Home / Tekst / Verske teme / Fikh (Islamski propisi) / Odabir spola djeteta kroz prizmu šerijata

Odabir spola djeteta kroz prizmu šerijata

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova. Neka su salavati i selami na Allahovog miljenika, odabranog roba i poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu, ashabe i sve koji slijede njegovu uputu.Formiranje spola embriona, poput svega ostalog u prirodi koja nas okružuje, odvija se po ustaljenom zakonu koji je uspostavio Uzvišeni Allah. Savremeni čovjek otkrio je detalje tog zakona, koji su ranije ljudskoj vrsti bili nepoznati, čime se otvorila mogućnost utjecaja na spol embriona. S druge strane, vjernik dobro zna da je Uzvišeni Allah taj koji stvara i odabire i sve se, na početku i na koncu, Njemu vraća. On je taj koji onome kome želi poklanja žensku djecu, a kome želi mušku djecu, a koga želi, ostavlja bez potomstva. Stoga je odabir spola embriona pitanje koje se promatra sa aspekta islamske doktrine – akaida, koja tretira vjerovanje i ubjeđenje muslimana, i sa aspekta islamskog prava – fikha, koji tretira praktičnu stranu, odnosno djela i postupke. Sve što je sporno sa akaidske strane definitivno je sporno i sa fikhske, stoga ćemo prvo razmotriti akaidsku stranu ovog pitanja, a potom, u narednom broju, bit će riječi o ovom pitanju sa aspekta islamskog prava.Odabir spola djeteta kroz prizmu islamskog akaidaOdabir spola novorođenčeta drevna je želja mnogih ljudi. Još od davnina, ljekari, filozofi i mudraci postavljali su razne teorije kako ostvariti tu želju. Preteče u tome bili su grčki filozofi, poput Parmenida, Anaksagorija, Hipokrata i Aristotela. Jedan od najpoznatijih drevnih načina odabira spola djeteta jeste tzv. kineska metoda. Ova metoda bazirana je na pretpostavci da spol djeteta reguliraju dva faktora: starost žene i mjesec u kojem se desi oplodnja, na osnovu čega je napravljena posebna tabela, poznata kao Kineska tabela. Ova, kao i druge drevne metode, nemaju nikakve naučne osnove, već se radi samo o pukom pretpostavljanju, nagađanju i praznovjerju.Moderna nauka poništila je sve te teorije i zamijenila ih drugim metodama koje se baziraju na naučnim činjenicama i laboratorijskim eksperimentima.Znanstvenici su, zahvaljujući modernim otkrićima, uspjeli pomno analizirati i jajnu ćeliju i spermatozoide i tako otkriti mnoge njihove tajne. Otkrili su da jajna ćelija nosi samo ženske osobine (x), a svaki od miliona spermatozoida, koji se zajedno izbace, nosi ženske (x) ili muške (y) osobine, te da se jajna ćelija oplodi kada jedan od tih spermatozoida uđe u nju. Bude li to muški spermatozoid, dijete biva muško, a bude li ženski, dijete biva žensko, dozvolom Sveznanog Stvoritelja. (El-Mevsuatul-arebijjetul-alemijje Arapska svjetska enciklopedija; dr. Muhammed el-Bar, Halkul-insani bejnet-tibbi vel-Kur’ani)Brojne su metode kojima se pokušava utjecati na spol djeteta, odnosno izabrati željeni spol. Neke od tih metoda realiziraju se prirodnim putem, kao što je ishrana, dok su druge ostvarive samo u specijaliziranim medicinskim ustanovama. Ove metode, o kojima će se detaljnije govoriti u narednom broju, razlikuju se u procentu uspješnosti, međutim, očigledno je da je sada, uz Allahovu dozvolu, moguće utjecati na spol embriona. Pitanje koje se samo nameće jeste: koliko je to u skladu sa islamskom doktrinom?Na prvi pogled može se steći utisak da je odabir spola djeteta u kontradiktornosti sa islamskom akidom, a to se vraća na dvije postavke:● vjerovanje da su stadiji razvoja embriona i njegov spol gajb koji zna samo Uzvišeni Allah.● vjerovanje da je određivanje spola djeteta vid uplitanja u volju Uzvišenog Allaha.Analizom ove dvije postavke dobit ćemo odgovor na pitanje: da li je mogućnost odabira spola djeteta oprečna islamskoj akidi?Da li je spol embriona u utrobi majke gajb koje ne može znati niko osim Allaha?Uzvišeni je Allah kazao: “Samo Allah zna kad će Smak svijeta nastupiti, samo On spušta kišu i samo On zna šta je u maternicama, a čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti; Allah, uistinu, sve zna i o svemu je obaviješten.” (Lukman, 34) Ovih pet navedenih činjenica, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nazvao je ključevima gajba, rekavši: “Pet je ključeva gajba: samo Allah zna kad će Smak svijeta nastupiti, samo On spušta kišu i samo On zna šta je u maternicama…” (Buhari) Iz spomenutog ajeta i riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, moglo bi se razumjeti da spol djeteta u utrobi majke nije poznat nikome osim Uzvišenom Allahu, međutim, ajet i hadis na to ne upućuju. Pogledajmo kako su ajet i hadis, još prije modernih otkrića, shvatili klasični islamski učenjaci. Ilustracije radi, navest ću nekoliko primjera:● Maverdi (umro 450. h. g. / 1058. g.) konstatira da se Allahove riječi: “I zna što je u maternicama”, mogu odnositi na dvije stvari:– da samo On zna da li je dijete u maternici muškog ili ženskog spola i da li će biti zdravo ili bolesno;– da samo On zna da li je dijete u maternici vjernik ili nevjernik, sretan ili nesretan. (En-Nuketu vel-ujun)● Imam Kurtubi (umro 671. h. g. / 1272. g.) zaključio je da se ajetom ustvari žele opovrgnuti tvrdnje vračara, proroka i njima sličnih koji o tome govore ne oslanjajući se na stvarne uzroke i iskustva. On je u vezi s ovim ajetom rekao: “Cilj je poništiti govore vračara, proroka i onih koji od zvijezda traže kišu, a možda se dugotrajnim iskustvom mogu znati stvari poput muškog ili ženskog spola djeteta u stomaku, kao što je ranije rečeno u suri El-En‘am, ipak, ponekad to iskustvo može i zakazati, a pravo znanje ostaje jedino kod Allaha.” (El-Džamiu li ahkamil-Kur’ani)● Ibn Kesir (umro 774. h. g. / 1372. g.) u komentaru spomenutog ajeta kaže: “Isto tako, niko osim Njega ne zna šta je u maternicama, tj. šta Allah želi da u njima stvori – ali kada On naredi da dijete bude muško ili žensko, ili pak nesretno ili sretno, onda to saznaju i meleki koji su za to zaduženi kao i neka Njegova druga stvorenja kojima je to On dozvolio.” (Tefsirul-Kur’anil-azim)Uzvišeni Allah nije rekao da spol djeteta u utrobi majke ne zna niko osim Njega, niti da to niko osim Njega neće znati, a to nije kazao ni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nego je u komentarima Kur’ana kao primjer znanja o onome što je u maternicama navođen spol djeteta, jer je to prvo što pada na pamet u vezi s embrionom, a nema sumnje da je znanje o spolu djeteta u tom vremenu ljudima bilo nedokučivo. Danas kada je to moguće, zna se da to ne spada u “ključeve gajba” koje zna samo Uzvišeni Allah, jer ono što samo Allah zna niko drugi ne može ni znati (vidjeti: dr. Abbas el-Baz, elaborat pod naslovom: Ihtijaru džinsil-mevludi ve tahdiduhu kable tehallukihi ve viladetihi bejnet-tibbi vel-fikh, zbirka elaborata: Dirasatun fikhijetun fi kadaja tibbijje muasire; prof. dr. Nasir el-Mejman, En-Nevazilut-tibbijje) Ajet se odnosi na potpuno znanje o onome što je u maternicama, a ne na puku spoznaju spola, kao što je u drugom ajetu Uzvišeni Allah rekao: “U Njega su ključevi svih tajni, samo ih On zna, i On jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru, i nijedan list ne opadne, a da On za nj ne zna…” (El-En‘am, 59), čime se ne negira mogućnost da čovjek spozna nešto od onoga što je na kopnu i šta je u moru ili da zna kada neki od listova opadne.Allahovo znanje o onome što je u maternicama precizno je znanje o svim detaljima koji se tiču embriona, njegovim fizičkim, moralnim, urođenim i stečenim osobinama, te šta će mu se desiti u budućnosti. Allah zna sve o njemu, prije njegovog stvaranja, od trenutka kada je bio kap neznatne tekućine, zatim novorođenče i sve do njegove smrti, kao i nakon smrti na ahiretu. Uzvišeni Allah obavještava da je ovakvo univerzalno znanje svojstveno samo Njemu, a to ne negira mogućnost spoznaje određenih detalja vezanih za embrion, kao što je njegov spol. Znanje spola djeteta u utrobi majke poput je ostalih tajni Allahovog stvaranja koje je Allah omogućio ljudima da ih spoznaju, a u njima su, za razumom obdarene, jasni znakovi Allahove moći i beskrajne mudrosti.Da li je odabir spola djeteta u kontradikciji sa Allahovom voljom?Svevišnji je Allah kazao: “Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji. On stvara šta hoće! On poklanja žensku djecu kome hoće, a kome hoće – mušku, ili im daje i mušku i žensku, a koga hoće, učini bez poroda; On uistinu, sve zna i sve može.” (Eš-Šura, 49–50) Musliman čvrsto vjeruje da je Allah taj koji poklanja djecu kakvu želi i kome želi. Vjeruje da Uzvišeni Allah radi šta hoće, u Njegovoj se vlasti dešava samo ono što On želi. Prema tome, nije dopušteno zamisliti da je moguće stvorenju da se umiješa u volju Stvoritelja. Sve što se dešava na svijetu biva Allahovim znanjem i Njegovom univerzalnom voljom. Čovjekov utjecaj u izboru spola djeteta ne izlazi iz ovog pravila. Čovjekov pokušaj da utječe na spol embriona uzrok je poput ostalih uzroka, koji će, ako Allah hoće, dati rezultate, a ako hoće, učinit će ih beskorisnim. Stvar je na početku i na kraju u Allahovoj ruci. Prema tome, izbor spola djeteta nije kontradiktoran islamskoj doktrini, međutim, ostaje da se vidi kakav je fikhski propis odabira spola djeteta, tj. da li je dozvoljen ili ne, o čemu će biti riječi u narednom broju.

Autor: Dr. Hakija Kanurić

Izvor: el-asr.com

About pozivistine

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …