Home / Tekst / Verske teme / Kur'anske teme / Islam o Mariji (Merjem)

Islam o Mariji (Merjem)

Merjem (Marija) je kćerka Imranova

Marijina majka je bila u poodmakloj starosti kada je zatrudnjela. Molila se Bogu da joj podari posljednje dijete koje može posvetiti Božijoj službi. Kada je začela u poodmaklom dobu, rekla je, kao što se bilježi u Kur’anu:

“Kada Imranova žena reče: “Gospodaru moj, ovo što je u trbuhu mome je zavjetujem samo na službu Tebi, pa primi od mene, jer Ti, zaista, sve čuješ i znaš! Poslije ona, kada rodi, reče: “Gospodaru moj, rodila sam žensko”- a Allah dobro zna šta je rodila – a žensko nije kao muško; nadjela sam joj ime Merjema, i ja nju i porod njezin stavljam pod Tvoje okrilje od prokletog šejtana. I Gospodar njezin primi je lijepo i učini da uzraste lijepo, i da se o njoj brine Zekerijja. Kad god bi joj Zekerijja u hram ušao, kod nje bi hrane našao. “Odakle ti ovo, o Merjema?” – on bi upitao, a ona bi odgovorila: “Od Allaha, Allah onoga koga hoće opskrbljuje bez muke.” Ali ‘Imran, 33-37

Kada se Marijina majka porodila bila je tužna što je rodila žensko dijete. Iz razloga što prema jevrejskoj tradiciji, postoje samo nekoliko vjerskih obreda predanosti Bogu koje mogu obavljati žene. Od 514 djela predanosti, samo 4 može obavljati žena.

Nazvala je dijete Merjem, a što znači “čista”, ili “ona koja je pročišćena”. Allah je prihvatio mladu djevojčicu u Svoju službu, a i izabrao je Zekerijju, ili Zaharija, da bude onaj koji će o njoj brinuti. Zekerijja je jedan od poslanika u Islamu. Izabran je od svih pisara tog vremena, koji su bili sakupljeni i podučeni kako da bace svoja pera u rijeku. Rečeno im je da čije pero bude plovilo nasuprot riječnoj struji taj će biti njen zaštitnik. Zekerijjino pero je plovilo nasuprot rječnoj struji.

O Merjemi, Poslanik Muhammed, mir i blagoslov neka su na njega je rekao: “Četiri najbolje žene su: Merjem, kćerka ‘Imranova; Asja, žena Faraonova; Hatidža, kćerka Huvejlidova i Fatima, kćerka Muhammedova.”

Poslanik Muhammed, mir i blagoslov neka su na njega, također je rekao o Merjem: „Pri rođenju svakog djeteta sotona ga dodirne, i tada dijete zaplače, osim Merjem i njenog sina.“

Allah je rekao u Kur’anu: “I kada meleki (andjeli) rekoše: “O Merjem, tebe je Allah odabrao i čistom stvorio, i boljom od svih žena na svijetu učinio.” Ali ‘Imran,42

Stoga, Merjem je izabrana od cijelog čovječanstva da rodi Isusa (Isa, a.s.)

Devetnaesta sura Kur’ana se zove Merjem, i posvećena je njenoj priči i bezgriješnom začeću.

About irfan

Pogledaj takođe

Tajanstvene ličnosti iz Kur’ana: Hazreti Hidr – Musaov učitelj

Snaga Hidrove ličnosti bila je tolika da, od vremena objave Kur’ana pa do danas, neprekidno …