savršen, čist od svake mahane

Uzvišeni Allah je savršen sa svake strane, sva Njegova imena, svojstva i djela su savršena.

Nije moguće da bude opisan sa nečim osim što je potpuno i savršeno, a isto tako, nije moguće da bude opisan sa nečim što je nedostatak i mahana. Kaže Allah, subhanehu ve te’ala:

„…a Allah ima svojstva najuzvišenija…“ (Prijevod značenja En-Nahl, 60)

„Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite njima…“ (Prijevod značenja El-A’rāf, 180)

„Reci: ‘Zovite: ‘Allah’, ili zovite: ‘Milostivi’, a kako god Ga budete zvali, Njegova su imena najljepša….’“ (Prijevod značenja El-Isrā’, 110)

Kao što je Allah opisan savršenstvom, isto tako Mu ne priliči da bude opisan nečim što je manje od toga, kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu kojeg bilježi Muslim (179) od Ebu Musaa, radijallahu anhu, da je rekao:

„Allah ne spava, i Njemu ne priliči da spava.“

Jer Allahu ne priliči da bude opisan nedostatkom i nečim što je mahana.

Uzvišeni Allah je stvorio svu ljepotu na ovome svijetu, ljepotu pred kojom ljudi ostaju zapanjeni i zadivljeni, stvorio je ono što ljudi neprestano otkrivaju, uređenosti i skladnost među svim stvorenjima. Kakva li je ljepota i savršenstvo Onoga čija su stvorenja ovako lijepa?! Onoga ko im je dao ovu ljepotu?!

Od tevhida je i vjerovanje u Allahovo jedinstvo u Njegovim imenima i svojstvima, a to je vjerovanje da nema niko Allahu sličan u jednom Njegovom imenu ili svojstvu, ili više, tj. u dijelu Njegovog savršenstva, niti da ima neko ko mu je sličan u potpunosti u Njegovom savršenstvu.

Allahova svojstva možemo podijeliti u tri kategorije:
• Potvrdna;
• Negirana;
• Ona koja nisu niti potvrđena niti negirana;

U potvrdna spada sve ono čime je se Allah opisao od svojstava, i ono čime ga je opisao Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kao što su: milost, ljutnja, znanje, mudrost, snaga, život, volja, lice, šake, srdžba, blagost, uzvišenost. Potvrda kod Allahovih svojstava i kod opisa Njega je osnova, i to je ono što je najviše spomenuto u Kur’anu, i to je ono u čemu se vidi savršenstvo i odlika. Potvrdna svojstva su ona preko kojih biva spoznaja, zato su ona osnova, tj. najmnogobrojnija su spomenom u kur’anskim i hadiskim tekstovima.

Ono što je obaveza roba po pitanju ovih svojstava jeste da vjeruje da je Allah istinski opisan tim svojstvima i da su ona onako kako dolikuje Njemu, te da je razlika između Allahovih svojstava i svojstava stvorenja kao što je razlika između Allaha i stvorenja. Pa kao što Allahov život, znanje, snaga nisu kao život, znanje i snaga stvorenja isto tako Allahovo lice, šake i oči, nisu kao lice, šake i oči stvorenja.

Negirana svojstva su ona za koja je obavezno smatrati da je Allah čist od njih i da nije time opisan, u to spada sve ono što je direktno negirano objavom i sve ono što se suprotstavlja potvrđenom svojstvu. Negacija kod Allahovih svojstava je manjina i to nije osnova kod opisa Allaha, subhanehu ve te’ala, jer puka negacija nečega je ništa, a ništa nije pohvala. Jer pomoću negacije ne biva spoznaja, time si saznao šta neko nije, ali nisi saznao šta jeste.

Zato učenjaci kažu da negacija sama po sebi nije cilj, nego negiranjem nečega od Allaha želi se potvrditi potpunost i savršenstvo svojstva koje je suprotno tome. Pa tako negiranjem umora želi se potvrditi potpunost snage, negiranjem sna i nesanice potpunost života, negiranjem supruge i sina potpunost neovisnosti od svih, itd.

Dok treća skupina svojstava, a to je sve ono o čemu nemamo dokaza, niti je potvrđeno objavom, niti je negirano direktno ili je to nešto što se suprotstavlja potvrđenom svojstvu, onda je obaveza šutiti o tome i nije dozvoljeno niti potvrditi niti negirati, jer je to govor o Allahu bez znanja, a ima li većeg grijeha od toga da se o Allahu bez znanja govori?!

Zato je obaveza robovima da vjeruju u ono što je došlo u Kur’anu i sunnetu, bilo sa potvrdom ili negacijom, i da ne prelaze granicu koju je postavila objava, bilo u potvrdi ili negaciji. Nije moguće da robovi dokuče kakvoću Allahovog savršenstva i sve što zamisle, Allah je veći od toga. Kaže Uzvišeni Allah:

„… a oni znanjem ne mogu Njega obuhvatiti.“ (Prijevod značenja Tā Hā, 110)

________________________________________

Iz knjige: “Šta znaš o Allahu” – Redžo Muratović

About pozivistine

Pogledaj takođe

Ništavnost dove upućene nekome drugome mimo Allahu

Nažalost možemo vidjeti da mnogi ljudi koji se pripisuju islamu, pored Allaha dove upućuju drugima …