Home / Tekst / Verske teme / Kur'anske teme / Kur’an je ispred nauke

Kur’an je ispred nauke

Nadnaravno čudo

Mudžize (nadnaravna čuda) i jasni dokazi poslanstva Muhammeda, alejhi selam[1], mnogobrojni su, raznovrsni i večiti, jer je on pečat poslanika i verovesnika. Jedan od dokaza poslanstva našeg verovesnika Muhammeda, alejhi selam, jeste i pojava novog čuda koje poseduje Knjiga s kojom je došao od Uzvišenog Boga, a to čudo je to što Kur’an časni prethodi nauci. U njemu se navode istine o svemiru o kojim čovečanstvo nije ništa znalo. Nakon što su prošli mnogi vekovi i nakon što su unapređeni naučni aparati za otkrivanje, naučnici su zastali na jednom deliću istina o kojima Časni Kur’an govori već vekovima. To je otkriće postalo dokaz da je Kur’an objavljen od Onoga Koji zna sve tajne na nebesima i na Zemlji. To je i dokaz da je Muhammed, alejhi selam, poslanik koji je poslan od Uzvišenog Boga čije znanje sve obuhvata.

Primeri

Primeri ovog novog čuda koje poseduje Knjiga Uzvišenog Boga jesu sledeći:

 

1. Vetar i pokretanje oblaka

Najnovija podela oblaka postavljena je na osnovu vrste vetra koji ih formira i pokreće. Meteorolozi su došli do otkrića da vetar formira oblake iz vodene pare koja se diže iz mora. Isto tako vetar nosi i prašinu, pa su naučnici došli do spoznaje da vetar sa sobom nosi male čestice prašine ili cvetnog praha, ili dima. Tako dolazi do spajanja ove prašine s vodenom parom koja se podiže iz mora, pokreće se i skuplja oko ovih sitnih delova koji su bačeni u nju kako bi oblikovali vodeni omot koji raste i razvija se, time formirajući teške kapljice. Časni Kur’an spominje uzdizanje oblaka pomoću vetrova u rečima:

„Allah je Taj Koji vetrove šalje, pa oni oblake teraju i On ih po nebu, kako On hoće, rasprostire.“ (Kur’an, 30:48)

Isto tako, Kur’an spominje vetar koji vrši oplodnju biljaka i koji formira teške oblake iz kojih se spušta kiša, govoreći:

Mi šaljemo vetrove da oplođuju, a iz neba spuštamo kišu da imate šta da pijete.“ (Kur’an, 15:22)

Veličanstveni Kur’an, spominje i to da vetar uzdiže i kovitla oblake i nosi ih naviše. Uzvišeni kaže:

„A kada oni (vetrovi) pokrenu teške oblake.“ (Kur’an, 7:57)

Glagol upotrebljen u odlomku, jezički znači: nosio ga je i podigao.To je tek u današnje vreme nauka otkrila, a Kur’an je davno na to ukazivao.

 

2.Zavisnost noći i dana na Zemlji

Uzvišeni Allah kaže:

„Život na ovom svetu sličan je bilju zemaljskom na koje Mi spustimo s neba kišu s kojim se ona izmeša, kojim se onda hrane ljudi i stoka. Pa kada se zemlja ukrasi svojim nakitima i okiti i kad stanovnici njeni pomisle, da su oni toga gospodari, dođe zapoved Naša, noću ili danju, Mi to pokosimo, kao da pre ničega nije ni bilo. Eto, tako Mi potanko izlažemo dokaze narodu koji hoće da razmisli.“ (Kur’an, 10:24)

Ovaj plemeniti odlomak govori o životu na ovom svetu navodeći nekoliko činjenica:

Prvo: Ovaj svet će da se okiti i prolepša do Sudnjeg dana, a to je danas očigledno.

Drugo: Ljudi će da misle da nemaju potrebe za Stvoriteljem i da su u stanju da urade sve ono što ih se tiče u njihovom životu. Ove su dve stvari očigledne u današnjem životu. Naprotiv, oni koji ne veruju misle da nema mesta verovanju u Boga u stoleću fabrika, i da ono ne priliči nijednoj drugoj zajednici do zemljoradničkoj!

