Home / Tekst / Hrišćanstvo na vagi istine / Kako je Božiji verovesnik obmanuo drugog verovesnika u Bibliji i tako ga bacio u srdžbu Boga…?

Kako je Božiji verovesnik obmanuo drugog verovesnika u Bibliji i tako ga bacio u srdžbu Boga…?

U Prvoj knjizi o Carevima (13:11-30) se ističe da je Božiji prorok slagao na Boga u dostavljanju misije i da je svojom laži obmanuo drugog prorokaq i tako ga bacio u srdžbu Gospodara.

Prva knjiga o Carevima (13: 11-30):

 1. A u Vetilju življaše jedan stari prorok, kome dođe sin njegov i pripovedi sve što učini prorok Božiji onaj dan u Vetilju, i reči koje reče caru; i pripovediše sinovi tog proroka ocu svom.
 2. A otac im reče: Kojim je putem otišao? I pokazaše sinovi put kojim otide čovek Božji koji beše došao iz zemlje Judine.
 3. A on reče sinovima svojim: Osamarite mi magarca. I osamariše mu magarca, pa usede na nj.
 4. I pođe za čovekom Božjim, i nađe ga a on sedi pod hrastom, pa mu reče: Jesi li ti čovek Božji što dođe iz zemlje Judine? On mu odgovori: Ja sam.
 5. A on mu reče: Hodi sa mnom mojoj kući da jedeš hleba.
 6. Ali on odgovori: Ne mogu se vratiti s tobom ni ići s tobom; niti ću jesti hleba ni piti vode s tobom u ovom mestu.
 7. Jer mi je rečeno rečju Gospodnjom: Ne jedi hleba ni pij vode onde, niti se vraćaj putem kojim otideš.
 8. A on mu reče: i ja sam prorok kao ti, i anđeo Gospodnji reče mi rečju Gospodnjom govoreći: Vrati ga sa sobom u svoju kuću neka jede hleba i pije vode. Ali mu slaga.
 9. I vrati se s njim, pa jede hleba u njegovoj kući i pi vode.
 10. A kad seđahu za stolom, dođe reč Gospodnja proroku koji ga beše vratio;
 11. I povika na čoveka Božjeg koji beše došao iz zemlje Judine, i reče: Ovako veli Gospod: Što nisi poslušao reč Gospodnju, i nisi držao zapovest koju ti je zapovedio Gospod Bog tvoj,
 12. Nego si se vratio i jeo hleba i pio vode na mestu za koje ti je rekao: Ne jedi hleba ni pij vode; zato neće tvoje telo doći u grob tvojih otaca.
 13. I pošto se prorok kog beše vratio najede hleba i pošto se napi, osamari mu magarca.
 14. A kad otide, udesi ga lav na putu i zakla ga. I telo njegovo ležaše na putu i magarac stajaše kod njega; takođe i lav stajaše kod tela.
 15. I gle, ljudi prolazeći videše telo gde leži na putu i lava gde stoji kod tela, i došavši javiše u gradu u kome življaše stari prorok.
 16. A kad to ču prorok koji ga beše vratio s puta, reče: Ovo je čovek Božji, koji ne posluša reči Gospodnje, zato ga dade Gospod lavu da ga rastrgne i usmrti po reči Gospodnjoj koju mu reče.
 17. I reče sinovima svojim govoreći: Osamarite mi magarca. I osamariše.
 18. I otišavši, nađe telo gde leži na putu, i magarca i lava gde stoje kod tela: Lav ne beše izjeo telo ni magarca rastrgao.
 19. Tada prorok podiže telo čoveka Božijeg, i metnu ga na magarca, odnese ga natrag, i dođe u grad stari prorok da ga ožali i pogrebe.
 20. I metnu telo u svoj grob, i plakahu nad njim govoreći: Jaoh brate!

Ako je ovakvo stanje bilo sa najčasnijim ljudima, kakvo je onda bilo stanje drugih.

Da li uistinu verujete da je ovo Božija reč?

About pozivistine

Pogledaj takođe

Deset najstrašnijih perioda u istoriji hrišćanstva koji su promijenili njegov tok

Sledećih deset perioda su bila najstrašniji u celoj istoriji hrišćanstva: Prvi period: g., period vladavine …