Home / anes

anes

Odgoj djece: Podsticati i naglašavati pozitivne postupke (5)

Nema sumnje da je islam vjera prakse. Kao takve, islamske odredbe su u granicama mogućnosti onih koji vjeruju. Ova činjenica je jasno naglašena u suri ElBekare u kojoj Uzvišeni Allah kaže: “Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje …

Read More »

Poslanikovo dobročinstvo prema onima koji su ga uznemiravali

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je čovjek najboljeg ponašanja i ophođenja, a njegov život pun je izvanrednih primjera dobročinstva, lijepog ponašaja i odgoja koje knjige biografija ne bilježe kod drugih. Samo onaj ko nije čitao vjerodostojnu biografiju Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, može nešto loše reći o njemu, zbog …

Read More »

Koristi hadždža

Svaki ibadet koji čovjek čini ispravno i iskreno u ime Uzvišenog Allaha donosi mu neprocjenjive koristi na ovom i na budućem svijetu. Što je ibadet veći i što je ugrađen u same temelje Islama, time su koristi od njega mnogobrojnije i veće. Tako je i sa hadžom koji je peti …

Read More »

Odgoj djece: Podučiti ih poštovanju (4)

Biti blag i milostiv prema djeci ne znači da ih treba pustiti da ne poštuju svoje roditelje, pojedinačno, ili druge ljude, općenito. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: “Onaj ko nije milostiv prema našim mlađima i ne poštuje naše starije nije naš.” Časni Kur ‘an na mnogim mjestima naglašava …

Read More »

Uspjeh nije vezan za rezultat

Na samu spomen riječi uspjeh, odmah formiramo sliku postignutog rezultata. Najčešće uspjehom smatramo neke veće korake koje načinimo. Da bismo uspjeli u nečemu, moramo uložiti određeni trud. Međutim, uloženi trud ne daje uvijek rezultat, odnosno ne postigne se uvijek ono što se željelo niti se naplati svaki trud u onoj …

Read More »

Stav ehli-sunneta o instituciji imameta – vođstva u islamu

Odabir i ustoličenje vrhovnog vođe svih muslimana kolektivna je obaveza ummeta, a na tu obavezu ukazuju Kur’an, sunnet i konsenzus sljedbenika sunneta. Imamet je vrsta ugovora između ummeta, tj. svih muslimana i imama – vođa i predvodnika, čiji je primarni cilj uspostava hilafeta utemeljenog na principima vjerovjesništva, kako bi se …

Read More »

Odgoj djece: Milost, ljubaznost i nježnost (3)

Milost je osnova islama. Uzvišeni Allah kaže Svome poslaniku Muhammedu, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Mi smo te poslali kao milost svim svjetovima.”(El-Enbija’, 107.) U drugom ajetu mu kaže: “Samo Allahovom milošću, ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine. Zato im praštaj i moli da im bude …

Read More »

Kako osjetiti slast vjerovanja

Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kod koga se nađe troje, osjetit će slast vjerovanja: da su mu Allah i Njegov Poslanik draži od svih drugih, da voli čovjeka samo u ime Allaha, i da mrzi povratak u nevjerstvo, nakon što ga je Allah …

Read More »

Lizing poslovanje (Savremena pitanja iz poglavlja o trgovini)

Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova. Neka su salavati i selami na Allahovog odabranog roba i poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, ashabe i sve koji slijede njegovu uputu.Ugovor na principu lizinga prvi put se pojavljuje, po nekim tvrdnjama, još u vremenu prije nove ere kada su stari Babilonci koristili takav ugovor …

Read More »

Odgoj djece: Povezati dijete sa Uzvišenim Allahom (2)

Povezati dijete sa Uzvišenim Allahom Koncept povezivanja naše djece sa Uzvišenim Allahom je veoma važan za muslimane. To je stalan proces koji započinje rođenjem djeteta. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je naglasio da se djetetu prouči ezan na desno, a ikamet na lijevo uho, odmah nakon rođenja. Na ovaj način, …

Read More »