Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / 27. Vjerovanje u Sudnji dan (2. dio)

27. Vjerovanje u Sudnji dan (2. dio)

Nastavak:

 • Nakon toga, na Kijametskom će danu biti postavljene tačne i ispravne terazije, pa oni čija dobra djela budu teška, bit će spašeni, a oni čija dobra djela budu lahka, bit će upropašteni.

Komentar: Rekao je Uzvišeni Allah: “Mi ćemo na Sudnjem danu ispravne terazije postaviti, pa se nikome krivo neće učiniti; ako nešto bude teško koliko zrno gorušice, Mi ćemo za to kazniti ili nagraditi. A dosta je to što ćemo Mi račune ispitivati” (El-Enbija, 47).

 • Zatim će ljudi ući u tamu, a to će biti prije sirat-ćuprije, i tu će se odvojiti vjernici od munafika, i svakom će vjerniku biti data onolika količina svjetlosti koliku je, shodno imanu i dobrim djelima, zaslužio.

Komentar: Jedan jevrejski rabin upitao je Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Gdje će biti ljudi onoga Dana kad se Zemlja zamijeni drugom zemljom?”, a on odgovori: “Oni će biti u tami, ispred mosta (sirata).”[1] Na ovom će se mjestu vjernici odvojiti od munafika i između njih će biti postavljen zid. Vjernicima će u toj tami biti dato svjetlo, srazmjerno njihovom imanu i dobrim djelima koja su činili na dunjaluku. O tome Uzvišeni Allah kaže: Na Dan kada budeš vidio kako se pred vjernicima i vjernicama, i s desne strane njihove, svjetlo njihovo bude kretalo: ‘Blago vama danas: džennetske bašče kroz koje teku rijeke u kojima ćete vječno boraviti – to je veliki uspjeh!’ Na Dan kada će licemjeri i licemjerke vjernicima govoriti: ‘Pričekajte nas da se svjetlom vašim poslužimo!’ ‘Vratite se natrag, pa drugo svjetlo potražite!’, reći će se. I između njih će se pregrada postaviti koja će vrata imati; unutar nje bit će milost, a izvan nje patnja” (El-Hadid, 12–13).

 • Naš Vjerovjesnik će na Sudnjem danu imati rijeku Kevser iz koje se vodom opskrbljuje njegovo vrelo Havd. Onaj ko sa tog vrela popije samo jedan gutljaj, nikada više neće ožednjeti.

Komentar: Prema odabranom mišljenju islamskih učenjaka, Kevser je rijeka u Džennetu, a Havd je jezerce koje se nalazi izvan Dženneta na koje će vjernici prispjeti i sa njega se napojiti prije nego što uđu u Džennet. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prepričavajući šta je sve vidio i doživio u noći Israa i Miradža, rekao je: “Došao sam do rijeke čije su obale kupole od izdubljenih bisera, pa sam upitao: ‘Šta je ovo, Džibrile?’, a on reče: ‘Ovo je Kevser.’”[2] Dakle, ovim hadisom Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jasno je potvrdio da je Kevser rijeka i da se nalazi unutar Dženneta, a što se tiče Havda, tj. Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, jezerceta ili korita, najbolji dokaz da se ono nalazi izvan Dženneta jesu Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi u hadisu u kojem je ashabu Ebu Zerru, radijallahu anhu, opisivao Havd, pa je rekao: “…u njega (Havd) iz Dženneta vodu usmjeravaju dva žlijeba (oluka, slivnika): jedan je od zlata, a drugi od srebra.”[3]

 • Voda u Havdu bjelja je od mlijeka, studenija od snijega, slađa od meda, njen je miris ugodniji od mirisa miska, a broj posuda koje će biti kod Havda veći je od broja zvijezda na nebu.[4]
 • Sirat-ćuprija je most postavljen iznad Džehennema. Ljudi će na njega doći sa svojim djelima. Neki će se spasiti i preći ga netaknuti, drugi će ga preći izgrebani[5], a treći će biti oboreni u džehennemsku vatru.[6] Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, stajat će na njemu i zajedno sa melekima govorit će: “Gospodaru, spasi, spasi!”[7]

Komentar: Ljudi će Sirat-ćupriju prelaziti brzinom koja je srazmjerna čvrstini njihovog imana i količini dobrih djela koja su učinili na dunjaluku, pa će neki preko njega preći brzinom pogleda, neki brzinom munje, neki brzinom vjetra, neki brzinom rasnih konja i deva. Sirat će preći sljedeće kategorije vjernika: oni čija su dobra djela bila mnogobrojnija od loših, oni čija su dobra djela bila ista kao i loša i oni kojima je Uzvišeni Allah iz Svoje milosti oprostio loša djela. Što se tiče onih koji će pasti u Džehennem, to su vjernici čija su loša djela bila brojnija od dobrih, a Allah im nije oprostio, i oni će u Vatri biti kažnjeni onoliko koliko Allah to bude želio, pa će iz nje izaći. Neki će iz Vatre izaći posredstvom šefata.

 • Nakon prelaska preko sirat-ćuprije, među stanovnicima Dženneta slijedi izmirivanje računa zbog eventualnih nepravdi koje su na dunjaluku nanijeli jedni drugima.

Komentar: Ebu Seid el-Hudri prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nakon što se vjernici spase od Vatre (prešavši preko Sirata), bit će zadržani na mjestu između Dženneta i Vatre i tu će biti izvršeno poravnavanje računa zbog nepravdi koje su se zbile među njima na dunjaluku. A kada to riješe i očiste se, bit će im dozvoljeno da uđu u Džennet. Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, bit će im jasniji put ka njihovim nastambama u Džennetu nego što im je bio ka njihovim nastambama na dunjaluku.”[8]

 • Vjerovanje u Sudnji dan podrazumijeva i vjerovanje u šefat – posredovanje ili zagovorništvo, a da bi ono bilo legitimno i prihvatljivo, moraju se ispuniti sljedeći uvjeti: (1) da Uzvišeni Allah šefadžiji – zagovorniku dozvoli zagovorništvo, (2) da On bude zadovoljan šefadžijom i (3) da bude zadovoljan onim za koga se čini šefat.

Komentar: Ovi uvjeti spomenuti su u sljedećim ajetima: “…Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?!” (El-Bekara, 255); A koliko na nebesima ima meleka čije posredovanje nikome neće biti od koristi, sve dok Allah to ne dozvoli onome kome On hoće i u korist onoga kojim je zadovoljan” (En-Nedžm, 26); “…i oni će se (meleki) samo za onoga kojim On bude zadovoljan zauzimati…” (El-Enbija, 28).

 • Postoji više vrsta šefata:1. Šefatul-uzma – veliki ili veličanstveni šefat, i on je privilegija našeg Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, koju će, u trenucima konačne odluke, imati samo on, a ovaj se šefat još naziva i mekami-mahmud, odnosno položaj vrijedan najveće hvale.

Komentar: Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, posjednik hvaljenog položaja – mekami-mahmuda, a to je ustvari veliki šefat na Sudnjem danu kakav neće imati nijedan drugi Allahov poslanik i vjerovjesnik. Uzvišeni Allah kaže: “…Gospodar tvoj će ti na onome svijetu hvale dostojno mjesto darovati” (El-Isra, 79).

2. Šefat da se otvore džennetska vrata, a bit će i drugih vrsta zagovorništva.

Komentar: Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doći ću na Sudnjem danu pred džennetska vrata i zatražiti da se otvore, a čuvar će upitati: ‘Ko si ti?’ ‘Muhammed’, odgovorit ću, nakon čega će on kazati: ‘Naređeno mi je da otvorim tebi i nikome prije tebe.’”[9]

Vjerodostojno je potvrđeno da će se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zauzimati za svoga amidžu Ebu Taliba kako bi mu bila smanjena džehennemska kazna, a zauzimat će se i za neke pripadnike svoga ummeta da uđu u Džennet bez polaganja računa; zauzimanje za vjernike koji su već ušli u Džennet da im Uzvišeni Allah podari veće stepene i veće nagrade. Ovo su neke vrste Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, šefata koje je uopćeno spomenuo autor.

3. Šefat za nepokorne vjernike monoteiste, a pravo na ovu vrstu šefata imat će, pored Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i meleki, drugi vjerovjesnici, ali i dobri i pobožni ljudi.

 • Poslanikovim, sallallahu alejhi ve sellem, zauzimanjem na Sudnjem danu najviše će se obradovati ljudi koji su iskreno, iz srca svjedočili da nema drugog boga osim Allaha.

Komentar: Ovo se odnosi na ljude koji su na ahiret preselili kao vjernici u Allaha, međutim, loša djela su im bila brojnija od dobrih i njima će Poslanikovo, sallallahu alejhi ve sellem, zauzimanje pomoći da uđu u Džennet bez odlaska u Vatru i zbog toga će biti najsretniji. Na to ukazuje vjerodostojan hadis.[10]

 • Također, šefatom Gospodara svih svjetova iz Vatre će izaći skupine ljudi.
 • U vjerovanje u Sudnji dan ubraja se i čvrsto ubjeđenje da će vjernici u ovom Danu vidjeti svoga Gospodara, a da će nevjernicima ostati skriven, odnosno da Ga neće vidjeti, i to će za njih biti dan propasti i gorkog kajanja.
 • U vjerovanje u Sudnji dan ubraja se i vjerovanje u Džennet i Džehennem.
 • Džennet je boravište dobročinitelja, a Vatra boravište grješnika i nevjernika.
 • I Džennet i Džehennem su stvoreni, tj. već postoje. Oni su vječni i nikada neće nestati.
 • U Džennetu postoje različiti stepeni uživanja, a i patnja u Vatri je raznolika.
 • I Džennet i Džehennem imaju svoje čuvare i svoja vrata. Džennet ima osam, a Džehennem sedam vrata, i u pogledu toga islamski se učenjaci ne razilaze.
 • Prvi koji će ući u Džennet jesu pripadnici ovog ummeta i njih će u Džennetu biti polovina ili više od toga.
 • Prvi koji će od njih ući u Džennet jest njihov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, a zadnji koji će u njega ući jesu grješnici i nepokornici iz ovog ummeta.
 • Najveći broj stanovnika Dženneta činit će siromasi i nemoćni.

Komentar: U mnogim hadisima ukazuje se na vrijednost siromašnih i nemoćnih vjernika, koji su strpljivo podnosili kušnje na koje su bili stavljeni i zahvaljivali svome Gospodaru, i na počasti koje će im biti ukazane na ahiretu.

Imran b. Husajn, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pogledao sam u Džennet, pa sam vidio da siromasi čine većinu njegovih stanovnika, i pogledao sam u Džehennem, pa sam vidio da su većina njegovih stanovnika žene.”[11]

Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Raspravljali su se Džennet i Džehennem, pa je Džehennem rekao: ‘U meni su silnici i oholnici’, a Džennet je rekao: ‘U meni su nemoćni i siromašni.’ Allah je među njima presudio: ‘Džennete, ti si Moja milost koju ukazujem kome želim, a ti, Džehenneme, Moja si patnja kojom kažnjavam koga želim, i Ja ću vas oboje napuniti.’”[12]

 • Svi stanovnici Dženneta u njega će ući isključivo Allahovom milošću.
 • Najveći broj ljudi, izuzimajući naš ummet, skončat će u Vatri.

Komentar: U dugom hadisu koji prenosi Abdullah b. Amr b. As, radijallahu anhu, između ostalog, navodi se da će na Sudnjem danu biti kazano: “Izdvojite skupinu koja će u Vatru!” “A koliko ih je u toj skupini?”, upitat će. “Izdvojite za Vatru od svake hiljade, devet stotina devedeset devet”, glasit će odgovor.[14] Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio koliko su se ljudi prestrašili kada su čuli informaciju da će od svake hiljade Ademovih potomaka samo jedan u Džennet, a ostali u Vatru, rekao im je: “Od Jedžudža i Medžudža bit će devet stotina devedeset devet, a od vas jedan….”[15] Također, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom se obratio ashabima i upitao ih: “Da li biste bili zadovoljni kada biste činili četvrtinu stanovnika Dženneta?” Ashabi su donijeli tekbir, a on upita: “A da li biste bili zadovoljni da činite trećinu stanovnika Dženneta?” Ashabi su opet izgovorili tekbir, a on upita: “A polovinu?”, na što ashabi opet donesoše tekbire. Tada Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Ja se zaista nadam da ćete činiti polovinu stanovnika Dženneta jer u njega neće ući osim vjernička duša. Vi ste u odnosu na mušrike kao jedna bijela dlaka na koži crnog bika, ili kao jedna crna dlaka na koži bijelog bika.”[16]

 • Najveći broj stanovnika Vatre čine žene.

