Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Koliko je trajalo stvaranje nebesa i Zemlje po Kur’anu?

Koliko je trajalo stvaranje nebesa i Zemlje po Kur’anu?

 Zabluda hrišćanskih misionara: Kur’an na nekoliko mesta kaže da su nebesa i Zemlja stvoreni za 6 dana, ali u suri (poglavlju) Fussilet stoji da su nebesa i Zemlja stvoreni za 8 dana. Zar to nije kontradikcija? Isti ajet (odlomak) navodi da je Zemlja stvorena za 6 dana, a da su nebesa kasnije stvorena za 2 dana. Ovo je protiv teorije velikog praska koja kaže da su nebesa i zemlja stvoreni istovremeno.

 

Nebesa i Zemlja su stvoreni za šest dana

Slažem se da Kur’an kaže da su nebesa i Zemlja stvoreni za 6 dana, tj. 6 epoha; što se spominje na sledećim mestima u Kur’anu: Sura El-A’raf, ajet 54; Sura Junus ajet 3; Sura Hud, ajet 7; Sura El-Furkan, ajet 59; Sura Es-Sedžda, ajet 4; Sura Kaf, ajet 38; Sura El-Hadid, ajet 4.

Kur’anski ajeti koji, po Vašem mišljenju, govore da su nebesa i Zemlja stvoreni za 8 razdoblja su sledeći:

Reci: “Zar, zaista, nećete da verujete u Onoga Koji je u dva vremenska razdoblja Zemlju stvorio – i još Mu druge ravnim smatrate? To je Gospodar svetova!” On je nepomična brda po njoj stvorio i blagoslovljenom je učinio i proizvode njene na njoj odredio, sve to u četiri vremenska razdoblja, – ovo je objašnjenje za one koji pitaju, zatim se nebeskim visinama uputio dok je nebo još maglina bilo, pa njemu i Zemlji rekao: “Pojavite se milom ili silom!”- „Pojavljujemo se drage volje“ – odgovorili su, pa ih u dva vremenska razdoblja, kao sedam nebesa, stvorio, i odredio šta će se u svakom nebu nalaziti. A nebo najbliže sjajnim zvezdama smo ukrasili i nad njim Mi bdimo. To je odredba Silnoga i Sveznajućega. (Fussilet, 9-12)

Na prvi pogled, čini se da Kur’an kaže da su nebesa i Zemlja stvoreni za 8 razdoblja. Na početku devetog ajeta, Bog se obraća onima koji negiraju Njegovu jednoću i poriču Njegove znakove spomenute u ajetima. Iz ajeta se vidi da će da se vremenom pojave ljudi koji će u ovim jasnim ajetima da traže kontradikcije.

Summe znači osim toga

Ukoliko ove ajete pažljivo analizirate, videćete da govore o dva različita stvaranja: o stvaranju Zemlje i o stvaranju nebesa. Zemlja bez planina je stvorena za 2 razdoblja, a zatim je Bog po njoj postavio nepomična brda i blagoslovljenom je učinio za 4 razdoblja. Dakle, Zemlja, sa svime što je na njoj, stvorena je za ukupno 6 razdoblja, prema 9. i 10. ajetu.

Ajeti 11-12 kažu da su, osim toga, nebesa stvorena za 2 razdoblja. Prva reč u 11. ajetu je summe, što može da znači zatim i osim toga. Neki prevodioci Kur’ana su reč summe preveli kao zatim odnosno nakon toga. Taj prevod je pogrešan, zbog celog konteksta. Ako se prihvati da prevod bude zatim, ispada da su nebesa i Zemlja stvoreni za 8 razdobalja, što je sasvim kontradiktorno mnogim drugim kur’anskim ajetima koji govore da su nebesa i Zemlja stvoreni za 6 razdobalja. Osim toga, takav se prevod sukobljava naučnoj činjenici koja tvrdi da su nebesa i Zemlja stvoreni istovremeno, a ne Zemlja i zatim nebesa. Čak, i u 30. ajetu sure El-Enbija stoji da su nebesa i Zemlja stvoreni istovremeno.

Zbog svega toga, ispravan prevod reči summe u ovom ajetu je osim toga (istovremeno). Abdullah Jusuf Ali je u prevodu Kur’ana na engleski jezik ispravno preveo reč summe kao osim toga, što daje vrlo jasnu sliku stvaranja: dok su Zemlja i planine na njoj stvoreni za 6 razdobalja, simultano su stvorena nebesa za 2 razdoblja. Dakle, ukupno trajanje stvaranja nebesa i Zemlje nije 8 već 6 razdobalja.

Zamislite primer građevinske firme koja pravi zgradu od 10 spratova zajedno sa ogradnim zidom. Nakon završenog projekta, građevinska firma daje detaljniji izveštaj o toku izvođenja radova: “Najpre smo odradili temelje zgrade, u toku 2 meseca. Nakon toga, u naredna 4 meseca, završili smo zidanje zgrade. Osim toga, u toku zidanja zgrade, ozidali smo okolni zid-što je trajalo 2 meseca.”

Ova dva opisa toka radova nisu kontradiktorna, ali je drugi opis detaljniji. Zidanje zgrade i okolnog zida je trajalo ukupno 6, a ne 8 meseci!

            Nebesa i Zemlja su stvoreni zajedno

Časni Kur’an na nekoliko mesta opisuje stvaranje nebesa i Zemlje. Nekada kaže nebesa i Zemlja, a nekada Zemlja i nebo. Međutim, 30. ajet sure El-Enbija govori o Velikom prasku i istovremenom stvaranju nebesa i Zemlje:

Zar ne znaju nevernici da su nebesa i Zemlja bili jedna celina, pa smo ih Mi raskomadali, i da Mi od vode sve živo stvaramo? I zar neće da veruju?

U suri Al-Bekara, u 29. ajetu stoji:

On je za vas sve što postoji na Zemlji stvorio, zatim se prema nebu uzvisio i kao sedam nebesa ga uredio; On sve zna.

            Odlomak iz knjige ”Odgovori na zablude o islamu” – Dr. Zakir Naik

 

About pozivistine

Pogledaj takođe

3. Pitaj daiju

Pred vama je treći dio serijala (pitanja i odgovora): PITAJ DAIJU sa FB stranice Predaje …