Home / Tekst / Hrišćanstvo na vagi istine / Božanstvo Isusovo

Božanstvo Isusovo

Neki hrišćani veruju da je Isus Bog za večnost, drugo lice uzvišenog Trojstva. Ovo je u kontradikciji sa Isusovim izrekama zapisanim u Jevanđeljima. Činjenica je da Isus nikada nije tvrdio da je Bog; umesto toga, on je potvrdio učenje svih ranijih Božijih poslanika, da postoji samo jedan istinski Bog.

• „A Isus reče mu: Što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jednog Boga.“ (Marko 10:18)

• „Reče joj Isus: Ne dohvataj se do mene, jer se još ne vratih k Ocu svom; nego idi k braći mojoj, i kaži im: Vraćam se k Ocu svom i Ocu vašem, i Bogu svom i Bogu vašem.“ (Jovan 20:17)

• „I reče Mu književnik: Dobro, učitelju! Pravo si kazao da je jedan Bog, i nema drugog osim Njega! (Marko 12:32)

• Pojasnio je veoma precizno da se sve događa sa voljom Boga, koji ga je poslao (Jovan 5:30) „Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe; kako čujem onako sudim, i sud je moj pravedan; jer ne tražim volje svoje nego volju Oca koji me je poslao.“

• Isus je takođe učio tome da je Gospod veći od njega, prema Jevanđelju po Jovanu (14:28) „Čuste da vam ja kazah: idem i doći ću k vama. Kad biste imali ljubav k meni, onda biste se obradovali što rekoh: idem k Ocu; jer je Otac moj veći od mene.“

• Prema Jevanđelju po Marku (13:32): „A o danu tom ili o času niko ne zna, ni anđeli koji su na nebesima, ni sin, do Otac.“

• „Ali danas i sutra i prekosutra treba mi ići; jer prorok ne može poginuti izvan Jerusalima. Jerusalime, Jerusalime, koji ubijaš proroke i zasipaš kamenjem poslane k sebi! Koliko puta hteh da skupim čeda tvoja kao kokoš svoje pod krila, i ne hteste! (Luka 13:33-34) Isus sebe oslovljava kao jednim od proroka (Božijih poslanika).

• Isus je takođe uzdizao i slavio Boga, što je jasno prema Jevanđelju po Mateji (11:25): „U to vreme odgovori Isus, i reče: Hvalim Te, Oče, Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od premudrih i razumnih a kazao si prostima.“
Islam nedvosmisleno izriče da niti Isus, niti bilo koje drugo ljudsko biće može biti Bog. Islam takođe odbacuje ideju da Bog može biti otelovljen ili spojen sa bilo kojim svojim stvorenjem.

Isusovo božanstvo se negira u Kur’anu (5:72):
„Nevernici su oni koji govore: „Bog je- Mesija, sin Marijin!“ A Mesija (Isus) je govorio: „O sinovi Izrailja, klanjajte se Allahu, i mome i vašem Gospodaru! Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u Raj zabraniti i boravište njegovo će Pakao biti; a nevernicima neće niko pomoći.“

U Kur’anu, Allah Isusa opisuje kao Svog Poslanika, čistog i pobožnog poput poslanika iz prošlosti, ali uvek kao ljudsko biće. Isus je rekao:

„Ja sam Allahov rob (sluga)“ – ono reče – „meni će On Knjigu dati i verovesnikom me učiniti.“ (Kur’an 19:30)


Odlomak iz knjige “Pogled na Hrišćanstvo”.

islamhouse.com/ba

About Islam

Pogledaj takođe

Deset najstrašnijih perioda u istoriji hrišćanstva koji su promijenili njegov tok

Sledećih deset perioda su bila najstrašniji u celoj istoriji hrišćanstva: Prvi period: g., period vladavine …