Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Opis stanovnika Džehennema (Pakla)

Opis stanovnika Džehennema (Pakla)

 Od Nu’mana b. Bešira, r.a, se prenosi da je Vjerovjesnik ﷺ rekao: „Od svih stanovnika Džehennema najblaža kazna će biti čovjeku ispod čijih peta će gorjeti dvije glavnje žeravice od kojih će mu ključati mozak kao što na suhom granju ključa kotao.“ (Hadis bilježi Buharija, Muslim)

Šta mislite šta će tek biti onima koji se nalaze u unutrašnjosti Džehennema?! Naprotiv, šta će tek biti sa onima koji će biti na najdubljim slojevima Džehennema?! Allahu naš, mi Te molimo za Džennet, a utječemo Ti se od Vatre! Allahu naš, mi Te molimo za Džennet, a utječemo Ti se od Vatre! Allahu naš, mi Te molimo za Džennet a utječemo Ti se od Vatre…

Stanovnici Džehennema biće ogromne građe. Kaže se za njihove kože da će biti debele 42 podlaktice ili u drugom predanju kod nekih 70 podlaktica. Između jednog i drugog ramena biće razdaljina od tri dana putovanja. Jedan kutni zub stanovnika Džehennema biće veliki poput brda Uhud. Zbog čega sve to? Kako bi se patnja nad njima povećavala! Kako bi istinski osjetili patnju, poniženje i propast. Kada im se kože ispeku, zamijeniće se drugima.

Hasan el-Basri, r.h, je rekao: „U vremenu od jednog dana vatra će ih jesti i pržiti sedamdeset hiljada puta, i svaki put će kada sagore biti rečeno: ‘Vratite se ponovo kao što ste bile!’ –pa će se i vratiti“.

Uzvišeni Allah kaže: „Kada god im se kože ispeku, zamijenićemo im ih drugim kožama da osjete pravu patnju.“ (Kur’an, En-Nisa, 56.)

Od Ebu Hurejre, r.a, se prenosi da je Vjerovjesnik ﷺ rekao:„Između plećki nevjernika biće razdaljina tri dana hoda za brzog jahača.“ (Bilježi Buharija, Muslim)

Također, on prenosi da je Allahov Poslanik ﷺ rekao: „Kutnjak nevjernika je kao brdo Uhud.“ (Bilježi Muslim)

Zamislite samo najblažu kaznu u Džehennemu! Osoba koja će biti na površini Džehennema, ispod stopala će imati po jednu žeravicu od kojih će joj ključati mozak. Od Nu’mana b. Bešira, radijallahu ‘anhu, se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve selem, rekao: „Od svih stanovnika Džehennema najblaža kazna će biti čovjeku ispod čijih peta će gorjeti dvije glavnje žeravice od kojih će mu ključati mozak kao što na suhom granju ključa kotao.“ (Bilježi Buharija, Muslim)

Mozak koji je najudaljeniji od stopala! Šta mislite šta će biti od njegove unutrašnjosti?! I šta mislite šta će tek biti onima koji se nalaze u unutrašnjosti Džehennema?! Naprotiv, šta će tek biti sa onima koji će biti na najdubljim slojevima Džehennema?!

„Gospodaru naš, onoga koga Ti budeš u vatru ubacio Ti si već osramotio, a nevjernicima neće niko u pomoć priteći.“ (Kur’an, Alu Imran, 192.)

Allahu naš, mi Te molimo za Džennet, a utječemo Ti se od Vatre! Allahu naš, mi Te molimo za Džennet, a utječemo Ti se od Vatre! Allahu naš, mi Te molimo za Džennet a utječemo Ti se od Vatre!

Džehennemlije će razgovarati jedni s drugima. Raspitivaće se za mnoge. Gdje su oni s kojima smo se ismijavali na Dunjaluku? Gdje su oni koje smo smatrali zaostalim, ludacima, čudacima, onima za koje smo govorili da je pero dignuto od njih?! Gdje su oni, ne vidimo ih među nama?

