Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Jedini ispravni put u razumijevanju vjere

Jedini ispravni put u razumijevanju vjere

Ako pogledamo stanje muslimana u svijetu, pa i kod nas, vidjećemo da se nalaze na jednoj velikoj raskrsnici sa mnogo puteva,  i da većina  njih ne zna gdje da se okrene i kojim putem da krene, jer na svakom od tih puteva stoji neko i poziva muslimane, govoreći im da je taj put ispravan, i da jedino on vodi ka cilju, ka Džennetu, jer cilj svakog muslimana je ulazak u Džennet. Međutim, do Dženneta vodi samo jedan put i samo jedna skupina neće biti kažnjena Vatrom…

Zato je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, objasnio ko je spašena skupina rekavši: “To su oni koji slijede ono na čemu sam ja i moji ashabi.” (Bilježe ga Tirmizi br. 2641, str. 595; Hakim 1/217, i ocijenio ga je ispravnim)

Stoga, nema sumnje da je jedini pravi put koji vodi do cilja, do Dženneta, put Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a to je put Kur’ana i Sunneta.

I to je vrlo dobro pojasnio naš poznati alim Hasan Kafija Pruščak, koji kaže: „Nema puta osim Poslanikovog puta, nema istine osim istine koju je on donio, nema zakona osim zakona po kojem je on postupao, nema vjerovanja (akide) osim na način kako je on vjerovao. Niko ne može stići do Allahovog zadovoljstva i Njegovog Dženneta osim slijeđenjem Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i formalno i suštinski. Nije vjernik onaj ko ne vjeruje u ono što je prenio, ko se ne pokori njegovim naredbama, bez obzira radilo se o djelima srca ili vanjskim djelima u praksi.“ (Nurul-jekin fi usulid-din, str. 266.)

Međutim, danas svi kažu da slijede Kur’an i Sunnet, tumačeći ga svi na svoj način, ali ipak djela mnogih pokazuju suprotno tome, pa se postavlja pitanje: Kako onda znati ko je na istini i ko je upravu, i ko je sudija u tome?

Nema sumnje da su to prve generacije muslimana, a na prvom mjestu ashabi, radijallahu anhum, pa ukoliko je to tumačenje u skladu sa njihovim tumačenjem, tj., razumijavanjem vjere, onda je ispravno i treba ga prihvatiti, a ukoliko se suprotstavlja njihovom tumačenju, to znači da je neispravno i da ga treba  odbaciti.

A zašto baš da gledamo u tumačenja ashaba, radijallahu anhum?

Odgovor na ovo pitanje upotpuniće se kroz sljedeće tačke:

Prvo: Ashabi, radijallahu anhuma, bili su svjedoci Objave, i najbolje su znali zašto je koji ajet bio objavljen, i najbolje su znali njihovo značenje.

Abdullah b. Mes’ud, radijallahu anhu, rekao je: „Tako mi Onoga osim kojeg drugog istinskog boga nema, nijedna sura nije objavljena a da ja ne znam gdje je objavljena, niti je ijedan ajet iz Allahove Knjige objavljen a da ja ne znam povodom čega je objavljen.“ (Buhari, br. 5002)

Drugo: Ashabi, radijallahu anhuma, bili su svjedoci Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi, i najbolje su znali zašto je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izgovorio određene hadise, i najbolje su poznavali njihovo značenje, i najbolje su to primijenili u svome životu. Mnoge hadise Poslanik je izgovorio vezano za određenu situaciju u kojoj su se nalazili ashabi, prema tome, oni najbolje znaju šta je Poslanik htio da kaže u određenoj situaciji.

Treće: Ashabi, radijallahu anhuma, najbolje su poznavali arapski jezik, pa prema tome i najbolje su razumjeli Kur’an i hadis.

Četvrto: Allah, subhanehu ve teala, je usavršio i upotpunio vjeru prije smrti Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je on to i prenio ashabima, tako da ništa nije bilo skriveno ili nejasno, a da ashabima to nije bilo pojašnjeno.

Jedan Jevrej rekao je Selmanu el-Farisiju, radijallahu anhu: “Zaista, vaš Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vas je podučio svemu, pa čak i kako obaviti potrebu.“, pa mu je Selman, radijallahu anhu, odgovorio: „Da, zaista, zabranio nam je okretanje prema kibli pri obavljanju potrebe, male ili velike.” (Muslim, br. 57)

Peto: Ashabi, radijallahu anhu, su najbolje primijenili Kur’an i Sunnet u svojoj životnoj praksi, pa kada bi slučajno šta i pogriješili, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi ih ispravio.

Zato je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolja je prva generacija muslimana (ashabi), zatim oni koji dolaze poslije njih, a zatim oni koji dolaze poslije njih.” (Buhari br. 2651)

Šesto: Uzvišeni Allah je zadovoljan ashabima, prvom generacijom muslimana, i sa onima koji ih slijede, što potvrđuje da su bili na Istini i da su najbolje primijenili islam u svojoj praksi, i zato im je Uzvišeni Allah i obećao Džennet.

Uzvišeni Allah kaže: „Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadžirima i ensarijama, i svima onima koji ih slijede, dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni Njime, za njih je On pripremio dženetske bašče kroz koje rijeke teku, i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti, a to je veliki uspjeh.“ (Et-Tevba, 100.)

Zaključak:

Onaj ko želi da bude spašen i da Allah njime bude zadovoljan neka slijedi ashabe u razumijevanju vjere, jer će sigurno tada biti na Istini. A na Istini su i oni koji pozivaju u ono na čemu su bili ashabi.

Abdullah b. Mes’ud, radijallahu ‘anhu, govorio je: „Uzvišeni Allah ih je odabrao (ashabe) da budu drugovi Njegovom Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem i da uspostave Njegovu vjeru, pa im priznajte njihova prava, slijedite njihove upute i praksu, jer su oni bili na Pravoj, Istinskoj uputi!” (Džamiu bejanil-ilmi ve fadlih, 2/97)

I zbog toga je potrebno da znamo put i pravac ashaba u akidi (vjerovanju), odakle i kako su crpili tu akidu, jer ako je ispravna akida, ispravna su i ostala djela (ibadeti), a to je ono što se od svakog čovjeka traži.

Odlomak iz djela Vjerovanje Bošnjaka između ispravnog i pogrešnog – mr. Jakub Alagić

Knjiga prva: Menhedž

About pozivistine

Pogledaj takođe

32. Postupci koji umanjuju iman

Postupci koji umanjuju iman definiraju se kao riječi, postupci i uvjerenja za koja je Uzvišeni …