Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost

Odgoj i duhovnost

Duhovna dimenzija hadždža

Ibn Kudame el-Makdisi kaže: „Ko želi obaviti hadždž, treba najprije učiniti teubu, ispraviti nepravdu ako ju je nekom načinio, vratiti dugove, pripremiti opskrbu za svakog koga je obavezan izdržavati onoliko koliko će im biti dovoljno dok se ne vrati, i vratiti stvari koje su mu ljudi povjerili na čuvanje. Treba …

Read More »

150 načina kako biti dobar prema majci

Duboko sam razmišljao o onima koji su od Uzvišenog Allaha upućeni da budu poslušni svojim majkama, i postalo mi je jasno da do takvog stanja, zapravo, nije teško doći, te da napori koje su uložili u postizanje zadovoljstva njihovih majki nisu bili nemogući. Duboko sam razmišljao i o saznanju kako …

Read More »

Dva uslova koja se moraju ispuniti da bi ibadet bio prihvaćen

Iskrenost i slijeđenje sunneta  su dva preduvjeta za valjanost djela Uzvišeni Allah kaže:  Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati. (Kur’an, sura Vlast, 2). El- Fudajl b. ‘Ijad kaže da ovaj ajet znači: “Koji od vas će biti iskreniji i ispravniji” …

Read More »

Noćni namaz

Uzvišeni Allah kaže: Bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se Gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio onoga što im Mi dajemo udjeljuju. (Kur’an, sura Sedždžda, 16), a nakon toga kaže: I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju …

Read More »

Dova – najjače vjernikovo oružje!

Uzvišeni Allah kaže:  A kada te Moji robovi za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kada Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje! (Kur’an, sura El-Bekare, 186) Uzvišeni, također, kaže:  Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome, ne voli On one koji se previše …

Read More »

Sjećanje na smrt

Hvala Allahu koji je sa smrću polomio vratove tiranima, smrvio leđa kraljevima i iznevjerio nade carevima, čija srca nisu htjela da čuju za smrt, sve dok im se nije obistinila prijetnja i dok nisu vraćeni u ono što su nekada bili, pa su tako prenešeni iz palata u grobove, sa …

Read More »

Pretjerano spavanje

Pretjerano spavanje umrtvljuje srce, otežava tijelo, traći vrijeme i izaziva nehaj i lijenost. Neke od ovih stvari su veoma pokuđene, a neke, ne samo da nisu korisne nego su ubitačne po tijelo. Najbolji i najkorisniji je onaj san koji je neophodan. San u prvom dijelu noći je korisniji od onoga …

Read More »

Iskrenost u životu prve generacije muslimana

Postizanje potpune iskrenosti predstavlja postizanje potpunosti tevhida – da nam samo zadovoljstvo Uzvišenog Allaha bude cilj činjenja dobrih djela i udaljavanja od grijeha i loših djela. Iskrenost je prekidanje svih veza između srca i nečega mimo Allaha, uz potpunu vezanost za Njega i ispunjenost srca ljubavlju prema Njemu. To je …

Read More »

Bolest licemjerstva

O tome da je licemjerstvo strogo zabranjeno i da su licemjeri prezreni govore brojni kur’anski ajeti, Poslanikova, salallahu alejhi we selem, praksa i bogata islamska tradicija. Uzvišeni Allah kaže: A teško onima koji, kad molitvu obavljaju, molitvu svoju kako treba ne izvršavaju, koji se samo pretvaraju! (Kur’an, sura El-Ma’un, 4-6) …

Read More »