Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Zašto su ljudi stvoreni?

Zašto su ljudi stvoreni?

Pitanje: Zašto su ljudi stvoreni?

Jedna od najuzvišenijih Allahovi/Božijih osobina jeste mudrost, i jedno od Njegovih najuzvišenijih imena jeste Mudri. Treba da imamo na umu da On nije ništa stvorio uzaludno. Uzvišen je On i vrlo visoko od toga. On je stvorio stvari sa velikim i mudrim razlogom, i sa uzvišenom svrhom. Oni koji ih znaju – znaju ih, a oni koji ne znaju – ne znaju ih. Allah/Bog je rekao u Svojoj Plemenitoj knjizi, da nas nije stvorio uzalud i takođe da nije stvorio nebesa i Zemlju uzalud. Uzvišeni Allah/Bog kaže:

 Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se nećete povratiti? I neka je uzvišen Allah, Vladar istiniti, nema drugog boga osim Njega, Gospodar Arša (Prestola) plemenitog! (Kur’an, Vernici, 115-116)

Mi nismo stvorili nebo i Zemlju, i ono što je između njih, da se zabavljamo. (Kur’an, Verovesnici, 16)

“Mi nismo stvorili nebesa i Zemlju i ono što je između njih da bismo se igrali. Mi smo ih stvorili sa ciljem (tj. da ispitamo i iskušamo one koju su pokorni i one koji nisu pokorni i onda da budu nagrađeni prema onome što su radili), ali većina ovih ne zna.” (Kur’an, Dim, 38-39)

Ha Mim. Knjigu objavljuje Allah, Silni i Mudri! Mi smo nebesa i Zemlju i ono što je između njih mudro stvorili i do roka određenog, ali nevernici okreću glave od onoga čime im se preti. (Kur’an, El-Ahkaf, 1-3)

Isto tako kako je dokazano da postoji mudrost iza stvaranja ljudi sa gledišta islamskog zakona, takođe je to dokazano sa strane razuma. Mudar čovek ne može osim da prihvati da su sve stvari stvorene sa svrhom, i mudar čovek smatra sebe iznad toga da radi stvari u svom životu koje nemaju svrhu, šta je onda sa Bogom, koji je od mudrih najmudriji?

Tako da mudri vernici priznaju da postoji mudrost iza onoga što je Bog stvorio, a nevernici to poriču. Uzvišeni Bog kaže:

U stvaranju nebesa i Zemlje i u izmeni noći i dana su, zaista, znamenja za razumom obdarene, za one koji i stojeći i sedeći i ležeći Boga spominju i o stvaranju nebesa i Zemlje razmišljaju. ‘Gospodaru naš, Ti nisi ovo uzalud stvorio; hvaljen Ti budi i sačuvaj nas patnje u vatri!’ (Kur’an, Amramova porodica, 190-191)

A Bog kaže, opisujući stav nevernika u pogledu mudrosti onoga što je On stvorio:

Mi nismo uzalud stvorili nebo i Zemlju i ono što je između njih; tako misle nevernici, pa teško nevernicima kad budu u vatri! (Kur’an, Sad, 27)

Učenjak Abdurahman es-Sa’adi je rekao:

“Bog nam govori o svojoj savršenoj mudrosti u stvaranju nebesa i Zemlje, i to da ih nije stvorio uzalud, tj. iz zabave bez neke posebne svrhe.”

Tako misle nevernici‘ za svoga Gospodara, jer misle ono što ne priliči Njegovoj uzvišenosti.

Pa teško nevernicima kad budu u vatri!‘ Bog je stvorio nebesa i Zemlju sa istinom zbog istine. Stvorio ih je tako da Njegovi robovi mogu da razumeju potpunost Njegovog znanja i snage i veličinu Njegove moći, i da je On jedini kojeg treba da obožavaju, a ne one koji nisu stvorili ni trun na nebesima ili na Zemlji. I da bi znali da je proživljenje istina i da će Bog da sudi među dobrim i lošim ljudima. Onaj koji je neznalica po pitanju Božije mudrosti ne treba da smatra da će Bog da se ophodi sa njima jednako kada im bude sudio. Jer Uzvišeni Bog kaže:

‘Zar ćemo postupiti sa onima koji veruju i čine dobro kao sa onima koji prave nered na Zemlji, ili, zar ćemo postupiti sa onima koji se greha klone isto kao i sa grešnicima?’ (Kur’an, Sad, 28) To ne priliči Našoj mudrosti niti Našoj pravdi.”