Komentar: Abdullah b. Abbas, radijallahu anhuma, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Predočen mi je Džehennem i nikada do tada nisam vidio strašnijeg prizora od tog. I vidjeh da žene čine većinu njegovih stanovnika.” Kada su ga prisutni upitali zašto je to tako, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Zbog njihovog nijekanja”, odgovori on. “Je li zato što niječu Allaha?”, upitaše ga, a on reče: “One niječu muževo dobročinstvo i općenito su nezahvalne  na učinjenom dobru. Kada bi nekoj od njih sve vrijeme činio dobro, a potom primijetila s tvoje strane nešto što joj nije po volji, rekla bi: ‘Nikada od tebe nikakvog dobra nisam vidjela!’”[17] U drugim hadisima navodi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon što je rekao da će najveći broj stanovnika u Džehennemu biti žene, to pojasnio rekavši da one mnogo proklinju i da niječu dobročinstvo svojih muževa. Zato im je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, savjetovao da  mnogo dijele sadaku.[18]

 • Onaj ko umre kao mušrik i nevjernik, zauvijek će boraviti u Vatri.
 • Grješnici koji uđu u Vatru, a bili su iskreni monoteisti, u njoj neće vječno boraviti.
 • Nakon što se svako smjesti u boravište koje mu je određeno, smrt će biti zaklana i nakon toga niko više neće umrijeti.

Komentar: Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Smrt će biti dovedena u obliku crno-bijelog ovna, pa će stati na zid između Dženneta i Džehennema. Bit će pozvani stanovnici oba boravišta, nakon čega će i jedni i drugi podići svoje vratove, pa će biti upitani: ‘Znate li ko je ovo?’, a oni će odgovoriti: ‘Da, to je smrt.’ Nakon toga, smrt će biti povaljena i zaklana. I da Allah stanovnicima Dženneta nije odredio vječni život u njemu, oni bi pomrli od radosti i sreće, a da Allah stanovnicima Vatre nije odredio vječni život u njoj, pomrli bi od žalosti i tuge.” [19]

 • Vjerovanje u Sudnji dan motivira ljude da budu Allahu pokorni, odvraća ih od grijeha i nepokornosti, pomaže im da ustraju na Pravome putu, da budu skromni u pogledu dunjaluka i njegovih ukrasa, da se trude ostvariti ahiretske nagrade i da na svim ovosvjetskim nedaćama i nevoljama budu strpljivi.

Odlomak iz knjige “Sažeti prikaz islamskog vjerovanja” – dr. Muhammed Jusri

Prijevod i komentar: Amir Durmić, prof.

[1] Muslim, Sahih, br. 315.

[2] Buhari, Sahih, br. 4964.

[3]  Muslim, Sahih, br. 2301.

[4] Svi ovi opisi nalaze se u hadisima koje bilježe Buhari, Sahih, br. 6579, i Muslim, Sahih, br. 247.

[5] Jer će po njemu biti postavljene željezne kuke, štapovi i bodlje.

[6] Sve ovo navodi se u hadisu koji bilježi Buhari, Sahih, br. 7439.

[7] Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prvi će preći sirat-ćupriju, i to se potvrđuje u hadisu koji bilježi Buhari, Sahih, br. 6573.

[8] Buhari, Sahih, br. 6535.

[9] Muslim, Sahih, br. 197.

[10] Buhari, Sahih, br. 6570.

[11] Buhari, Sahih, br. 3241, i Muslim, Sahih, br. 2737.

[12] Ahmed, Musned, 3/79.

[13] Buhari, Sahih, br. 5673, i Muslim, Sahih, br. 2816.

[14] Muslim, Sahih, br. 2940.

[15] Buhari, Sahih, br. 4741.

[16] Buhari, Sahih, br. 6528, i Muslim, Sahih, br. 211.

[17] Buhari, Sahih, br. 1052.

[18] Buhari, Sahih, br. 304.

[19] Tirmizi, Sunen, br. 3156. Predaju, u nešto kraćoj verziji, bilježe Buhari, Sahih, br. 4730, i Muslim, Sahih, br. 2849.

About pozivistine

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …