Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Mehdi – Vođa muslimana koji se očekuje

Mehdi – Vođa muslimana koji se očekuje

             Na kraju vrijemena će se pojaviti čovjek poreklom iz porodice Poslanikoveﷺ sa kojim će Allah, slavljen neka je On, potpomoći svoju vjeru.Vladaće sedam godina. Ispuniće zemlju pravdom nakon što je bila ispunjena zlobom i tiranijom. Narod će živjeti u blagostanju u kakvom nikad ranije nije živeo. Plodovi zemlje će bujati a kiša će padati, imaće se neograničeni imetak.

            Ibn Kesir kaže: „Plodova u tom vrijemenu će biti mnogo, useva će biti u izobilju, imetka puno, vladaće osvajač, vjera će biti postojana, neprijatelj će biti ponižen a dobra u njegovom vrijemenu će biti neprestana.“[1]

              Njegovo ime i opis

            Ovaj čovjek će se zvati kao i Allahov Poslanik ﷺ a i otac će mu se zvati kao i otac Poslanika ﷺ tako da će mu biti ime Muhammed ili Ahmed – sin Abdullahov. Poreklo će voditi iz potomstva Fatime, radijallahu anha, kćerke Allahovog Poslanika ﷺ odnosno od sina Hasan bin Alija.

            Ibn Kesir o Mehdiji kaže: „Mehdija je Muhammed bin Abdullah el Alevi el Fatimi el Haseni, radijallahu anhu.[2]

Spominje se u njegovom opisu: Proćelava čela, povijena nosa.“[3]

 

            Mjesto pojavljivanja

           Pojaviće se sa Istoka. Bilježi se u hadisu Sevbana, radijallahu anhu, kako je Allahov Poslanik ﷺ  rekao: „Boriće se za vaše blago trojica, svi sinovi halifini, potom neće pripasti nijednom od njih. Zatim će se pojaviti crni bajraci iz pravca Istoka, pa će vas nezapamćeno pobiti…(potom je spomenuo nešto što nisam zapamtio, pa je rekao:) pa kada ga vidite dajte mu prisegu. Učinite to makar klizeći po snegu. Doista će to biti Allahov halifa Mehdija.[4]

            Ibn Kesir, Allah mu se smilovao, kaže: „Pomenuto blago u ovom kontekstu je blago Kabe. Za njega će se boriti sinovi trojice halifa. To će se dogoditi na kraju vrijemena pre pojave Mehdije. Doći će iz Istočnih zemalja a ne iz Sevdab Samra kako to pretpostavljaju neupućene Šije, tvrdeći da je on sada tamo. Oni čekaju njegov dolazak na kraju vrijemena. Doista je ovo vrsta buncanja, dokaz velike zaostalosti, nagovor đavola. Nikakvog dokaza ili argumenta o ovakvim tvrdnjama ne nalazimo u Kur’anu, Sunnetu, ispravnim predanjima niti u analogiji.“

            Dalje kaže: Podržavaće ga i pomagaće ga ljudi Istoka. Uspostavljaće njegovu vladavinu, i jačaće njegove temelje. Njihovi bajraci će takođe biti crni. Poznato je da je i zastava Allahovog Poslanika ﷺ  bila crna i zvala se El Ukab – crni orao“.

            Do riječ: „Želi se reći da će se hvaljeni i obećani Mehdija pojaviti na kraju vrijemena sa Istoka, da će mu pristupiti kod Kabe, kao što na to upućuju određeni hadisi.“[5]

 

            Dokazi iz Poslanikovih predaja o njegovom dolasku

            Zabilježeni su vjerodostojni hadisi o njegovom dolasku. Neki od njih kao jasan tekst o Mehdiji a neki kao spomen njegovih određenih svojstava. Ovde ću spomenuti neke od tih hadisa kao dovoljnu potvrdu dolaska Mehdije na kraju vrijemena kao jednog od predznaka Sudnjeg dana:

            1.Od Ebu Seid el Hudrija, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik ﷺ  rekao: „Pojaviće se na kraju mog ummeta Mehdija. Allah će ga napojiti kišom, zemlja će dati plodove a imetak samo dobro, umnožiće se stoka, uzvisiće se narod, živeće sedam ili osam (misli se na godine).[6]

 1. Takođe od Ebu Seid el Hudrija se prenosi da je Allahov Poslanik ﷺ rekao: „Obradovaće vas Mehdija. Biće poslat u vrijemenu velikih raskola i zemljotresa. Ispuniće zemlju poštenjem i pravdom kao što je bila ispunjena zlom i nepravdom. Sa njim će biti zadovoljni stanovnici i nebesa i zemlje. Imetak će pravo djeliti. Čovjek je upitao: Kako pravo? Jednako među ljudima, odgovorio je. Ispuniće Allah srca naroda Muhammedovog bogastvom, okružiće ih pravdom. Narediće glasniku da poviče: Treba li kome šta od imetka!? Neće se javiti niko osim jednog čovjeka, pa će mu reći: Idi kod čuvara blaga! Reći će čuvaru: Mehdija ti naređuje da mi daš blaga.Čuvar će mu reći: Požuri! Kad uzme čisto zlato pokajaće se i reći: Bio sam najpohlepniji iz naroda Muhammeda . Zar meni nije dovoljno ono što i njima!? Vratiće blago ali ga niko neće hteti i reći će mu se: Mi nikad ne uzimamo ono što smo dali. Tako će biti sedam ili osam ili devet godina. Nakon toga u životu više neće biti dobra.[7]

            U rečenom je dokaz da će se nakon smrti Mehdije pojaviti veliko zlo i iskušenje.

            3.Od Alije, radijallahu anhu, se prenosi kako je Allahov Poslanik ﷺ   rekao: „Mehdija je iz naše porodice, Allah će mu dati boljitak u jednoj noći.“[8]

            Ibn Kesir kaže: „Allah će mu oprostiti, pomoći će ga, nadahnuće ga i vodiće ga, nakon što nije bio takav.“ [9]

            4.Prenoi se od Ebu Seid el Hudrija, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik ﷺ  rekao: „Mehdija je od mene, proćelava čela, iskrivljenog nosa. Ispuniće zemlju dobrom i pravdom kao što je bila puna zla i nepravde, vladaće sedam godina.[10]

 1. Od Ummu Seleme se prenosi da je čula Allahovog Poslanika ﷺ kad je rekao: „Mehdija je iz moje porodice,od dece Fatimine.[11]
             
 2.  Od Džabira, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik ﷺ  rekao: „Doći će Isaa sin Merjemin, njihov vođa Mehdija će reći: Hajde, predvodi nam namaz! Isa će reći: Ne, vi ste vođe jedni drugima, time je Allah počastio ovaj narod“.[12]
 3. Od Ebu Seid el Hudrija, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik ﷺ rekao: Od nas je onaj za kojim će namaz obaviti Isaa sin Merjemin.[13]
 4. Abdullah ibn Mes’ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik ﷺ rekao: Neće otići ili neće se završiti dunjaluk dok Arapima ne zavlada čovjek iz mog potomstva. Ime će mu se podudarati sa mojim imenom. A u drugoj predaji stoji: Njegovo ime će biti isto kao i moje a i ime njegovog oca će biti isto kao ime mog oca.[14]

        Neki od hadisa iz dve hadiske zbirke (Buharija i Muslim) o Mehdiji

 1. Od Ebu Hurejre se bilježi da je Allahov Poslanik ﷺ rekao: Kako li će vam biti kada među vas siđe Isaa sin Merjemin a predvodnik vaš bude jedan od vas.[15]
 2. Od Džabira, radijallahu anhu, se prenosi da je čuo Allahovog Poslanika ﷺ : Neprestano će se skupina iz mog ummeta boriti za istinu do Sudnjeg dana. Pa reče: Sići će Isaa sin Merjemin a njihov vođa će reći: Dođi, predvodi nam namaz. Pa će mu reći:Ne, zaista su jedni od vas vođe drugima. To je Allahova počast prema ovom ummetu (narodu).[16]
 3. Od Džabira, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik ﷺ rekao: Biće na kraju mog ummeta čovjek koji će djeliti nebrojeno blago. Džabir, jedan od prenosilaca hadisa (kazivanja) je kazao:  „Rekao sam Ubu Nedri i Ebu Alau“: „Šta mislite je li to Omer ibn Abdulaziz“? Rekli su: „Ne.“[17]

             Ovi hadisi, zabilježeni u dva sahiha (dve zbirke ispravnih kazivanja) upućuju na sljedeće:

            PRVO: Prilikom silaska Isaa sina Merjeminog na zemlju muslimanima će upravljati jedan od njih (muslimana).

            DRUGO: PrIsatvo njihovog vođe na namazu-namazu i njegovo predvođenje tog namaza kao Imam[18], te njegov zahtev Isauﷺ da im kao predvodnik klanja upućuje na ispravnost ovog vođe i njegovu upućenost. Iako se u hadisu ne imenuje Mehdija, hadisi ukazuju na svojstva dobrog čovjeka i vođe muslimana toga vrijemena. U Sunenima i Musnedima je komentar hadisa Dva sahiha i dokaz da se taj dobri čovjek zove: Muhammed sin Abdullahov, zvani Mehdija. A hadis komentariše jedan drugog.

            Od hadisa koji upućuju na to je i hadis koji bilježi Haris ibn Ebi Usame od Džabira, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik ﷺ rekao: „Sići će Isaa sin Merjemin i reći će mu njihov vođa Mehdija …[19]

            To upućuje da je spomenuti vođa u Muslimovoj zbirci koji traži od Isaa   da im klanja kao vođa, da je on Mehdija.

            Imam Sadik Hasan u svom djelu El Iza’a je spomenuo veliki broj hadisa o Mehdiji, zaključio ga hadisom Džabira, radijallahu anhu, u Muslimovom Sahihu, a potom je rekao: „Ne spominje se u njemu Mehdija, ali ovaj i drugi hadisi se mogu odnositi jedino na Mehdiju očekivanog, i na to upućuju mnogi spomenuti dokazi.“[20]

 

                Tevatur[21] hadisi o Mehdiji

            Ono što sam prethodno spomenuo od hadisa o Mehdiju i ono što nisam spomenuo iz bojazni od preopširnosti upućuje na očitu neupitnost ovih hadisa o čemu jasno govore pojedini učenjaci. Ovde ću spomenuti neka od njihovih mišljenja:

 1. Ebul Hasen el Abiri kaže: „Izobilje vesti su izrečene o Mehdiji od Allahovog Poslanika ﷺ : poticaće iz njegove porodice, vladaće sedam godina, ispuniće zemlju pravdom, sići će Isaﷺ i pomoći će mu u ubistvu Dedždžala, predvodiće ovaj umet (narod) u namazu-namazu a za njim će klanjati Isaa alejhi selam.

      2.Muhammed el Berezendži u svom djelu „El Iša’a li ešrati ssema’“ kaže: „Treće poglavlje o velikim predznacima Sudnjeg dana i neposrednim nagoveštajima Sudnjeg dana je opširno. Od njih je i Mehdija. Zapravo, on je prvi od njih. Znaj da spomenute hadise o njemu, uprkos razlikama u predajama, gotovo ne možemo ni pobrojati.“

Potom kaže: „Saznao si da hadisi o postojanju i dolasku Mehdije na kraju vrijemenu dostižu stepen prenesenog tevatura (neupitnosti). Biće potomak Poslanika ﷺ i od dece Fatimine, radijallahu anha. Negirati ga nema nikakvog značenja.“

 1. Imam Muhammed es Sefarini kaže: „Brojne su predaje o Mehdijinom dolasku. Te predaje su dostigle stepen tevatura, raširile su se među učenjacima i ubrajaju se u jedno od vjerskog ubeđenja.
  Zatim je spomenuo skupinu hadisa o Mehdiji kao i imena pojedinih ashaba koji ih bilježe, pa kaže: „Brojne su predaje od ashaba (prve generacije muslimana), tabi’ina (druge generacije muslimana), onih posle njih, i one zajedno čine nepobitnu znanstvenu celinu. Vjerovati u dolazak Mehdije je obavjeza kao što je to utvrđeno kod učenih i zapisano u ubeđenju muslimana“.[22]
 2. Ševkani kaže: „Hadisa o dolasku Mehdije očekivanog ima pedeset. Neki od njih su sahih (ispravni) ili hasen (jasni) ili slabi ili izmišljeni. Nema sumnje da se radi o tevaturu (neupitnosti).“

            Stručnjaci su složni da se i za manji broj hadisa o nečemu kaže o tevaturu. A što se tiče predaja od ashaba o Mehdiji i njih je takođe mnogo i imaju propis ref’a (uzdizanje predaje do Poslanikaﷺ . A zna se da u takvim situacijama nije dozvoljen idžtihad (mišljenje) ashaba  o tome.

