Home / Tekst / Verske teme / Sira (Istorija) / Poslanik Muhammed, alejhisselam, u svetim knjigama drugih religija

Poslanik Muhammed, alejhisselam, u svetim knjigama drugih religija

 

– …onima koji će slediti Poslanika, verovesnika, koji neće znati ni da čita ni da piše, kojeg oni kod sebe, u Tevratu i Indžilu (Jevanđelje), zapisana nalaze … (Kur’an, El-A’raf, 157)

PROROČANSTVO O MUHAMMEDOVOM DOLASKU U STAROM ZAVETU

 1. Ponovljeni Zakon

Allah se obratio Mojsiju u Ponovljenom Zakonu, 18:18:

“Podignuću im proroka između sabraće njihove, kao što si ti. Reči Svoje staviću u usta njegova, da im kaže sve, što mu zapovedim.”

Hrišćani kažu da se ovo proročanstvo odnosi na Isusa Hrista, zato što je on sličan Mojsiju. Mojsije je bio Jevrej, i Isus je bio Jevrej. Mojsije je bio poslanik, i Isus je bio poslanik.

Ako su ovo jedina dva kriterijuma da bi se ovo proročanstvo ispunilo, onda su svi biblijski poslanici nakon Mojsija ispunili proročanstvo -svi su bili Jevreji i proroci. To su, na primer, David, Solomon, Ezekiel, Daniel, Hošea, Jovan Krstitelj i drugi.

Međutim, od svih poslanika najviše sličnosti imaju Mojsije, neka je Božiji mir nad njim, i Muhammed, neka je Božiji mir nad njim:

 • Obojica su imali oca i majku, Isus je rođen bez biološkog oca.
 • Obojica su bili oženjeni i imali su decu, Isus se nije ženio, niti je imao decu;
 • Obojica su umrli prirodnom smrću, Isus je živ uzdignut na nebo.
 • Osim što su bili Božiji poslanici, i Mojsije i Muhammed, neka je Božiji mir nad njima, su bili vladari, i imali su ovlašćenja propisati smrtne kazne. Međutim, Isus Hrist je rekao: Kraljevstvo moje nije od ovoga sveta. (Novi Zavet, Jevanđelje po Jovanu, 18:36)
 • Obojica su još za života prihvaćeni od svog naroda, dok je Isusa njegov narod odbacio: K svojima dođe, i svoji ga ne primiše. (Novi Zavet, Jevanđelje po Jovanu, 1:11)
 • I Mojsije i Muhammed, neka je Božiji mir nad njima, su došli sa novim zakonima, a prema Bibliji, Isus nije doneo nikakav novi zakon: Ne mislite, da sam došao ukloniti zakon ili proroke. Nisam došao da ih uklonim, nego da ih ispunim. Jer zaista, kažem vam: Dok stoji nebo i zemlja, neće nestati nijedne crtice slova ili tačke iz zakona, dok se sve ne ispuni. (Novi Zavet, Jevanđelje po Mateju, 5:17-18)

Muhammed, alejhi selam, potiče od Mojsijeve sabraće. Arapi i Jevreji vode poreklo od dva brata. Avram (Ibrahim, neka je Božiji mir nad njim) je imao dva sina: Ismaila (Išmael) i Ishaka (Isak). Arapi su Ismailovi potomci, a Jevreji Ishakovi.

“Reči Svoje staviću u usta njegova.”

Poslanik Muhammed, alejhi selam, nije znao ni čitati ni pisati. Sve što mu je Allah objavio prenosio je usmenim putem.

“Podignuću im proroka između sabraće njihove, kao što si ti. Reči Svoje stavit ću u usta njegova, da im kaže sve, što mu zapovedim.” (Stari Zavet, Ponovljeni zakon, 18:18)

Već u sledećem stihu, Bog (Allah) preti onima koji ga ne poslušaju:

“A ko ne posluša reči Mojih, što će ih govoriti u ime Moje, toga ću ja sam povući za to na odgovornost.” (Stari Zavet, Ponovljeni zakon, 18:19)

Muhammed i Musa, neka je Božiji mir nad njima, su dobili Objavu u četrdesetoj godini života.

Proročanstvo u Isaiji

U biblijskoj knjizi Isaija stoji:

“A pruži li se knjiga jednomu, koji ne zna čitati, i kaže li se: “Čitaj to.”, on odgovori: “Ne mogu čitati.” ” (Stari Zavet, Isaija, 29:12)

Kad je anđeo Gavrilo neka je Božiji mir nad njim, naredio Muhammedu, alejhi selam:

“Ikre!” (“Čitaj!”), on je odgovorio: „Ja ne znam čitati!“

 1. Muhammed je spomenut po imenu

U biblijskoj knjizi Pesma nad pesmama (Salomonova pesma), stoji:

„Hikko Mamittakim we kullo Muhammadim Zehdoodeh wa Zehraee Bayna Jerusalem.“

Ovo je citat na originalnom, hebrejskom jeziku. Njegov prevod glasi:

“Usta su mu puna sladosti. Sve je na njemu ljupko. Takav je dragi moj, takav je prijatelj moj, kćeri jerusalemske.” (Stari Zavet, Pesma nad pesmama, 5:16)

U hebrejskom jeziku, nastavak – im se dodaje kao znak poštovanja. Zbog toga u hebrejskom citatu stoji Muhammedim. Englezi su u Verziji kralja Džejmsa preveli čak i ime Muhammed, kao sveukupno divan. Međutim, u Starom Zavetu na originalnom hebrejskom jeziku, ime Muhammeda, alejhi selam, je i dalje prisutno.

PROROČANSTVO O DOLASKU MUHAMMEDA U NOVOM ZAVETU

Časni Kur’an kaže u suri Es-Saff (6):

“A kada Isa, sin Merjemin, reče: „O osinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim pre mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vest o poslaniku čije je ime Ahmed, koji će posle mene doći“ i kad im je on doneo jasne dokaze, oni rekoše: “Ovo je prava vradžbina!”‘

Sva proročanstva u Starom Zavetu koja su upućena Jevrejima, prihvaćena su i od strane hrišćana. Ovo su neka od proročanstava Novog Zaveta:

 1. Jevanđelje po Jovanu, 14:16

“I ja ću moliti Oca, i daće vam drugoga Utešitelja, da ostane s vama doveka…”

 1. Jevanđelje po Jovanu, 15:26

“A kad dođe Utešitelj, koga ću vam poslati od Oca, Duh istine, koji izlazi od Oca, on će svedočiti za mene.”

 1. Jevanđelje po Jovanu, 16:7-8

“Ali ja vam istinu govorim: “Bolje je za vas, da ja idem; jer ako ne odem, Utešitelj neće doći k vama; ako li odem, poslaću ga k vama. I kad on dođe, dokazaće svetu što je greh, i o pravdi, i o sudu.”

Reči Ahmed i Muhammed znače onaj koji hvali ili hvaljeni. To je skoro precizan prevod grčke reči Periklitos. U spomenutim citatima iz Jovanovog Jevanđelja, koristi se reč Paracletos, koju su prevodioci preveli kao Utešitelj. Međutim, stvarno značenje reči Parakletos je zauzimač, najbolji prijatelj.

Paracletos je krnji oblik reči Periclitos. Isus Hrist je, zapravo, najavio Allahovog Poslanika Muhammeda, alejhi selam, po imenu Ahmed.

Neki hrišćani tvrde da je Utešitelj Sveti Duh Gavrilo te da se ovo proročanstvo odnosi na njega. Međutim, zaboravljaju da se u proročanstvu kaže da će Utešitelj doći samo ako Isus ode, nikako pre. Što se tiče Svetog Duha, on je, prema biblijskim kazivanjima, uvek bio prisutan. Bio je prisutan u Elizabetinoj grobnici, kao i za vreme Isusovog čišćenja u reci Jordan. Ovo proročanstvo se ne može odnositi na bilo koga, osim na Muhammeda, alejhi selam.

 1. Jevanđelje po Jovanu, 16:12-14

“Još bih vam imao mnogo da kažem, ali sad ne možete podneti. Ali kad dođe on, Duh istine, uvesti će vas u svu istinu, jer neće od sebe govoriti, nego će govoriti što čuje, i javiće vam buduće stvari. On će me proslaviti, jer će od mojega uzeti, i javiće vam.”

Duh Istine na koga se odnosi ovo proročanstvo može biti samo Muhammed, alejhi selam.

PROROČANSTVO O MUHAMMEDOVOM DOLASKU U HINDUSKIM KNJIGAMA

Bhavišja Purana

 1. Bhavišja Purana, Prati SaragParv 3, Khand 3, Adhaj 3, Šloka 5-8

“Meliča (stranac), duhovni učitelj, pojaviće se sa svojim drugovima. Ime će mu biti Mohammed. Radža Bhodž, nakon što mu dodeli velike stepene i očisti ga (od svih greha)  u Pančgaviji i Gangi, učiniće ga iskrenim i predanim. Ukazaće mu čast rečima: “Ukazujem ti veliko poštovanje! O ponosu čovečanstva, sine pustinje, okupio si silnu snagu protiv đavola, koji ti ne može ništa, jer si pod zaštitom!”

Obratite pažnju:

 • Ime najavljenog proroka će biti Muhammed.
 • Pojavit će se u pustinjskoj zemlji. To je Arabija.
 • Posebno se spominju njegovi drugovi, ashabi, Bog (Allah) bio zadovoljan njima. Nijedan Božiji poslanik pre Muhammeda, alejhi selam, nije imao toliki broj odanih drugova.
 • Proročanstvo ga naziva “ponosom čovečanstva”(Parabatis nath). Časni Kur’an to potvrđuje: .

…”jer ti si (Muhammede), zaista najlepše ćudi.” (Kur’an, El-Kalem, 4)

 “Vi u Božijem Poslaniku (Muhammedu) imate divan uzor za onoga koji se nada Božijoj milosti i nagradi na onom svetu, i koji često Boga (Allaha) spominje.” (Kur’an, El-Ahzab, 21)

 • Boriće se protiv đavola, tj. protiv idolopoklonstva i svih vrsta razvrata.
 • Biće sačuvan od neprijatelja.

Neki smatraju da je radža Bhodž, koji se spominje u proročanstvu, živeo 500 godina nakon Muhammeda, alejhi selam, i da je bio potomak 10. generacije radža Šalivahana. Ti ljudi zaboravljaju da nije bio samo jedan radža s imenom Bhodž. Kao što su se svi egipatski vladari zvali faraon i rimski imperatori cezar, tako su se i sve indijske radže zvale Bhodž. Bilo je nekoliko ljudi s titulom radža Bhodž, a ne samo taj jedan iz jedanaestog veka.

Što se tiče kupanja u Pančgaviji i Gangi, ne misli se na fizičko kupanje u tim rekama. Kod hindusa, kupanje u tim rekama simbolizira čišćenje duše i oslobađanje od greha. Time se želi reći da je Poslanik Muhammed, alejhi selam, bio čist od greha.

 1. Proročanstvo o Mahariši Vijasu u Bhavišja Purani, Pratisarag Parv 3, Khand 3, Adhaj 3, Sloka 10-27

“Zemlja Arapa je uprljana. Tamo više nema arija dharme (vere mira). Nekada je tamo živeo đavo, pa sam ga ja porazio. Ali, on sada dolazi s još većom snagom.

Da bi svojim neprijateljima ukazao na Pravi put i poveo ih njime, dobro poznati Muhammed se posvetio upućivanju svojih drugova pustinjaka. O radža, ne moraš ti ići u zemlju glupavih Pišačija, već ćeš, mojom milošću, biti očišćen tu gde jesi. U sred noći, jedan lukav čovek se preruši u Pišačije, i reče radža Bhodžu: ”O Radža, tvoja arija dharma je došla da prevlada sve ostale religije. Prema naredbi Išvar Parmatme, ojačaću veru onih koji jedu meso.”‘ To će biti ljudi obrezani, neće imati rep na glavi, pustaće bradu, biće revolucionari koji će učiti ezan (poziv za molitvu) a sva lepa jela će im biti dozvoljena. Ješće meso od mnogih životinja, a svinjsko meso će im biti zabranjeno. Neće se čistiti od greha pomoću svetog bilja, biće časni, a svoju čast će morati braniti ratovanjem. Zbog svog otpora nevernicima, biće prozvani kao muslimani. Ja ću biti organizator ove religije ljudi koji jedu meso.”

Da sumiramo ovo proročanstvo:

 • Grešnici čine nered po arapskoj zemlji.
 • Arija dharme (ispravne vere) tamo nema.
 • Indijski radža ne mora ići u Arabiju, pošto će čistu veru u Indiju doneti muslimani.
 • Poslanik koji će doći potvrdiće arijsku veru, tj. čisti monoteizam; one koji su u zabludi, pozivaće na Pravi put.
 • Sledbenici tog poslanika će biti obrezani. Neće imati repove na glavama, puštaće bradu i napraviće veliku revoluciju.
 • Učit će ezan. To je islamski poziv na namaz (molitvu).
 • Ješće samo čista jela, svinjsko meso će im biti zabranjeno. Časni Kur’an ovo potvrđuje na čak četiri mesta: 173. ajet sure El-Bekara, 3. ajet sure El-Maida, 145. ajet sure El-En’am i 115. ajet sure En-Nahl:

“On vam zabranjuje jedino strv, i krv, i svinjsko meso, i ono što je zaklano u nečije drugo, a ne u Božije ime.”

 • Neće se čistiti svetim biljem, već će se za čast boriti protiv neprijatelja, nevernika.
 • Biće prozvani muslimanima.
 • To će biti narod koji jede meso.
 • Kur’an je na nekoliko mesta dozvolio jedenje mesa određenih životinja.
 1. Proročanstvo u Bhavišja Purani, Parv 3, Khand 1, Adhaj 3, Sloka 21-23

“Nered i razvrat su zavladali u nekoliko svetih gradova Kašije. Indiju su naselili Rakše, Saburi, Bhili i drugi loši ljudi. Sledbenici maliča dharme (islama) su hrabri ljudi. Najlepše osobine naći ćeš kod muslimana. Sve vrste mudrosti su sakupljene u zemlji monoteizma. Vera mira (islam) će zavladati Indijom i njenim ostrvima. Sad, pošto znaš ove stvari, slavi ime svoga Gospodara!”

Časni Kur’an potvrđuje ovo proročanstvo u surama Et-Tevba (33) i Saff:

“On je poslao Poslanika Svoga s uputstvom i pravom verom da bi je izdigao iznad ostalih vera, makar ne bilo po volji mnogobošcima.” (Kur’an, Et-Tevba, 33)

Ista poruka se ponavlja i u suri Feth (28), sa dodatkom:

“A Allah je dovoljan Svedok!” (El-Feth, 28)

ADHARVA VEDA

Neka poglavlja 20. knjige Adharva Vede su poznata kao Kuntap Sukta. Značenje tog izraza je poruka mira i sigurnosti. Prevedeno na arapski jezik, to je islam.

Kuntap, takođe, znači nešto skriveno u abdomenu. Ovo ime su, verovatno, dobile zbog toga što je stvarno značenje tih poglavlja skriveno, ostavljeno da se otkrije tek u budućnosti.

Glavne tačke spomenute u Kuntap Suktima su sledeće:

Mantra 1: On je Narašansa – Hvaljeni (Muhammed, neka je Božiji mir nad njim). On je Kaurama – princ mira i emigrant; zaštićen, uprkos tome što ima 60.090 neprijatelja.

Mantra 2: On je riši (poslanik) koji jaše kamilu, čija bojna kola dodiruju nebo.

Mantra 3: On je mamah riši, kome je dato stotinu zlatnika, deset ogrlica, tri stotine vatrenih konja i deset hiljada krava.

Mantra 4: On je Večies Rebh – onaj koji hvali (Ahmed).

Ime Narašansa znači hvaljeni, što je precizan prevod imena Muhammed.

Reč Kaurama znači onaj koji širi mir. Allahov poslanik, Muhammed, alejhi selam, je bio princ mira, druge je poučavao jednakosti i bratstvu.

Kaurama, takođe, znači imigrant. Božiji Poslanik, alejhi selam, je učinio hidžru iz Meke u Medinu. On je bio emigrant. Biće zaštićen od 60.090 neprijatelja. To je bio broj stanovnika Meke pre njenog osvajanja. On je poslanik koji jaše kamilu. Ni jedan indijski riši (poslanik) nije jahao kamilu, jer u Manu Smritiju, 11:202, stoji:

“Brahmanu je zabranjeno jahati kamilu i magarca. Zabranjeno mu je i kupati se nag.”

Mantra broj tri mu daje ime Mamah. Ni jedan indijski riši, niti bilo koji poslanik nije imao ime Mamah. Reč mamah je izvedena od reči mah, što znači visoko poštovan. U nekim starim rukopisima u istom stihu stoji Muhammed Riši.

