Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Da li su muškarci u obavezi da se žene?

Da li su muškarci u obavezi da se žene?

Propis braka po pitanju muškarca se razlikuje shodno njegovoj situaciji i stanju. Brak je obavezan muškarcu koji ima mogućnost i potrebu za brakom, a koji strahuje od nemorala u slučaju ako ne bi stupio u brak. Jer čoveku je obaveza da se čuva od činjenja zabranjenog (harama) i da bude čedan, a to ne može postići osim brakom.

Islamski učenjak Kurtubi kaže:

„Ako je osoba u stanju da se oženi i boji se da mu to što nije oženjen može duši i veri naštetiti, onda jedini način da se spreči ova šteta je da se oženi, i nema razilaženja kod učenjaka po tom pitanju– to jest svi se slažu da je brak takvoj osbi obavezan.“

Merdavi kaže u svojoj knjizi El-Intisaf: „Onaj ko strahuje od nemorala… U slučaju ove osobe, brak je obavezan, i to po jednoglasnom mišljenju svih učenjaka. Pod nemoralom se misli na blud, prema ispravnijem mišljenju. Ili se kaže da to znači propast preko bluda. Ono što se misli pod rečima: ‘Onaj ko strahuje od nemorala’ znači, ako zna ili je više verovatno da će to da uradi. Kaže se u El-Furu’: ‘Brak je obavezan čoveku samo onda kada je ubeđen da će počiniti blud.’“ [1]

Ako želi da se oženi, ali nije u stanju da se finansijski brine o ženi, onda treba da se drži reči Uzvišenog Allaha/Boga:

I neka se suzdrže oni koji nemaju mogućnosti da se ožene, dok im Allah iz obilja Svoga ne pomogne! (Kur’an, En-Nur, 33)

Takav treba da posti puno, zbog hadisa kojeg prenosi Abdullah ibn Mesud, neka je Bog zadovoljan njim, da je Allahov Poslanik, neka su blagoslov i mir na njega, rekao:

„O skupino mladića, ko od vas ima mogućnost da se ženi neka to uradi, jer će mu to pomoći da obara pogled i čuva polni organ. Ko nije u stanju da se ženi neka posti, jer mu je to štit.“

Omer, radijallahu anhu, je Ebu-l-Zeva’idu rekao: „Ništa te ne sprečava da se oženiš osim sterilitet ili nemoral.“ Pogledati Fikhu-s-Sunne, 2/15-17.

Brak je obavezan svakom ko nije oženjen ako čini grehe kao što je nedozvoljen pogled ili poljubac. Ako muškarac ili žena budu znali da je najverovatnije da ako ne stupe u brak da će da počine blud – ili bilo šta drugo što ima isti propis ili spada pod isto značenje, kao što je masturbacija, onda je brak obavezan. Obavezan je čak i ako osoba zna da će da čini grehe i nakon braka, jer kada stupi u brak manje je verovatno da će da čini grehe, jer će mu pažnja biti skrenuta sa njih makar delomično, a u slučaju kada ne bi stupio u brak grehe bi činio stalno.

Svako ko pogleda u stanje stvari u našem vremenu, u to koliko su prisutani nemoral i iskušenja, shvatiće da je obaveza da stupi u brak sada još veća nego u bilo kojem vremenu u prošlosti.

Molimo Allaha da očisti naša srca, da nas udalji od zabranjenih stvari i da nam pomogne da budemo čedni. Neka je blagoslov na našeg poslanika Muhammeda, mir nad njim.

Odgovorio: Učenjak Muhammed ibn Salih el-Munedždžid

Izvor: http://islamqa.info/ar/5511

[1] El-Intisaf, 8. tom, Kitabu-n-Nikah, Ahkamu-n-Nikah.

About Islam

Pogledaj takođe

Zašto će Bog kazniti nevernike ako im je odredio da budu nevernici?

Ako je Bog odredio zapečatio nevernička srca, tj. nemuslimana, zašto ih onda kažnjava ako ne …