„I govoriće: ‘Zašto ne vidimo ljude koje smo smatrali najgorim, zlim i koje smo ismijavali?! Da nam se nisu iz vida izgubili?!’“ (Kur’an, Sad, 62-63.)

Ko su bili ti koje su oni smatrali ludacima? To su bili Allahovi dobri robovi koji su ih pozivali na robovanje samo Allahu, subhanehu ve te’ala, na slijeđenje samo Allahova Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem. Dok se stanovnici Džehennema budu raspitivali o njima, pregrada će se između njih i stanovnika Dženneta otklonuti pa će iste te koje su smatrali ludacima vidjeti kako uživaju u Džennetu, kako uživaju u svojim dvorcima pokraj rijeka od mlijeka, meda, vina sa svojim porodicama. Piju! Jedu! Časte se! Oni i njihova porodica! Oko njih je posluga! Vidjeće ih u hladovini, kako piju pitku vodu, jedu ukusno voće, nakon čega će se stanovnicima Džehennema još više povećati patnja. Tražiće od svojih glavešina koje su slijedili na Dunjaluku da se zauzimaju za njih, da im ublaže kaznu:

„Oni slabi reći će glavešinama svojim: ‘Mi smo bili vaše pristalice, možete li nam imalo Allahovu kaznu olakšati?’ Odgovoriće: ‘Da je nas Allah uputio i mi bismo vas uputili. Žalili se mi ili trpjeli, svejedno nam je, spasa nam više neće biti.’“ (Kur’an, Ibrahim, 21.)

Malik b. Enes, rahimehullahu te’ala, prenosi da je Zejd b. Eslem u vezi Allahovih riječi: „Žalili se mi ili trpjeli, svejedno nam je, spasa nam više neće biti“, rekao: „Trpili su stotinu godina, zatim se žalili stotinu godina, zatim ponovo trpjeli stotinu godina, a onda rekli: ‘Žalili se mi ili trpjeli, svejedno nam je, spasa nam više neće biti.’“

Nakon toga, zatražiće olakšanje od stanovnika Dženneta s kojima su se ismijavali na Dunjaluku, a sada ih vide kako piju pitku vodu i jedu ukusnu hranu. Zatražiće od njih vode ili bilo kakvu drugu džennetsku blagodat:

„I stanovnici Vatre dozivaće stanovnike Dženneta: ‘Prolijte na nas vode ili nešto od onoga čime vas je Allah obdario.’ Odgovoriće: ‘Allah je to dvoje nevjernicima zabranio, onima koji su svoju vjeru za igru i zabavu uzeli i koje je život na Zemlji bio obmanuo.’“ (Kur’an, El-E’araf, 50-51.)

Sada nas tražite! Sada tražite pomoć od nas! Gdje ste bili na Dunjaluku? Ismijavali ste se s nama. Zaboravljali ste nas, pa ćemo i mi danas vas zaboraviti. Mi danas nemamo ništa sa vama. Patnja će im se povećati. Proklinjaće jedni druge. Okrenuće se i i početi dozivati čuvare Džehennema:

„Stanovnici Vatre govoriće stražarima Džehennema: ‘Zamolite Gospodara svoga da nam bar jedan dan patnju ublaži!’ ‘A zar vam poslanici vaši nisu jasne dokaze donosili?!’-upitaće oni. ‘Jesu’-odgovoriće. Reći će: ‘Molite onda vi!’ Ali molba nevjernika će uzaludna biti!“ (Kur’an, El-Mu’min, 49-50.)

Kada vide da nema olakšanja, da nema ublaživanja kazne, poželjeće da barem umru, da ne žive više u patnji, pa će dozivati Malika- meleka vođu čuvara Džehennema:

„Oni će dozivati: ‘O Malik! Neka Gospodar tvoj učini da umremo!’ On će reći: ‘Vi ćete tu ostati vječno!’“ (Kur’an, Ez-Zuhruf, 77.)

U pojedinim tefsirima ovog plemenitog ajeta stoji da će Malik na njihov zahtjev odgovoriti nakon što prođe hiljadu godina.

Vidjeće da im nije preostao niko do Milostivi Gospodar

Muhammed b. Ka’b je rekao: „Stanovnici Vatre pet puta će se obratiti Allahu, moliti Ga. Svevišnji Allah će im odgovoriti četiri puta, pa kada im odgovori i peti put, nakon toga nikada više neće progovoriti. Reći će: „Gospodaru naš, dva puta si nas usmrtio i dva puta si nas oživio; mi priznajemo grijehe naše, Pa imali ikakva načina da se iziđe?“

Uzvišeni Allah će im odgovoriti: „To vam je zato što niste vjerovali kad se pozivalo Allahu Jedinom, a vjerovali ste ako bi Mu se neko drugi smatrao jednakim! Odluka pripada jedino Allahu, Uzvišenom i Velikom.“ (Kur’an, El-Mu’min, 11-12.)

Zatim će reći: „Gospodaru naš, ostavi nas još samo kratko vrijeme, odazvaćemo se pozivu Tvome i slijedićemo poslanike!“ 

Allah, subhanehu ve te’ala, odgovorit će im: „A zar se prije niste zaklinjali da nećete na onaj svijet?“ (Kur’an, Ibrahim, 44.)

Reći će nevjernici: „Gospodaru naš, izbavi nas, činićemo dobra djela, drugačija od onih koja smo činili.“

Svevišnji Allah će im uzvratiti: „ A zar vas nismo ostavili da živite dovoljno dugo da bi onaj koji je trebalo da razmisli imao vremena da razmisli, a bio vam je došao i onaj koji opominje? Zato iskusite patnju, nevjernicima nema pomoći!“ (Kur’an, Fatir, 37.)

Povikat će plačući: „Gospodaru naš! Naši prohtjevi su bili jači od nas, te smo postali narod zalutali.“ (Kur’an, El-Mu’minun, 106.)

Tj. nismo imali namaza, posta, zekata, nismo Te veličali i spominjali, nismo Ti činili ibadet.

Sada priznaju! „Gospodaru naš! Izbavi nas iz nje, pa, ako bismo ponovo zlo radili, sami bismo sebi nepravdu učinili.“ (Prijevod značenja El-Mu’minun, 107.)

Uzvišeni Allah će im odgovoriti na njihov zadnji zahtjev! Kako? Reći će: „Ostanite u njoj prezreni i ništa Mi više ne govorite!“ (Kur’an, El-Mu’minun, 108.)

Nema više govora! Riječ da se ne čuje! Nakon toga, prezreni, svi će ušutjeti. Svevišnji Allah će ih podsjetiti: „Kad su neki Moji robovi govorili: ‘Gospodaru naš! Mi vjerujemo, zato nam oprosti i smiluj nam se jer si Ti najmilostiviji!’ Vi ste im se toliko rugali da ste zbog toga na Mene zaboravljali i uvijek ste ih ismijavali. Njih sam Ja danas nagradio za ono što su trpjeli, oni su, doista, uspjeli, postigli ono što su željeli.“ (Kur’an, El-Mu’minun, 109-111.)