Dato mu je stotinu zlatnika. Ovo upućuje na prve vernike u Mekki koji su bili sa Allahovim Poslanikom, alejhi selam, u doba najvećih iskušenja. Morali su učiniti hidžru (emigraciju) u Abesiniju (današnja Etiopija), a kasnije, zajedno s Allahovim Poslanikom, alejhi selam, u Medinu.

Deset ogrlica upućuje na deset najvernijih sledbenika Allahovog Poslanika, alejhi selam. Muslimani ih zovu ašere-mubeššire, deseterica kojima je obećan Džennet (Raj). Njih je Allahov Poslanik, alejhi selam, još za života obradovao Rajom. To su: Ebu Bekr, Omer, Osman, Alija, Talha, Zubejr, Abdur-Rahman ibn Auf, Sa’d ibn Ebi Vekkas, Sa’ d ibn Zejd i Ebu Ubejde, neka je Allah zadovoljan njima.

Biće mu dato deset hiljada krava. U originalnim spisima stoji reč Gau, što znači ratnik. Deset hiljada ratnika je tačan broj ljudi koji su s Allahovim Poslanikom, alejhi selam, osvojili Mekku u jedinstvenom pohodu u istoriji: grad je osvojen bez prolivanja krvi.

Poslednja Mantra naziva ovog rišija Rebh -onaj koji hvali, što je precizan prevod reči Ahmed, drugog imena Allahovog Poslanika, alejhi selam.

Bitka na Hendeku je opisana u Vedama

U Adharava Vedi (knjiga broj 20, himna broj 21, stih broj 6) stoji:

„Gospodar istine! To su oslobodioci koji su osetili hrabri podvig, a nadahnute pesme ih drže snažnima na bojnom polju. Bez bitke savladaše deset hiljada neprijatelja Hvaljenoga, onoga koji obožava.“

Ovo proročanstvo opisuje dobro poznatu bitku Ahzab, bitku na Hendeku, kada se deset hiljada nevernika ujedinilo i krenulo u osvajanje Medine. Muslimani su pobedili, a da, zapravo, nije bilo velike borbe. Kur’an ovu bitku spominje u suri El-Ahzab (22):

„A kad su vernici saveznike ugledali, rekli su: Ovo je ono što su nam Allah i Poslanik Njegov obećali, i Allah i Poslanik Njegov su istinu govorili i to im je samo učvrstilo verovanje i predanost.“ (Kur’an, El-Ahzab, 22)

U proročanstvu se spominje ime Karu – onaj koji hvali, što je precizan prevod reči Ahmed. Saveznika je bilo 10.000, a muslimana samo 3.000. Zadnje reči u proročanstvu su aprati ni bashayah, što znači da su se neprijatelji razbežali bez ikakve borbe.

Poraz neprijatelja prilikom osvajanja Mekke spomenut je u Adharva Vedi (knjiga broj 20, himna broj 21, stih broj 9):

O Indra, porazio si 20 kraljeva i 60.099 neprijatelja bez borbe protiv bojnih kola, što se okupiše u borbi protiv hvaljenog siročeta.

Mekka je u vreme osvajanja brojala oko 60.000 stanovnika. Imala je oko 20 plemena, a svako pleme je imalo svoga vođu.

U originalnim spisima se spominje reč Abandu, što znači siroče[1] – jetim hvaljen od ljudi. Allahov Poslanik, alejhi selam,  je uz Božiju pomoć savladao neprijatelje.

Isto proročanstvo se navodi u Rig Vedi, najsvetijoj knjizi hindusa, u Prvom tomu (himna broj 53, stih broj 9). U tom proročanstvu se obećani poslanik naziva Sušrama, što znači veoma hvaljeni – što u prevodu na arapski jezik glasi Muhammed.

Sam Veda

Muhammed, alejhi selam, je najavljen i u Sam Vedi:

Ahmed je od svoga Gospodara dobio večni zakon. Njegovo svetlo me ugrejalo poput Sunca. (Sam Veda, Knjiga 2, Himna: 53, stih: 9.)

Proročanstvo jasno spominje ime Ahmed. Mnogi prevodioci su pogrešno razumeli ovaj stih na hindu jeziku, pa ovu reč razlažu na tri dela: Ahm ad hi, što stihu daje drugačije značenje: Samo ja sam dobio svu mudrost od Gospodara.

