Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Da li je Bog Onaj Koji prašta ili Onaj Koji kažnjava? – dr. Zakir Naik

Da li je Bog Onaj Koji prašta ili Onaj Koji kažnjava? – dr. Zakir Naik

Zabluda: Kur’an na nekoliko mesta kaže da je Bog Svemilostan i da prašta grehe, ali vrlo često kaže da Bog žestoko kažnjava. Ovo je kontradikcija! Da li je Bog Onaj Koji prašta ili Onaj Koji kažnjava?

 Bog je Najmilostiviji

Časni Kur’an na nekoliko mesta kaže da je Bog Najmilostiviji. Zapravo, svaka kur’anska sura, osim sure Tevba, počinje formulom: Bismillahir-rahmanir-rahim ili: U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog.

Bog prašta

Časni Kur’an na nekoliko mesta, kao na primer u 25. ajetu sure En-Nisa i 74. ajetu sure El-Maida, kaže:  Allah prašta i samilostan je.

 Allah žestoko kažnjava one koji to zasluže

Osim što je Svemilostan i što prašta grehe, Bog žestoko kažnjava one koji to baš zasluže. Kur’an na nekoliko mesta kaže da je Bog pripremio kaznu onima koji odbijaju pravu veru. Sve one koji Mu otkažu poslušnost, On će da kazni. Kur’an na nekoliko mesta opisuje razne tipove kazni koje je Bog pripremio u Paklu.

One koji ne veruju u dokaze Naše Mi ćemo sigurno u Vatru da bacimo; kad im se kože ispeku, zamenićemo ih drugim kožama da osete pravu patnju. Bog je, zaista Silan i Mudar. (Kur’an, En-Nisa’, 56)

Bog je pravedan

Pitanje je glasilo: da li je Bog milostiv ili osvetoljubiv. Morate da zapamtite nešto veoma važno: osim što je Bog milostiv, On žestoko kažnjava one koji zasluže kaznu zbog toga što je savršeno pravedan. Uzvišeni Bog kaže u suri En-Nisa:

Bog neće nikome ni trunku nepravde da učini… (Kur’an, En-Nisa’, 40)

U suri El-Enbija stoji:

Mi ćemo na Sudnjem danu ispravne vage da postavimo, pa nikome krivo neće da se učini; ako nešto bude teško koliko zrno gorušice, Mi ćemo za to da kaznimo ili da nagradimo. A dosta je to što ćemo Mi račune da ispitujemo. (Kur’an, El-Enbija’, 47)

Primer profesora i studenta

Zamislite profesora koji tokom ispita zatekne studenta kako prepisuje pa mu, pod izgovorom da je milostiv i pažljiv, dopusti da i dalje prepisuje. Ostali studenti, koji su naporno i predano spremali ispit, neće da smatraju da je profesor milostiv, već da je nepravedan. Ovaj milostivi postupak profesora daće opravdanje i ostalim studentima da prepisuju. Ako bi svi profesori bili tako milostivi, ni jedan student ne bi morao da sprema ispite, bez muke bi ih polagali prepisivajući. Teorijski, rezultati njihovih ispita bi bili fantastični, ali u praktičnom radu ti bi ljudi bili samo jedna velika greška! Cela svrha ispita pada u vodu.

Ovaj život je test za budući svet

Život na ovom svetu je ispit pred Budući svet. Kur’an kaže u suri El-Mulk:

Onaj Koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje da postupa; – On je Silni, Onaj Koji prašta. (Kur’an, El-Mulk, 2)

Ako Bog svima bude opraštao, ko će da Ga obožava

Ako bi Uzvišeni Bog opraštao sve grehe svakom čoveku na svetu, ljudi ne bi imali motivaciju da Mu budu pokorni. Niko ne želi da ide u Pakao, ali ovaj svet bi postao pakao za život! Ako bi svim ljudima bio osiguran odlazak u Raj, kakva je onda svrha života na ovom svetu?! Ovaj život ne bi mogao da se nazove testom za Ahiret (život posle smrti – drugi svet).

Bog oprašta samo pokajnicima

Uzvišeni Bog će da oprosti samo pokajnicima. Časni Kur’an kaže:

Reci: „O robovi Moji koji ste se prema sebi ogrešili, ne gubite nadu u Božiju milost! Bog će, sigurno, sve grehe da oprosti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv. I povratite se Gospodaru svome i pokorite Mu se pre nego što vam kazna dođe, – posle niko neće u pomoć da vam priskoči. I sledite ono najlepše, ono što vam Gospodar vaš objavljuje, pre nego što vam iznenada kazna dođe, za čiji dolazak nećete da znate. (Ez-Zumer, 53-55)

Da bi pokajanje bilo ispravno, moraju da se ispune četiri kriterijuma:

1) Priznanje da je delo za koje se kajete loše;

2) Momentalni prestanak činjenja tog greha;

3) Čvrsta odluka da nikada nećete da se vratite tom grehu;

4) Ako je greh učinjen prema nekom treba mu se nadoknaditi njegovo pravo.

Odlomak iz knjige ”Odgovori na zablude o islamu” – Dr. Zakir Naik

About pozivistine

Pogledaj takođe

3. Pitaj daiju

Pred vama je treći dio serijala (pitanja i odgovora): PITAJ DAIJU sa FB stranice Predaje …