 

Kada zadnji stanovnik Dženneta uđe u Džennet

Imam Muslim bilježi od Ebu Zerra, radijallahu ‘anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao:

„Ja, uistinu, poznajem zadnjeg od stanovnika Vatre koji će izaći iz nje i zadnjeg stanovnika Dženneta koji će ući u njega. To je čovjek s kojim će se doći na Sudnjem danu, pa će se reći: ‘Otklonite od njega male grijehe i izložite samo njegove velike grijehe.’ Zatim će se njemu reći: ‘Tog dana si učinio to i to, to i to! Tog dana si učinio to i to, to i to!’ Odgovorit će: ‘Da.’ Neće to moći negirati, a strahovat će od svojih velikih grijeha da ga ne unište, pa će mu se reći: ‘Doista, tebi za svako loše djelo pripada dobro djelo’, a on će reći: ‘Gospodaru moj, učinio sam mnogo loših djela koja ne vidim ovdje!’“ Ebu Zerr, radijallahu ‘anhu, kaže: “Vidio sam Allahova Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, da se nasmijao toliko da su mu se vidjeli kutnjaci.“ (Bilježi Muslim, 487.)

 

Umiranje smrti

Ovo će se desiti kada se dođe sa smrti u liku ovna, između Dženneta i Džehennema, i zakolje na tom mjestu. Od Ebu Se’ida el-Hudrija, radijallahu ‘anhu, se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: „Doći će se sa smrti u liku bijelog ovna pa će glasnik povikati: ‘O stanovnici Dženneta!’ Podignut će svoje glave i pogledati. Upitat će: ‘Poznajete li ovo?’ Odgovorit će: ‘Da. To je smrt i svi su je već vidjeli.’ Zatim će (glasnik) povikati: ‘O stanovnici vatre!’ Podignut će svoje glave i pogledati. Upitat će ih: ‘Znate li ko je ovo?’ Odgovorit će: ‘Da, to je smrt. Svi su je već vidjeli.’ Pa će se (smrt) zaklati, a zatim će se reći: ‘O stanovnici Dženneta! Vječnost bez umiranja! O stanovnici Vatre! Vječnost bez umiranja!’“ (Bilježi Buharija, 4730; Muslim, 7360.)

Vječnost u vatri dubokoj sedamdeset godina! Vječnost u mrklim tminama koje osvjetljavaju samo džehennemske iskre velike kao kule! Vječnost sa plodovima stabla zekkum, plodovima punim trnja, gnojem, krvi, sukrvicom, smrdljivom tekućinom, ključalom vodom poput rastopljene kovine! Vječnost u odjeći skrojenoj od vatre i katrana, u lancima i okovima! Vječnost u postelji od vatre i pod pokrivačem od vatre! Vječnost bez umiranja! Patnja, tuga, bol, jad, proklinjanje! Tada će šejtan održati svoje zadnje obraćanje:

„I kada bude sve riješeno, šejtan će reći: ‘Allah vam je pravo obećanje dao, a ja sam svoja obećanja iznevjerio; ali, ja nisam nikakve vlasti nad vama imao, samo sam vas pozivao i vi ste mi se odazvali; zato ne korite mene, već sami sebe, niti ja mogu vama pomoći niti vi možete pomoći meni. Ja nemam ništa s tim što ste me prije smatrali Njemu ravnim.’ Nevjernike sigurno čeka bolna patnja.“ (Kur’an, Ibrahim, 22.)

Allahu, Gospodaru naš! Molimo Te da nas učiniš Tvojim iskrenim robovima, koji će samo Tebe obožavati, tražiti samo Tvoje zadovoljstvo, vjerovati u Tvoje obećanje, žuditi za susretom s Tobom! Molimo Te da nas učiniš od onih koji će samo Tebe dozivati, pa ćeš im se odazvati; od onih koji će se samo na Tebe oslanjati i Ti ćeš im biti dovoljan; od onih koji će tražiti samo Tvoju blizinu, pa ćeš ih učiniti Svojim bliskim robovima i na Dunjaluku i na Ahiretu! Allahu naš, mi Te molimo za Džennet, a utječemo Ti se od Vatre! Neka je Tebi, Gospodaru naš, svaka hvala, na početku i na kraju! Neka je salavat i selam na Tvoga poslanika, Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem!

 

Izvor: http://el-asr.com

About Islam

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …