Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost (page 4)

Odgoj i duhovnost

Iskrenost u životu prve generacije muslimana

Postizanje potpune iskrenosti predstavlja postizanje potpunosti tevhida – da nam samo zadovoljstvo Uzvišenog Allaha bude cilj činjenja dobrih djela i udaljavanja od grijeha i loših djela. Iskrenost je prekidanje svih veza između srca i nečega mimo Allaha, uz potpunu vezanost za Njega i ispunjenost srca ljubavlju prema Njemu. To je …

Read More »

Bolest licemjerstva

O tome da je licemjerstvo strogo zabranjeno i da su licemjeri prezreni govore brojni kur’anski ajeti, Poslanikova, salallahu alejhi we selem, praksa i bogata islamska tradicija. Uzvišeni Allah kaže: A teško onima koji, kad molitvu obavljaju, molitvu svoju kako treba ne izvršavaju, koji se samo pretvaraju! (Kur’an, sura El-Ma’un, 4-6) …

Read More »

Bolest oholosti

Odvratiću od znamenja Mojih one koji se budu bez ikakvih osnova na Zemlji oholili. (Kur’an, sura Bedemi, 146) Tako Allah pečati srce svakog oholog i nasilnog. (Kur’an, sura Vjernik, 35) On, doista, ne voli one koji se ohole. (Kur’an, sura Pčela, 23) Oni koji iz oholosti neće da Mi se …

Read More »

Bolest samoljublja

Znaj da je samoljublje bolest i da je kao takvo prezreno u Allahovoj Knjizi i sunnetu Allahovog Poslanika, salallahu alejhi we selem. Prezirući samoljublje Uzvišeni Allah kaže: …a i onoga dana na Hunejnu kada vas je mnoštvo vaše zanijelo, ali vam ono nije ni od kakve koristi bilo. (Kur’an, sura …

Read More »

Šejtanovi prilazi srcu

Znaj da je najbolji primjer za srce tvrđava, u koju šejtan hoće da provali, da je osvoji i njome zagospodari, i da se tvrđava od neprijatelja može sačuvati jedino postavljanjem jake straže na njenim kapijama, prilazima i slabim tačkama, i da se čuvanje njenih kapija ne može povjeriti onome ko …

Read More »

Zuhd (odricanje)

Odricanje je obuzdavanje želje prema nečemu i usmjeravanje prema onome što je bolje od toga. Čineći to, čovjek spoznaje da je ono što napušta bezvrijedno i da, kao takvo, ne zaslužuje njegovu pažnju. Na taj način, on spoznaje da je ono što je kod Allaha trajno, da je onaj svijet …

Read More »

LJUBAV

  Allah je stvorio ljubav kao vezu među stvorenjima zasnovanu na samilosti. Uzajamno razumijevanje, pomaganje, podrška, podsticanje na dobro, blagost i briga su neizostavni simboli ljubavi. Zaista je žalosno gledati kako se u današnje vrijeme ljubav među ljudima svela na strast ili interes. Svakom srcu je neophodna ljubav da bi bilo …

Read More »

ODNOS SA OKOLINOM; HIDŽAB; „TRADICIONALNI ISLAM” I ODGOJ

Kada sam 2012. godine stavila svoj hidžab, a kojeg je svaka žena dužna nositi, naišla sam na prezir većine ljudi oko mene. Počev od moje majke pa završivši sa nekadašnjim prijateljima, svi su odbijali mene takvu „zamotanu koja se vraćam unazad umjesto da kao ostatak civilizacije idem unapred.“ Međutim, kada …

Read More »

MUSLIMAN NE MOŽE BITI PASIVAN

  Niko, osim tebe, neće stremiti ka ostvarenju tvojih ciljeva i snova. To moraš sam, uz Allahovu pomoć. Islam kao univerzalno uputstvo za život, postavio je uslove i standarde za duhovno i intelektualno uzdizanje kroz učenje kao imperativ, kroz disciplinu i odgovornost u radu i međusobnim odnosima. Pored toga što …

Read More »