Drugo:

Bog nije stvorio čoveka samo da jede, pije i da se razmnožava, u tom slučaju bio bi poput životinje. Bog je odlikovao ljude i odabrao ih nad mnogim koje je On stvorio, ali mnogi ljudi namerno neće da veruju, pa su tako ili neznalice ili negiraju pravu mudrost iza svog stvaranja, i sve o čemu se brinu jeste uživanje ovog sveta. Život takvih ljudi je kao život životinja, i uistinu oni su i gori. Uzvišeni Bog kaže:

…a oni koji ne veruju – koji se naslađuju i žderu kao što stoka ždere – njihovo će prebivalište vatra biti! (Kur’an, Muhammed, 12)

Pusti ih neka jedu i naslađuju se, i neka ih zavara nada – znaće oni! (Kur’an, El-Hidžr, 3)

Mi smo za Pakao mnoge džine (duhove) i ljude stvorili; oni srca imaju – a njima ne shvataju, oni oči imaju – a njima ne vide, oni uši imaju – a njima ne čuju (istinu); oni su kao stoka, čak i gori – oni su zaista nemarni.” (Kur’an, Bedemi, 179)

Poznato je mudrim ljudima da onaj ko uradi nešto, najbolje poznaje mudrost iza toga nego iko drugi, a Bogu pripada najuzvišeniji primer. On je taj koji je stvorio ljude i najbolje poznaje mudrost iza stvaranja ljudi. Niko se ne bi raspravljao oko ovoga u pogledu ovosvetskih pitanja. Svi su ljudi uvereni da su njihove telesne osobine napravljene sa svrhom. Oko je za vid, uvo je za sluh, i tako dalje. Da li ima smisla da njegove telesne osobine imaju svrhu a da on sam nema svrhe? Ili zar se on ne odaziva Onome ko ga je stvorio onda kada mu kaže razlog sa kojim ga je stvorio?

Bog nam kaže da je stvaranje nebesa i Zemlje, i života i smrti, radi ispita, da bi ljudi bili ispitani ko će bolje da postupi. Ko god Mu bude pokoran, On će da ga nagradi, a ko god Mu bude nepokoran, On će da ga kazni. Uzvišeni Bog kaže:

On je u šest vremenskih razdoblja nebesa i Zemlju stvorio – a Njegov presto je iznad vode bio – da bi vas iskušao koji će od vas bolje postupati. Ako ti kažeš: ‘Posle smrti bićete zaista oživljeni’, nevernici će, sigurno, reći: ‘Ovo nije ništa drugo do očita varka!’ (Kur’an, Hud, 7)

Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati; – On je Silni, Onaj koji prašta. (Kur’an, Vlast, 2)

Rezultat ovog testa jeste manifestacija Božijih lepih imena i savršenih svojstava, kao što su Božija imena Er-Rahman (Svemilosni), El-Gafur (Onaj koji puno prašta), El-Hakim (Mudri), Et-Tevvab (Onaj koji prima pokajanje), Er-Rahim (Samilosni) i druga Božija imena.

Jedan od najvećih razloga zbog kojeg je Allah/Bog stvorio ljude – koji je i ujedno i najveći ispit – jeste naredba da potvrde Njegovu jednoću (monoteizam) i da samo Njega obožavaju bez partnera i sudruga. Uzvišeni Bog je izneo ovaj razlog stvaranja ljudi, kao što je rekao:

Džine (duhove) i ljude sam stvorio samo zato da Me obožavaju. (Kur’an, Ez-Zārijāt, 56)

Komentator Kur’ana Ibn Kesir je rekao:

“Tj. Ja sam ih stvorio da mogu da im naredim da Me obožavaju, a ne zbog toga jer ja imam neku potrebu za njima. Alija ibn Ebi Talha, prenosi od Ibn Abbasa da je rekao za odlomak: ‘samo zato da Me obožavaju‘ „hteli vi to ili ne“. Ovo mišljenje je odabrao Ibn Džerir. Ibn Džurejdž je rekao: ‘Tj. samo zato da Me spoznaju.’ Er-Rebi’ ibn Enes je rekao: ”samo zato da Mi se klanjaju‘ tj. sa ciljem obožavanja.'”

Učenjak Abdurahman Es-Se’adi  je rekao:

“Uzvišeni Bog je stvorio ljude da Ga obožavaju i da ga znaju po Njegovim imenima i svojstvima, i da im to naredi. Ko god Mu se pokori i radi ono što mu je naređeno biće od onih koji su uspeli, ali ko god se okrene od toga, on je od gubitnika. On će bez sumnje da ih sakupi na Budućem svetu gde će da ih nagradi ili kazni zbog onoga što im je naredio ili zabranio da rade. Tako da, Uzvišeni Bog spominje kako su politeisti negirali nagradu i kaznu, kao što Bog kaže:

Ako ti kažeš: ‘Posle smrti bićete zaista oživljeni’, nevernici će, sigurno, reći: ‘Ovo nije ništa drugo do očita varka!’ (Kur’an, Hud, 7)

Tj. ako bi ti razgovarao sa tim ljudima i govorio im o proživljenju nakon smrti, ne bi ti poverovali, nego će žestoko da odbiju tvoje reči i da zanegiraju poruku koju si doneo, i reći će: ‘Ovo nije ništa drugo do očita varka!‘, dok je ono u stvari očita istina.”

A Allah (Bog) najbolje zna.

Odgovorio: Učenjak Muhammed b. Salih el-Munedždžid

Izvor: http://islamqa.info/ar/45529

About Islam

Pogledaj takođe

3. Pitaj daiju

Pred vama je treći dio serijala (pitanja i odgovora): PITAJ DAIJU sa FB stranice Predaje …