Treće: Smak sveta koji Uzvišeni Bog spominje u rečima:

„A Smak sveta će u tren oka doći.“ (Kur’an, 16:77), tj. doći će na Zemlju ili danju ili noću.

Ovde će neko da se zapita: Ako je smak sveta kao tren oka, a nema sumnje da će on da dođe ili danju ili noću, zašto Veličanstveni Kur’an nije kazao: “Dođe joj naša zapoved noću”? Ili što nije kazao: “Dođe joj naša zapoved danju”? Svaki čovek zna da ako smak sveta ne bude noću, biće danju. Zašto, onda, ove reči (neka mi Bog oprosti): „…dođe zapoved Naša, noću ili danju.“

Ova se stvar razjasnila napredovanjem nauke i otkrivanjem skrivenih tajni u ovom kur’anskom izrazu. Da je Veličanstveni Kur’an kazao: “Dođe joj noću”, bilo bi ispravno da bilo koji čovek kaže da je ovaj Kur’an od Muhammeda, alejhi selam. A kada bi npr., kazao: “Dođe joj naša zapoved danju”, tj. da će smak sveta, koji će da se desi u tren oka, da se desi na celoj Zemlji danju. Mi znamo da su noć i dan na Zemlji stalni. Tako, kada kod nas bude noć, kod nekih drugih ljudi bude dan, i tako će da se i desi Božija zapoved “…noću ili danju”. Noću kod onih kod kojih je noć, a danju kod onih kod kojih je dan. Istinu je kazao Uzvišeni Bog:

„Eto tako Mi potanko izlažemo dokaze narodu koji hoće da razmisli.“ (Kur’an, 10:24)

 

3.Kapljica semena

Nakon što je uznapredovala medicina i unapređeni mikroskopi, učenjaci su saznali da kapljica semena, iz koje nastaje čovek, nije skupina sperme koja izlazi prilikom svakog izliva. To je, u stvari, jedan sasvim sićušni deo sperme. Zar to nije otkriće onoga o čemu smo obavešteni u Božijoj Knjizi pre više od hiljadu godina.

Uzvišeni je kazao:

„Zar čovek misli da će sam sebi prepušten biti, da neće odgovarati? Zar nije bio kap semena koja se ubaci?“ (Kur’an, 75:36-37)

 

4.Uzrok nastanka muškog i ženskog roda

Savremena je nauka otkrila da je tečnost muškarca uzrok muškog ili ženskog pola. Ako je spermatozoid (kapljica semena koja se ejakulira) nosilac karakteristika muškog roda, novorođenče će da bude muškog roda, a ako je nosilac karakteristika ženskog roda, onda će novorođenče da bude ženskog roda. Časni Kur’an ukazuje na to da muški ili ženski pol određuje tečnost muškarca, koja se ejakulira, a to su spermatozoidi. Uzvišeni je kazao:

„Zar čovek misli da će sam sebi prepušten biti, da neće odgovarati? Zar nije bio kap semena koja se ubaci.“ (Kur’an, 75:36-37)

„I da On par, muško i žensko, stvara od kapi semena kad se izbaci.“ (Kur’an, 53:45-46)

Kap semena koja se izbaci biva u tečnosti čoveka, kao što to spominje prethodni odlomak. Drugi odlomak određuje da se vrsta pola – muškog ili ženskog – određuje u ovoj kapi semena koja izlazi iz muškarca.

 

5. Dan se odvaja od noći

Savremena nauka otkrila je da noć obuhvata Zemlju sa svih strana i da je deo u kojem se formira dan, zapravo, vazduh koji obuhvata Zemlju, a predstavlja providni omotač sličan koži. Kada se Zemlja kreće, odvaja providno stanje dana, koje se formira tokom reflektovanja sunčevih zraka na molekule koje se nalaze u vazduhu, što uzrokuje nastanak dana. Ovim kruženjem nastaje odvajanje dana od noći, a Uzvišeni Bog kaže:

„I noć im je dokaz: Mi uklanjamo dnevnu svetlost i oni ostaju u mraku.“ (Kur’an, 36:37)

 

6. Kosti i meso kod embriona

Nakon što je napredovala embriologija, lekari su saznali da prve pretpostavke za stvaranje kostiju prethode prvim pretpostavkama stvaranja mišića (mesa). Na to upućuje Veličanstveni Kur’an, rečima:

„Zatim od ugruška grudu mesa stvorili, pa od grude mesa kosti napravili, a onda kosti mesom zaodenuli.“ (Kur’an, 23:14)

Što se tiče hadisa (Poslanikovog, mir nad njim, govora), navešćemo ovaj primer:

 

Mera zdravstvene preventive

Božiji Poslanik, alejhi selam, u vezi sa kugom je kazao:

„Ako čujete za kugu da se nalazi u nekom mestu, ne idite tamo, a ako se zadesite u mestu u kojem vlada kuga, ne izlazite iz njega bežeći od nje.“ (Beleže Buharija i Muslim)

Ovo je mera zdravstvene preventive koju nam je propisao naš Poslanik, alejhi selam, a za koju Evropa nije znala sve do 1370. god. kada je italijanski grad Venecija počeo da primenjuje mere zdravstvene preventive. Ovo Evropa nije ranije poznavala, a muslimani su ih sprovodili stotine godina pre njih. Dragi čitaoče, ovo su malobrojni primeri koji se danas javljaju u vezi sa naučnim čudima, koja se nalaze u Kur’anu, i u časnom hadisu, u veku nauke i naučnog napretka. Ovo je sve potvrda reči Uzvišenog Boga, Koji kaže:

„Mi ćemo im pružiti ajete (dokaze) Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur’an istina.“  (Kur’an, 41:53)

 

Zaključak

Veličanstveni Kur’an, jeste čudo koje se stalno obnavlja, a isto tako i hadis. U njemu se nalaze jasni dokazi da je Muhammed, alejhi selam, Božiji poslanik. Kur’an govori o stvarima koje čovečanstvo nije poznavalo sve dok nauka nije napredovala i dok nisu unapređeni aparati za naučna istraživanja.

Nauka je potvrdila da vetar radi na pokretanju oblaka, kao i na njihovom formiranju, a o tome govori i Božija Knjiga – Kur’an.

Kur’an opisuje Zemljine ukrase, njene lepote i zaslepljenost njenih stanovnika svim onim što će da dođe pre smaka sveta. Mi smo danas svedoci toga, a Kur’an o tome je govorio pre stotine godina. Kur’an isto tako, spominje da će smak sveta da dođe onima koji su na Zemlji noću ili danju. Tek sada su ljudi spoznali da je na jednom delu Zemlje noć, a na drugom dan.

Kur’an obaveštava da čovek nije stvoren samo iz sperme, nego iz njene kapi semena, a to je ono što se u današnje vreme precizno saznalo.

Časni Kur’an obaveštava da je tečnost muškarca, koja se izbacuje, ta koja određuje stvaranje muškog ili ženskog pola, a i to su saznali istraživači današnjice.

Kur’an obaveštava i o tome da dan liči kožici kada se odvaja. Istraživači su otkrili da je dan stanje osvetljenja koje se nalazi u vazdušnom omotaču, a koje liči kožici, a da noć obavija dan sa svih strana. Istraživači su u današnje vreme spoznali preciznost tog kur’anskog opisa procesa odvajanja dana od noći.

Isto tako, Kur’an obaveštava da kosti imaju prednost u stvaranju nad mesom u embrionu, a to je danas embriologija i potvrdila.

Poslanik, alejhi selam, naredio je da se provode mere zdravstvene preventive za koju je Evropa saznala sedam vekova posle naredbe Poslanika, alejhi selam.

Sve ovo svedoči da ove nauke o kojim nas je obavestio Muhammed, alejhi selam, nisu ništa drugo do Objava koja mu dolazi od Uzvišenog Boga, Koji Svojim znanjem sve obuhvata.

 


[1] Neka su Božiji blagoslov i mir nad njim.

 

Iz knjige “Jedinstvenost Stvoritelja”.

https://islamhouse.com/sr/books/2796155/

About Islam

Pogledaj takođe

Tajanstvene ličnosti iz Kur’ana: Hazreti Hidr – Musaov učitelj

Snaga Hidrove ličnosti bila je tolika da, od vremena objave Kur’ana pa do danas, neprekidno …