Najavljenom poslaniku je dat večiti zakon. To je islamski šerijat (zakon). Časni Kur’an kaže:

Mi smo te poslali svim ljudima da radosne vesti donosiš i da opominješ, ali većina ljudi ne zna. (Kur’an, Sebe’, 28)

PROROČANSTVO O MUHAMMEDOVOM DOLASKU U KNJIGAMA STARIH PERZIJANACA

 Zend Avesta

“On je pobednik, Soešijant, ime mu je Astvad Areta. Zvaće ga Soešijant, jer će biti od koristi celom svetu. Ime mu je Astvad Areta, jer će biti čovek koji će se boriti protiv uništavanja svega što je živo na Zemlji, svih ljudi i životinja, i boriće se protiv zlih dela zabludelih.” (Zend Avesta, Farvardin Jašt, 28:129)

Ovo proročanstvo se ne odnosi ni na kog drugog osim na Muhammeda, alejhi selam:

 1. Ne samo da je bio pobednik i osvajač Mekke već je zabranio da se proleva krv njegovih neprijatelja: „Niko vam se danas neće svetiti.“
 2. Soešijant znači hvaljeni, što je precizan prevod imena Muhammed.
 3. Astvad Areta je izvedeno od glagola astu, što znači hvaliti. Infinitiv sitaudan u današnjem perzijskom jeziku znači hvaliti. Zbog toga, značenje imena Astvad Areta je Onaj koji hvali, a to je prevod drugog imena Allahovog Poslanika – Ahmed. Ovo proročanstvo jasno spominje oba imena poslednjeg Allahovog Poslanika, alejhi selam.
 4. U proročanstvu se navodi da će on biti milost celom čovečanstvu. Kur’an to potvrđuje u suri El-Enbija’ (107):

…. “a tebe smo (Muhammede) samo kao milost svetovima poslali.”

U drugom proročanstvu stoji:

“Istupiće napred njegovi drugovi, drugovi Astvad Arete, boreći se protiv svakog zla. Oni su oštroumni, dobri govornici, čine samo dobra dela, slede najbolji zakon, a jezik njihov ne izgovara nedostojne i lažne reči.” (Zend Avesta, Zamjad Jašt, 16:95)

I ovde je Božiji Poslanik, alejhi selam, nazvan po imenu Astvad Areta.

Takođe, spomenuti su i drugovi Allahovog Poslanika, alejhi selam, koji su se borili protiv zla, uvek govorili istinu i bili časni i mudri. Ovo se, očito, odnosi na ashabe Allahovog Poslanika, alejhi selam.

DASATIR

Samo ćemo sumirati sva proročanstva koja se spominju u Dasatiru, svetoj knjizi parsija:

“Kada zoroastrijci napuste pravu veru i odaju se razvratu, u Arabiji će se pojaviti čovek čiji će sledbenici će osvojiti Perziju i proterati arogantne Perzijance. Tada će perzijski narod prestati obožavati vatru i okrenuti lice prema hramu Abrahamovom, koji će biti očišćen od idola. Sledbenici poslanika iz Arabije će biti milost celom svetu. Postaće vladari Perzije, Madaina, Tusa, Balkha – svetih mesta zoroastrijaca i okolnih mesta. Njihov poslanik će biti rečit čovek koji će im govoriti čudesne stvari.”

Ovo proročanstvo se može odnositi jedino na Muhammeda, alejhi selam.

Poslednji Božiji poslanik

U Bundahišiju, 30:6-27, se kaže da će Soešijant (Hvaljeni) biti poslednji Božiji poslanik.

Časni Kur’an to potvrđuje u suri El-Ahzab (40):

Muhammed nije roditelj nijednom od vaših ljudi, nego je Allahov poslanik i poslednji verovesnik – a Allah sve dobro zna.


 

[1]Allahov Poslanik Muhammed, alejhi selam, rodio se kao siroče. Otac mu je umro pre njegovog rođenja. A majka mu je umrla u 6. godini.


 

Izvor: islamhouse.com/sr

About Islam

Pogledaj takođe

Poniznost i skromnost Allahovog poslanika Muhammeda

Kada se za nekog čovjeka kaže da je ponizan, to znači da je on, i …