Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje)

Akida (Verovanje)

16. Koristi i plodovi vjerovanja u Allahova imena i svojstva

Kao što su tragovi značenjā Allahovih imena i svojstava vidljivi i prepoznatljivi u stvaranju i uređenju kosmosa, isto tako i vjerovanje u ta imena i svojstva (kod iskrenog pojedinca) luči pozitivne tragove u ibadetu i vjeri. Komentar: Uzvišeni Allah je Stvoritelj, Onaj koji iz ničega stvara ono što želi, On …

Read More »

15. Pravila i postulati vjerovanja u Allahova svojstva savršenstva

Sva Allahova svojstva su svojstva uzvišenosti i savršenstva, vid veličanja i pohvale Uzvišenog Allaha, i ona su tevkifi prirode, tj. precizno su definirana Objavom. Oblast koja tretira Allahova svojstva opširnija je i veća od oblasti koja tretira Allahova imena, dok je oblast informiranja o Allahu daleko opširnija od obje spomenute …

Read More »

14. Pravila i postulati vjerovanja u Allahova lijepa imena

Sva Allahova imena su lijepa, bez obzira spomenula se ona posebno, dakle kao zaseban izraz, ili došla u vezi s drugim riječima i pojmovima. Ispravno vjerovanje u Allahova imena podrazumijeva tri stvari: (1) vjerovati u svako Allahovo ime (kao pojam), (2) vjerovati u ono na što ime ukazuje, (3) vjerovati …

Read More »

13. Vjerovanje u Allahova lijepa imena i svojstva savršenstva

Znanje o Allahovim lijepim imenima i svojstvima savršenstva i vjerovanje u njih ubraja se u najčasnije nauke i navrednija djela. Spoznaja ovih imena i vjerovanje u njih donosi višestruke koristi: a) Vjerovanje u Allahova lijepa imena i svojstva savršenstva vodi ka spoznaji Uzvišenog Allaha, Njegovom veličanju, slavljenju i upućivanju dova …

Read More »

12. Vjerovanje u Allahov rububijjet

Kada je riječ o rububijjetu, tj. stvaranju stvorenja i uređenju svega stvorenog, Kur’an na mnogo mjesta jasno potvrđuje Allahovu suverenost u pogledu stvaranja. Rekao je Uzvišeni: “Svaka hvala neka je Allahu, Gospodaru svjetova” (El-Fatiha, 1). Priznavati Allahu rububijjet znači čvrsto vjerovati da je samo On u mogućnosti da čini djela …

Read More »

11. Dokazi Allahovog postojanja

Allah je oduvijek i prije Njega nije postojalo ništa. On je zauvijek i nikada Ga neće nestati. On sam o Sebi opstoji. Dokaza koji ukazuju na ovo što smo rekli ima toliko da ih nije moguće pobrojati niti obuhvatiti. Od najsitnije čestice do najveće galaksije, sve su to očiti dokazi …

Read More »

10. Iman i vrste tevhida

Iman – vjerovanje u Allaha podrazumijeva čvrsto vjerovati da Allah postoji, da je On jedan i jedini, da samo On stvara i rastvara, da On ima Svoja lijepa imena i stvojstva koja su specifična i svojstvena samo Njemu i da samo On zaslužuje da Mu se ibadet čini. Tevhid podrazumijeva …

Read More »

9. Opći stav o sljedbenicima kible

Onaj ko obavlja namaz okrećući se prema kibli, takav je pripadnik islamskog milleta. Za njim je dozvoljeno obavljati namaz kao muktedija a kada umre, klanja mu se dženaza-namaz. Takav se, na osnovu svojih vanjskih i vidljivih djela, zvanično smatra muslimanom, a Uzvišeni Allah najbolje poznaje njegovu nutrinu, tj. ono što …

Read More »

8. Status osobe koja čini velike grijehe

Činjenje velikih grijeha karakteristično je za ljude koji u svom srcu imaju natruha džahilijeta i takvi postupci umanju njihov iman. Čovjek koji čini velike grijehe smatra se fasikom – velikim grješnikom. Musliman koji je veliki grješnik ne zaslužuje da se za njega kaže da je na stepenu apsolutnog, potpunog imana, …

Read More »