Home / Tekst / Hrišćanstvo na vagi istine / Šest stvari o Isau (Isusu), alejhisselam

Šest stvari o Isau (Isusu), alejhisselam

1. Isus (Isa) mir nad njim, je bio čovjek

Allah Uzvišeni nam u djelovima (ajetima) poglavlja (sure) Ali Imran (45-60) kazuje o tome da je  Isus (Isa) mir nad njim, bio čovjek. U Kur’anu se spominje kazivanje njegove nene,  zatim majke, a onda i priča o samom njegovom rođenju.

Sve verzije evanđelja spominju da ga je rodila Marija (Merjem) i da se njemu desilo sve ono što se dešava običnim ljudima, tj.da je stvoren, a prije toga nije postojao, da je jeo, pio, umarao se, spavao i umro [1] i sve ostale ljudske osobine.

2. Isus (Isa) mir nad njim, je bio Božiji poslanik

O ovoj činjenici Kuran govori: ”Mesih sin Merjemin nije ništa drugo nego poslanik, a i prije njega su bili poslanici.” (El-Maide,75)

On je svojem narodu,  kao što se u evanđeljima spominje, mnogo puta govorio da je samo poslanik od Allaha.

U Evanđelju po Luki 10/16,: ”A onaj ko mene prezire, taj prezire i Onoga koji me je poslao.”

O tome da je Isus (Isa) mir nad njim, bio samo poslanik govori I Evanđelje po Mateju 10/40, Evanđelje po Luki 4/ 43, Evanđelje po Ivanu 4/ 34.

3. Isus (Isa) mir nad njim, je bio poslanik samo sinovima Israilovim

Rekao je Uzvišeni:“…i kao poslanika sinovima Israilovim…“(Ali Imran,49)

U Evanđelju po Mateju (15/24 i 10/5) stoji da je Isus (Isa) mir nad njim, rekao: “Ja nisam poslan osim izgubljenom stadu doma Israilovog.“

4. Isus (Isa) mir nad njim, je pozivao  u obožavanje samo jednog Allaha koji nema sudruga

Uzvišeni u Kuranu spominje njegove riječi: “Allah je moj i vaš gospodar,zato se samo Njega obožavajte…“ (Ali Imran,51)

U Evanđelju po Mateju 4/10 stoji: “Gospodaru, svome Bogu budi pokoran  i samo Njega Jednog obožavaj.“

U Evanđelju po Marku 12/29 se navodi da je Isus (Isa) mir nad njim, rekao: “Slušajte o Israelćani, Gospodar, Bog naš  je jedan Bog…“

U Evanđelju po Luki 4/8 se spominje da je Isus (Isa) mir nad njim, rekao sotoni koji  je od njega tražio  da mu se pokori: “Idi o sotono, dosita je propisano da Gospodaru, jedinom Bogu budeš pokoran i da samo Njega Jedinog obožavaš.“

5. Isus (Isa) mir nad njim, je slijedio Mojsijeve (Musaove) zakone i upotpunio ih je

O tome Uzvišeni veli: “i da potvrdim istinitost Tevrata, objavljenog prije  mene i da vam dopustim nešto što vam je bilo zabranjeno…“(Ali Imran, 50)

U Evanđelju po Mateju  5/17 stoji: “Nemojte misliti da sam ja došao da negiram  zakon i vjerovjesnike. Ja nisam došao da negiram i poništim, ja sam došao da upotpunim.“

6. Isus (Isa) mir nad njim, je pozivao da se ljudi pokaju i povrate Allahu

Uzvišeni o tome veli:Ja vam dolazim sa znamenjima od Gospodara vašeg, zato se bojte Allaha i mene slušajte.“(Ali Imran, 50)

Neki autori navode da je glavni cilj kojem je pozivao  Isus (Isa) mir nad njim, bio pokanje Allahu.

To se spominje u Evanđelju po Mateju 9/13 i Evanđelju po Marku 1/14

Iz ovih tekstova se jano vidi da je Isus (Isa) mir nad njim, bio čovjek, koji je poslan sinovima Israilovim, te da je pozivao u obožavanje samo Jednog Allaha koji nema sudruga.

Iz knjige  Dirasatu fi-l-edjan, el-jehudijje we-n-nasranijje, autora dr. Sauda b. Abdu-l-aziza El-Halefa

Sa arapskog preveo: prof. Senad Muhić

_______________________________________________________________________

1 Ovo je ono što spominju evanđelja,a mi muslimani vjerujemo da on nije ubijen i da nije umro,ka što to spominje Uzvišeni:“A niti su ga ubili,niti razapeli…“ (En-Nisa,157-158)

About irfan

Pogledaj takođe

Deset najstrašnijih perioda u istoriji hrišćanstva koji su promijenili njegov tok

Sledećih deset perioda su bila najstrašniji u celoj istoriji hrišćanstva: Prvi period: g., period vladavine …