 1. Sadik Hasan kaže: „Hadisa o Mehdiji ima mnogo, uprlos različitosti u predajama.Oni dostižu stepen tevatura. Zabilježeni su u hadiskim zbirkama sunenima, mu’adžemima, musnedima.“[23]

     6.Muhammed Ibn Dža’fer el Kitabi kaže: „Rezultat svega je u tome da su hadisi o Mehdiji očekivanom mutevatir kao i predaje o Dedždžalu (Dedžalu) i silasku Isaa sina Merjeminog.“

             Učenjaci koji su napisali knjige o Mehdiji

            Pored poznatih hadiskih djela kao što su četiri Sunena, Musneda Ahmeda, Bezzara, Ebu Ja’le, Haris ibn Ebi Usame, Mustedreka Hakimovog, Musannefa ibn Ebi Šejbe, Sahiha ibn Huzajme i drugih napisanih djela u kojima se spominju hadisi o Mehdiji, grupa alima (Imama) je napisala posebna djela o Mehdiji. U tim djelima je spomenut veliki broj predaja o njemu, najpoznatija od njih su sljedeća:
            1. Džemal Hafiz Ebu Bekr ibn Ebi Hejseme, hadisi o Mehdiji, kao što spominje Ibn Haldun u svojoj Mukaddimi, prenoseći to od Es Suhejlija.
            2. Sujuti je napisao djelo: „El Urful Vjerdij fi Ahbaril Mehdi“, koji je štampan u djelu El Hulva lil Fetava.

            3. Spominje Hafiz ibn Kesir u svom djelu „En Nihaje el Fitenu vel Melahimu“ da je posebno djelo napisao o Mehdiji.

            4. Ali el Mutteki el Hindi je napisao posebnu studiju o Mehdiji.

 1. Ibn Hadžer el Mekki je napisao djelo koje je nazvao: „El Kavlul Muhtesar fi Alamatil Mehdil Muntazar“.
  6. Ali el Kari je napisao djelo: „El Mešrebul Vjerdi fi Mezhebil Mehdi.“

            7.El Mer’i ibn Jusuf el Hanbeli je napisao djelo: „Fevaidul Fikr fi Zuhuril Muntazar“.

            8.Ševkani je napisao: „Et Tevdihu fi Tevaturi ma dža’e fil Mehdil Muntazari ved Dedždžali vel Mesih.“

            9.Siddik Hasen kaže: „Imam Muhammed ibn Ismail, jemenski emir (vladar) je sakupio neoborive hadise koji govore o dolasku Mehdije iz potomstva Muhammeda ﷺ na kraju vrijemena.“

Fusnote:

[1] Ibn Kesis, “En-Nihaje“, 1/13.

[2] Isti izvor.

[3] Vidi „En Nihaje fi garibil hadis“, 1/290.

[4] Hadis bilježi Ibn Madže, 2/1367.

[5] Vidi, „En-Nihaje“, 29/30.

[6] Hadis bilježi Hakim, 4/557, 558.

[7] Hadis bilježi Ahmed, 3/37.

[8] Hadis bilježi Ahmed, 2/58, hadis, 645.

[9] En-Nihaje, 1/29.

[10] Hadis bilježi Ebi Davud, 4265.

[11] Hadis bilježi Ebi Davud, 11/373., i Ibn Madže, 2/1368.

[12] Vidi, „El-Mearul Munif“, 147., 148.

[13] Vidi, „Fejdul Kadir, 6/17.

[14] Hadis bilježi Ebi Davud, 11/370.

[15] Hadis bilježi Buharija, 6/491.

[16] Hadis bilježi Muslim, 2/193., 194.

[17] Hadis bilježi Muslim, 18/38, 39.

[18] Predvodnik u molitvi.

[19] Izvor je već spomenut.

[20] Vidi „Akidetu Ehli Sunneti vel eseri fil Mehdil Muntazari, 175-176.

[21] Mutevatir hadisi su hadisi koje prenosi skupina prenosilaca od skupine prenosilaca u svakoj generaciji. (op.prev.)

[22] Vidi, „Levamiul envaril behijje, 2/84.

[23] Vidi, „El-Izaa, 113/114.

 

Izvor: “Predznaci Sudnjeg dana” Jusuf b. Abdullah b. Jusuf el-Vabil

About Islam

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …